Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Paweł Szeliga

parter, pokój 124
tel. +48 18 41 41 624,  lub centrala: +48 18 41 41 600 (wew. 624)
e-mail: RzecznikKonsumentow@nowosadecki.pl

 

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 15.30
czwartek: 8.00 - 12.00 

 

Do podstawowych zadań należy w szczególności:

 1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o ochronę interesów konsumentów, w tym o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 6. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 7. bieżące przekazywanie delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków wynikających z realizacji zadań,
 8. sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumenta wymagających podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej,
 9. występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania antymonopolowego w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 10. prowadzenie edukacji konsumenckiej,
 11. przedkładanie Radzie do zatwierdzenia sprawozdania rocznego ze swojej działalności.

 

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Ważne informacje:

Pliki do pobrania