Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

 

   

Numer mikroprojektu: INT/ET/TAT/3/II/A/0166
Oś Priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia  się przez całe życie
Kod interwencji: 181 – lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy
Typ mikroprojektu: indywidualny
Partner projektu: Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín, www.soultv.sk
Okres realizacji: 1 września 2019 - 31 sierpnia 2020

Wartość projektu: 56 780,76 € w tym:

 • współfinansowanie z UE: 48 263,64 € - 85 %
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 2 839,03 € - 5%
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 5 678,09 € - 10 %

 

Głównym cel projektu jest dostosowanie kształcenia uczniów technikum leśnego do potrzeb rynku pracy na pograniczu polsko słowackim, a tym zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów  szkół na przygranicznym rynku pracy.

Grupą docelową są uczniowie szkół o profilu leśnym w Starym Sączu oraz w słowackim Twardoszynie.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

 • transgraniczne wizyty wymiany uczniów szkół partnerskich
 • cykl kursów i szkoleń zawodowych: kurs pilarza, kurs brakarski, szkolenie z obsługi systemów informatycznych Lasów Państwowych – stanowisko leśniczego
 • profilowany podstawowy kurs języka słowackiego dla leśników
 • wakacyjne praktyki zawodowe

 

Dzięki działaniom projektowym uczniowie nabywają nowe umiejętności a ich wiedza jest poszerzana o nowe elementy niedostępne w programie nauczania.

Ważnym elementem projektu są wymiany uczniów szkół partnerskich podczas których młodzież może zapoznać się z realiami zawodu w sąsiednim kraju. Tematem wiodącym wymian jest pomiar i klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce i na Słowacji. W ramach tego działania odbyły się dwie wymiany uczniowskie – w dniach 7-9 października 2019 r. wyjazd uczniów ze Starego Sącza do Tvrdošína oraz  w dniach 21-23 października 2019 r. wizyta uczniów SOŠL Tvrdošín w Starym Sączu.

Efektem tych wymian jest opracowanie i wydanie materiałów dydaktyczne dla uczniów związane z tematyką projektu.

 

Kalendarium projektu:

 • 21 listopada 2019 r. - wizyta zawodoznawcza w Pienińskim Parku Narodowym w Krościenku nad Dunajcem dla 20 uczniów.
 • 18-19 grudnia 2019 r. - kurs „Obsługa programu SILP w zakresie stanowiska leśniczego” dla 18 uczniów.
 • 19 lutego – 17 czerwca 2020 r. - profilowany kursu języka słowackiego dla 32 uczniów
 • 1 – 17 czerwca 2020 r. – kurs pilarz drwal dla 18 uczniów
 • 29 czerwca – 3 lipca 2020 r. – kurs brakarski dla 30 uczniów
 • 3 sierpnia 2020 r. – rozpoczęcie praktyk zawodowych przez 20 uczniów