Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Obrazek: Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej
Kierunek na przyszłość – lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej

Projekt obejmie uczniów uczących się w szkołach zawodowych kształcących w zawodach z branży budowlanej, będących jednostkami prowadzonymi przez Powiat Nowosądecki oraz Miasto Nowy Sącz.

Obrazek: Informatyk – zawód przyszłości
Informatyk – zawód przyszłości

Projekt pt: „Informatyk –  zawód przyszłości” będzie realizowany przez Miasto Nowy Sącz w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Obrazek: Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego
Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego

Projekt pt: ,,Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Obrazek: Platforma medialna Popradzkie Wrota
Platforma medialna Popradzkie Wrota

Projekt pt: ,,Platforma medialna Popradzkie Wrota” będzie realizowany przez Powiat Nowosądecki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Obrazek: Możemy Więcej
Możemy Więcej

Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Możemy Więcej” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Obrazek: Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego
Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego

Projekt partnerski Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz uzyskał dofinansowanie z POKL do projektu pt. „Aktywna edukacja” – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Obrazek: Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne – program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne – program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Punkty konsultacyjne i dodatkowe zajęcia specjalistyczne w wybranych przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

Obrazek: Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych
Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych

Projekt w ramach programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Obrazek: Stypendia dla najzdolniejszych
Stypendia dla najzdolniejszych

Stypendia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet II, działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Zostało przyznanych 187 stypendiów.

Obrazek: Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych
Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych

Cele projektu zostały określone jako stymulacja rozwoju przedsiębiorczości we wspólnym obszarze gospodarczym.

Obrazek: Badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego
Badania marketingowe potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego

Badanie miało na celu uzyskanie reprezentatywnych informacji z sektora turystyki, obejmujących wielkość i strukturę bazy noclegowej, natężenie ruchu turystycznego.

Obrazek: „Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny
„Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny

Celem projektu jest poszerzenie współpracy między społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-słowackiego.

Obrazek: Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego
Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego

Głównym celem projektu jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza.

Obrazek: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny

Projekt dotyczący wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla promocji i zrównoważonego rozwoju regionu.