Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Programy i granty realizowane

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce
Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie:  2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. Beneficjent...

Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim
Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.  ...

Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki
Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki

W dniu 29 kwietnia 2019 r. została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki”.   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim
Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami -...

Modernizacja obiektu dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera
Modernizacja obiektu dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast...

Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt infrastrukturalny
Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt infrastrukturalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji.  ...

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,...

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego
Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna....

Budujemy-Jeździmy-Poznajemy - Staviame-Jazdíme-Spoznávame
Budujemy-Jeździmy-Poznajemy - Staviame-Jazdíme-Spoznávame

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041
Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041

Zrealizowana „Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową...

Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki
Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki

W dniu 25 maja 2017r została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoły ponadgimnazjalne – Powiat Nowosądecki”, którego celem  jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych...

Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego
Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego

  Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2018 Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania na rynku pracy lub powrotu na rynek pracy 40 osób zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego, zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do...

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie Partner projektu: Powiat...

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz
Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz

W dniu 5 kwietnia 2017 roku została podpisana przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego umowa o dofinansowanie projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980
Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980

Zrealizowana  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste w km 0+146 - 1+100
Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste w km 0+146 - 1+100

Zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 - 1+100” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię...

Powiatowe Centrum Edukacji
Powiatowe Centrum Edukacji

Podniesienie umiejętności nauczycieli jest celem tworzonego na Sądecczyźnie Powiatowego Cenrum Edukacji. Taki dwuletni projekt realizuje od 1 lipca 2013 roku Powiat Nowosądecki. Działania mają objąć pedagogów z 81 szkół i placówek w regionie.

Niepełnosprawni sprawni w pracy
Niepełnosprawni sprawni w pracy

Planowanym efektem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 25 osób niepełnosprawnych zakłada projekt „Niepełnosprawni sprawni w pracy”, jaki realizuje Powiat Nowosądecki.

ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim
ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – taki cel stoi przed projektem, jaki do końca marca będzie realizowany w Powiecie Nowosądeckim. Projekt zakłada utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Nawojowej.

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego
Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

Wzmocnienie możliwości rozwoju powiatu nowosądeckiego i gorlickiego zakłada projekt realizowany wspólnie przez samorządy obu powiatów, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Małopolską Organizację Turystyczną. Liderem przedsięwzięcia jest MARR.