Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego

Głównym celem projektu jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza.

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko Słowackiego

Karta projektu nr: INT/PL/MP/2.2/05/243
Beneficjent: Powiat Nowosądecki
Całkowita wartość projektu: 198 172,86 PLN
Dofinansowanieprojektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 148 451,29 PLN
Partner projektu: Mestský úrad Prešov (Urząd Miasta Preszowa)

Opis projektu:

Transgraniczny projekt realizowany był w okresie czerwiec 2006 roku - grudzień 2007 r. opierał się na założeniu wykorzystania istniejących na terenie Sądecczyzny oraz Šariša zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla celów turystycznych.

Głównym celem projektu jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza. Aby osiągnąć założony cel opracowana została trasa przebiegająca przez najatrakcyjniejsze miejsca Sądecczyzny i zmierzająca w kierunku Preszowa.

Sądecczyzna jest jednym z nielicznych regionów Polski, który może pochwalić się nie tylko piękną czystą przyrodą ale również bogatym dziedzictwem historycznym. Mieszanie kultur i religii przez wieki kształtowały obraz regionu, tworząc obszar niezwykle atrakcyjny turystycznie, gdzie wspólna przeszłość jest widoczna nie tylko w świadectwach historycznych ale także w codziennych kontaktach mieszkańców.

Dzięki pracy sporej grupy osób zebrano i opracowano ogromny materiał ikonograficzny, historyczny i kulturoznawczy, który wykorzystano do opracowania dwuczęściowego przewodnika, albumu z grafikami, strony internetowej (działającej pod adresem www.sacz-presov.pl). Równocześnie zastosowany został specyficzny system identyfikacji atrakcji turystycznych oparty o wypracowane standardy graficzne i techniczne. Przy obiektach znajdujących na szlaku się ustawiono specjalne tablice informacyjne w 3 językach: polskim, słowackim i angielskim. Ciekawym elementem projektu - wpływającym na szeroką popularyzację potencjału kulturowego pogranicza – był cykl wystaw rysunków poszczególnych obiektów, wytypowanych do umieszczenia na szlaku. W celu budowania marki nowego produktu przeprowadzone zostały szkolenia dla przewodników turystycznych, wykorzystujących rezultaty projektu w codziennej pracy.

Osiągnięte rezultaty

Najważniejszymi rezultatami projektu jest stworzenie nowego projektu turystycznego oraz intensyfikacja działań popularyzujących walory turystyczne i kulturowe regionu, który swoją szansę widzi w rozwoju turystyki.

Opracowana została trasa turystyczna mierząca ponad 200 km, szczegółowo opisana w dwuczęściowym przewodniku wydanym w ilości 3000 egzemplarzy. Wytypowane zostało 80 obiektów – po 40 z każdej strony granicy – przy każdym ustawione zostały tablice informacyjne z opisem w trzech językach - polskim, słowackim i angielskim. Jednocześnie przez artystów plastyków przygotowanych zostało 80 rysunków, będących podstawą do wydania 2000 egz. albumu z grafikami. Natomiast oryginały rysunków są prezentowane na wystawach zarówno na terenie Słowacji (4 wystawy) jaki na Sądecczyźnie.

Całość opracowanych materiałów została udostępniona na stronie internetowej projektu, a jednocześnie wydano 1500 egz. prezentacji multimedialnych na płytach CD.