Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowosadecki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na archiwalny charakter informacji lub wytworzenie informacji poza urzędem).Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe i inne ułatwienia na stronie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dodatkowo strona posiada następujące ułatwienia:

  • Przyciski ustawiające podwyższony kontrast (czarne lub żółte tło, białe lub czarne litery)
  • Przyciski umożliwiające powiększenie wielkości liter na stronie
  • Mapa strony
  • Focus wokół elementów nawigacyjnych
  • Szybkie przejście do kluczowych elementów strony (menu, wyszukiwarka, treść, stopka) za pomocą przycisku tabulator na klawiaturze.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Bożena Dąbrowska, bdabrowska@nowosadecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 41 41 720. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Osoba kontaktową w zakresie dostępności architektonicznej jest Pani Bożena Szymańska, powiat@nowosadecki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 41 41 819, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33

Do budynku prowadzi dwa wejścia od ul Jagiellońskiej. Wejście od strony południowej, bliższe ul. Konarskiego - Plant dostępne jest dla osób niepełnosprawnych. Drzwi główne po przeciśnięciu dzwonka otwierają się automatycznie, wewnątrz klatki schodowej znajduje się platforma pionowa. Drzwi na korytarz parteru budynku otwierają się automatycznie po przyjeździe platformy pionowej. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parterze budynku zlokalizowane są wszystkie stanowiska pracy obsługujące klientów Starostwa. Na parterze zlokalizowane jest także stanowisko do obsługi osób wymagających wsparcia /pokój nr 113/. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku tym jest jedna toalety dla osób niepełnosprawnych /w części południowej budynku/. Do budynku i punktu przyjmowania stron można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem są wyznaczone przez Miasto Nowy Sącz dwa miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych, na ul. Narutowicza i Konarskiego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego oraz osoby wsparcia. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić: telefonicznie nr 18 41-41-610, 18 41-41-826, w formie pisemnej (formularz dostępny tutaj) za pośrednictwem: adres e-mail: powiat@nowosadecki.pl poprzez przesłanie faksu na nr 18 41-41-700 Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w godzinach pracy urzędu.
Plan budynku [plik jpg]

Wydział Geodezji i Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Strzelecka 1

Do budynku prowadzi wejście od ul. Strzeleckiej. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich budynek ten jest niedostępny. Możliwe jest jednak kontakt osobisty z pracownikami pracującymi w Wydziałach mieszczących się w tym budynku po wcześniejszym umówieniu się. Poniżej zamieszczona jest informacja o sposobie umówienia spotkania. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest jedna toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajdująca się na drugim piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego oraz osoby wsparcia umówienia się na spotkanie z pracownikami . W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić: telefonicznie nr 18 41-41-610, 18 41-41-826, w formie pisemnej (formularz dostępny tutaj) za pośrednictwem: adres e-mail: powiat@nowosadecki.pl poprzez przesłanie faksu na nr 18 41-41-700 Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w godzinach pracy urzędu.

Wydział Rozwoju i Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Kościuszki 1

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kościuszki. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz i pomieszczenia na paterze. Na parterze zlokalizowany jest punkt przyjmowania klientów dla których niedostępne są pomieszczenia na I i II piętrze. W budynku tym nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i punktu przyjmowania stron można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego oraz z osoby wsparcia. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, proszona jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić: telefonicznie nr 18 41-41-610, 18 41-41-826, w formie pisemnej (formularz dostępny tutaj) za pośrednictwem: adres e-mail: powiat@nowosadecki.pl poprzez przesłanie faksu na nr 18 41-41-700 Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w godzinach pracy urzędu.
Plan budynku [plik jpg]

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu udostępnia następujące aplikacje mobilne: