Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Obrazek: Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka
Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalnego – Dom Dziecka

Nowy Dom Dziecka powstał w Klęczanach dzięki unijnemu wsparciu. W placowce przygotowano miejsca dla 28 wychowanków.

Obrazek: Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego lata 2011-2012

Z ponad pół tysiąca posesji usunięto azbest w ramach programu realizowanego wspólnie przez powiat nowosądecki i gminy regionu.

Obrazek: Aktywnie w przyszłość
Aktywnie w przyszłość

Dodatkowe zajęcia rozwijające i uzupełniające dla uczniów z terenu siedmiu gmin Sądecczyzny, wyposażenie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenie dydaktyczne – to tylko część korzyści z realizacji projektu Aktywnie w przyszłość.

Obrazek: Aktywna kobieta
Aktywna kobieta

Aktywizacja kobiet to cel projektu „Aktywna kobieta”. 30 z nich było przygotowywanych do ról lokalnych liderek.

Obrazek: Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska
Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

W czerwcu 2009 r. Powiat Nowosądecki zakończył realizację kolejnego projektu z udziałemśrodków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wilczyska”, przebiegającej przez gminy Chełmiec (miejscowości Naściszowa i Librantowa) i Korzenna (miejscowości Łęka, Trzycierz, Korzenna, Niecew, Wojnarowa).

Obrazek: Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów
Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów, jest kolejnym zrealizowanym zadaniem, na któryPowiat Nowosądecki uzyskał dofinansowaniez Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Obrazek: Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna
Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna - I etap w km 9+100 – 10+954 w miejscowościach Złockie i Szczawnik, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Obrazek: Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego –  lata 2010 -2011
Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego – lata 2010 -2011

Głównym celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 623 posesji, oraz prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Obrazek: Edukacja twoją szansą
Edukacja twoją szansą

Projekt realizowany przez Fundację Europa+ w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Miastem Nowy Sącz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Obrazek: Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. bezrobotnych pow. 45 roku życia...
Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. bezrobotnych pow. 45 roku życia...

Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 lat, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz.

Obrazek: Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej
Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Projekt obejmie uczniów uczących się w szkołach zawodowych kształcących w zawodach z branży budowlanej, będących jednostkami prowadzonymi przez Powiat Nowosądecki oraz Miasto Nowy Sącz.

Obrazek: Informatyk – zawód przyszłości
Informatyk – zawód przyszłości

Projekt pt: „Informatyk –  zawód przyszłości” będzie realizowany przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Obrazek: Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego
Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego

Projekt pt: ,,Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Obrazek: Platforma medialna Popradzkie Wrota
Platforma medialna Popradzkie Wrota

Projekt pt: ,,Platforma medialna Popradzkie Wrota” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Obrazek: Możemy Więcej
Możemy Więcej

Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Możemy Więcej” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Obrazek: Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego
Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego

Projekt partnerski Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz uzyskał dofinansowanie z POKL do projektu pt. „Aktywna edukacja” – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obrazek: Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne – program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne – program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne w wybranych przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Obrazek: Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych
Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych

Projekt w ramach programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Obrazek: Stypendia dla najzdolniejszych
Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet II, działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zostało przyznanych 187 stypendiów.

Obrazek: Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych
Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych

Cele projektu zostały określone jako stymulacja rozwoju przedsiębiorczości we wspólnym obszarze gospodarczym.