Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR. 

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Okres realizacji projektu: 01.02.2023 – 31.12.2023

Wartość projektu:  5 670 989,14 zł

  • dofinansowanie: 4 860 955,64 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 810 033,50 zł

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju.

Realizacja projektu jest jednym z wielu elementów otoczenia społeczno-gospodarczego, które ma wpływ na następujące cele ogólne:

  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • redukcja zużycia energii,
  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
  • poprawa jakości powietrza,
  • poprawa ogólnego stanu środowiska i zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru,
  • podniesienie atrakcyjności regionu oraz powiatu dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

 

W ramach projektu zrealizowano prace obejmujące poprawę efektywności energetycznej budynku ZSP w Krynicy-Zdroju, w tym:

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropów,

- wykonanie wymiany okien i drzwi zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi,

- modernizację instalacji ogrzewania,

- wymianę źródła ciepła na nową kondensacyjną kotłownię gazową,

- montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 375Wp,

- wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED,

- inne niezbędne zgodnie z audytem energetycznym.