Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Generacja 45+ atutem firmy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych os. bezrobotnych pow. 45 roku życia...

Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 lat, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Generacja 45+ atutem firmy ‑ podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z terenu powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski oraz Miasta Nowego Sącza”

Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. - 31.10.2012 r.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 250 osób

Projekt skierowany jest do osób powyżej 45 lat, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie powiatów: nowosądecki, gorlicki, limanowski, Miasto Nowy Sącz. W ramach projektu realizowane będą następujące moduły:

 

Moduł I:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – po 2 m-ce w 2010, 2011, 2012 r., spotkania z doradcą zawodowym, sporządzenie IDP. Przebieg procesu doradczego będzie mieć formę 5 spotkań – sesji indywidualnych i grupowych:

 1. „Analiza potrzeb klienta” (spotkanie indyw. 1h),
 2. „Rynek pracy i warsztaty edukacyjne” (sesja grupowa 4h),
 3. „Warsztat samopoznania” (sesja grupowa 4h),
 4. „Indywidualna ocena zawodowa” (spotkanie indyw. 1h),
 5. „Przygotowanie IDP” (sesja indyw. 1h).

 

Utworzonych zostanie 25 grup po 10 os. Łącznie każdy BO weźmie udział w 11h zajęć, które odbywać się będą w trakcie tygodnia ‑ po 4h dziennie.

 

Moduł II:

Organizacja warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych ‑ po 4 m-ce w 2010, 2011, 2012

Podmoduł I. Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych:

 1. Język angielski wg TELC – 80 godzin
 2. ECDL e-obywatel – 80 godzin

 

Łączna ilość BO – 250, zajęcia organizowane będą po 6h dziennie.

 

Podmoduł II.

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (po 2 m-ce w 2010, 2011, 2012). Ramowy program zajęć składa się z 10 sesji obejmujących tematykę:

 • Blok psychologiczny (pozytywne myślenie i samoakceptacja, asertywność i poprawna komunikacja, techniki radzenia sobie ze stresem)
 • Blok praktyczny (drogi i metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne przy zatrudnieniu, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)
 • Blok prawny (podstawy prawne bezrobocia, wybrane elementy prawa pracy)

 

Zajęcia prowadzone będą w 10 grupach po 10 os. Łączna ilość godzin dla 1 grupy: 30.

 

Moduł III:

Wsparcie psychologiczno-doradcze – po 2 m-ce w 2010, 2011, 2012. Planowane jest objęcie wsparciem 150 BO. Zajęcia prowadzić będzie psycholog. Zakłada się przeprowadzenie wsparcia w wymiarze:

 1. porady indywidualne – 8h na uczestnika (łącznie 1200h)
 2. warsztaty grupowe (grupy 10 os., 15 grup) – 3 dni po 3h (łącznie 135h)
 3. Łączna ilość godzin szkoleniowych dla 1 BO wynosi 17h.

 

Moduł IV:

Programy aktywizacji zawodowej – 24 m-ce

 • szkolenie zawodowe dla 150 BO mające na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych. Zakładana średnia liczba godzin szkoleniowych na 1 BO – 300h. Szkolenia trwać będą po 6h dziennie.
 • pośrednictwo pracy – udzielanie pomocy BO w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników. Działaniem zostanie objętych 250 BO.
 • praktyki zawodowe dla 100 BO trwające 6 miesięcy.