Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR. 

 Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 30.06.2023

Wartość projektu:1 023 697,50 zł

  • dofinansowanie: 805 984,87 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 217 712,63 zł

 

Cel projektu: usuniecie i przekazanie do unieszkodliwienia 2550 Mg wyrobów zawierających azbest z 1008 obiektów na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Projekt obejmuje pokrycie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

W roku 2021 usunięto 590 Mg odpadów z 215 obiektów, w roku 2022 usunięto 1658,06 Mg odpadów z 601 obiektów. W roku 2023 zaplanowano usunąc i przekazc do unieszkodliwienia 302 Mg odpadów zawierających azbest.