Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych

Projekt w ramach programu rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

Program realizowany jest w 14 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki. Beneficjentami ostatecznymi programu są uczniowie klas pierwszych wszystkich typów szkół. Program jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych z następujących przedmiotów: język polski, język angielski i matematyka.

Łącznie program obejmuje 1008 godzin lekcyjnych i jest realizowany od 27 października do 15 grudnia br. Celem programu jest tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dla uczniów napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym czy zdrowotnym.