Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych

Cele projektu zostały określone jako stymulacja rozwoju przedsiębiorczości we wspólnym obszarze gospodarczym.

Polsko-Słowacki Portal Informacji Gospodarczych nr identyfikacyjny projektu 26/TAT/2002

Koszt całkowity: 11 649,04 EUR, dotacja 8 736,78 EUR (75%).
Partner słowacki: Miasto Prešov.

Cele projektu zostały określone jako:

  1. stymulacja rozwoju przedsiębiorczości we wspólnym obszarze gospodarczym euroregionu poprzez ułatwianie dostępu przedsiębiorstw sektora MSP działających na rynkach polskich i słowackim do szeroko pojętej informacji gospodarczej,
  2. budowa struktur współpracy transgranicznej i partnerstwa poprzez zacieśnienie współdziałania pomiędzy regionami i samorządami lokalnymi obszarów przygranicznych objętych realizacją projektu

 

Wskazane cele zostaną zmierzone przy pomocy następujących wskaźników:

  • 900 odwołań do modułów zawartych w bazie (przeciętnie 6 do każdego modułu)
  • 30 potwierdzonych kontaktów, które zaowocowały trwalszą współpracą (kontrakt handlowy, inwestycja, konsultacja tematyczna)
  • przyrost ilości modułów bazy w ilości około 10% (wartość bazowa 16 modułów)

 

Zaprezentowane powyżej wskaźniki zostaną zmierzone w okresie roku od zakończeniu projektu tj. do 15 lipca 2006 r. metodami obserwacji, ankiety oraz statystycznymi – statystyki odwiedzin portalu.

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem oraz postanowieniami zawartej umowy grantowej rozpoczęła się 2 listopada 2004 r. Na prośbę wnioskodawcy, zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte o półtora miesiąca w stosunku do wskazanego w umowie siedmiomiesięcznego okresu realizacji.

Projekt obejmował zebranie i opracowanie informacji zawartych w bazie danych, przygotowanie techniczne oraz graficzne witryny internetowej, kampanię informacyjną przed oraz po uruchomieniu portalu, aktualizację danych oraz monitoring funkcjonowania portalu wraz z oceną jego działania.

Zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2004 roku rozpoczęto prace przygotowawcze zmierzające do ustalenia zakresu tematycznego opracowywanej witryny internetowej – wstępne ustalenia dokonane zostały przez zespół roboczy w skład którego weszli przedstawiciele Wnioskodawcy, które następnie zostały szczegółowo omówione podczas spotkania roboczego z partnerem słowackim.

Ostatecznie ustalony zakres merytoryczny stał się podstawą do rozpoczęcia kolejnego etapu – zbierania i opracowywania danych, które zostały umieszczone na stronie www projektu. Zadanie to zostało powierzone wykonawcy zewnętrznemu, a jego realizacja była nadzorowana na bieżąco przez wyznaczonego pracownika Wnioskodawcy.

Następnie w miesiącu grudniu zawarto umowy z tłumaczami, którzy sukcesywnie dokonywali translacji tekstów przeznaczonych na witrynę oraz innych materiałów koniecznych podczas realizacji projektu. Tłumaczenia wykonywano w językach polskim, słowackim i angielskim.

W oparciu o założenia wypracowane we wcześniejszych etapach projektu przystąpiono do fazy związanej z technicznym opracowaniem portalu internetowego. W styczniu 2005 roku zawarta została umowa na opracowanie witryny internetowej. Zakres prac wykonawcy obejmował przygotowanie projektu graficznego strony wraz z podstronami, wykonanie dokumentów HTML, przygotowanie oprogramowania stron, opracowanie systemu nawigacji po witrynie, optymalizację stron pod kątem szybkości ładowania i zgodności z przeglądarkami internetowymi.

W pierwszych dniach lutego 2005 pierwsza wersja witryna internetowej została umieszczona na serwerach wnioskodawcy pod adresem http://www.starostwo.nowy-sacz.pl/PSPG/index.html. Po pierwszym okresie przeznaczonym na testowanie funkcjonowania Portalu uzyskano informacje, które pozwoliły na wzbogacenie zawartości merytorycznej Portalu oraz aktualizację danych. Również od strony technicznego funkcjonowania witryny poczyniono kilka modyfikacji, np. poprawa nawigacji, umieszczenie statystyk. Prace te wykonywane były na bieżąco, natomiast w ostatniej dekadzie maja 2005 opublikowana została najnowsza wersja Portalu.

Równolegle prowadzona była akcja mająca na celu informowanie społeczeństwa o realizowanym projekcie. W ramach kampanii informacyjnej m.in. przygotowano i wydrukowano folder prezentujący projekt oraz zasady korzystania z Portalu. Monitorowano także akcję promocyjną przedsięwzięcia – artykuły w prasie, na portalach internetowych oraz w lokalnych stacjach radiowych. Linki do Portalu zostały umieszczone między innymi na stronie Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zaprezentowane działania zostały zmierzone następującymi wskaźnikami dla produktów:

  • uruchomienie portalu informacji gospodarczych,
  • wysłanie i opracowanie 1500 ankiet, kwestionariuszy wywiadów na temat zawartości bazy,
  • wartość osiągnięta – 2000 egzemplarzy.

 

Metodologia realizacji projektu zakładała współpracę z partnerem zagranicznym w kluczowych etapach oraz zatrudnienie podwykonawców, którzy zajęli się opracowaniem zebranego materiału, przygotowywaniem dokumentów roboczych oraz przetworzeniem danych na potrzeby umieszczenia ich na serwerze.

Współpracowano ponadto z lokalnymi organizacji wsparcia biznesu.

W przypadku wydania materiałów informacyjnych oraz ankiet ewaluacyjnych zastosowano procedurę przetargową w trybie zapytania o cenę.

Ze względu na transgraniczny charakter projektu udział partnera był zasadniczym warunkiem powodzenia przedsięwzięcia. Partner zagraniczny aktywnie uczestniczył w realizacji projektu, szczególnie dotyczyło to fazy wspólnego przygotowania materiałów. Przy jego współudziale pozyskano kluczowe informacje dotyczące prezentowanych w Portalu danych. Przeprowadził również akcję promocyjną na temat imprezy na obszarze słowackim.

Istotą projektu było uruchomienie takiego portalu internetowego, który w równym stopniu zawierałby dane o uwarunkowaniach działalności gospodarczej zarówno strony polskiej jak i słowackiej przedsiębiorcach, produktach, ofertach współpracy. Efekt transgraniczny przejawił się więc w stworzeniu warunków do wzmocnienia więzi między przedsiębiorcami, kręgami gospodarczymi, samorządami obu stron granicy. Już w samej fazie przygotowawczej podczas zbierania danych pogłębiona została współpraca między partnerami polskim i słowackim.

Ponadto uruchomienie portalu umożliwiło nawiązanie szerszej współpracy także między organizacjami gospodarczymi, izbami zrzeszającymi podmioty gospodarcze i samorządami pogranicza.

Potwierdzono, iż wzajemny przekaz informacji w sposób najbardziej wydajny wzmocnił naturalne powiązania społeczno-ekonomiczne regionu transgranicznego oraz przyczynił się do wzrostu wiedzy na temat najbliższych sąsiadów w rejonie przygranicznym

Podczas przygotowania i realizacji całego projektu przekazywano informacje na temat wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Odpowiednie zapisy oraz logo UE znalazły się na wydrukowanych materiałach informacyjnych, ankietach oraz kwestionariuszach obserwacji. Ukazujące się notki prasowe oraz materiały internetowe zawierały informacje o dotacji na realizację projektu. Również emitowane na antenie lokalnej rozgłośni radiowej informacje o realizacji projektu zawierały wzmiankę o wsparciu ze środków pomocowych UE.