Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

„Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny

Celem projektu jest poszerzenie współpracy między społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-słowackiego.

„Razem w Europie” – festyn historyczno-regionalny nr identyfikacyjny projektu 25/TAT/2003
Projekty realizowane przez Powiat Nowosądecki w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska Słowacja w ramach Phare CBC edycja 2002/2003

Koszt całkowity: 17 089,60 EUR dotacja 12 817,20 EUR 75%
Partner słowacki: Urząd Miasta Stara L’ubovna

Cele projektu: zostały określone jako:

 • poszerzenie współpracy między społecznościami lokalnymi pogranicza polsko-słowackiego rejonu Piwnicznej-Zdroju oraz Starej L’ubovni poprzez wzajemne poznanie się, wymianę dorobku artystycznego oraz wspólną zabawę. W dłuższym okresie czasu wspólna impreza winna wzmocnić postawy integracyjne mieszkańców i innych odbiorców projektu,
 • popularyzacja oraz wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku historycznego, sztuki regionalnej pogranicza polsko-słowackiego, kuchni, języka, obyczajów ludowych itp. W szczególności winno to obejmować próbę uchwycenia wspólnych korzeni i podobieństw wynikających z sąsiedzkiego położenia, bliskości gór oraz rzeki Poprad oraz podkreślenie, iż różnice są bogactwem pogranicza i całego Euroregionu „Tatry”.

 

Wskazane cele zostaną zmierzone przy pomocy następujących wskaźników, określonych dla celów:

 • kolejna edycja imprezy – przyrost uczestników o 10% (wartość bazowa 600 osób),
 • wzrost liczby przekroczeń granicy polsko- słowackiej w celach turystycznych (dane statystyczne ruchu turystycznego) o 10% (wartość bazowa dla całej granicy polsko-słowackiej w I kwartale 2005 r. – 740,5 tys. wyjazdów, 364,7 tys. przyjazdów cudzoziemców, w miesiącu kwietniu 2005 r. – analogicznie 221 tys. oraz 238 tys.),
 • wzrost ilości publikacji medialnych o regionie transgranicznym i Euroregionie „Tatry” o 30% (wartość bazowa - średnio w prasie lokalnej raz na miesiąc)
 • intensyfikacja wzajemnych kontaktów partnerów polskich i słowackich – 4 doroczne spotkania (raz na kwartał),

 

Powyższe wskaźniki zostaną zmierzone w okresie roku do końca I półrocza 2006 r. metodami obserwacji oraz statystycznymi (w przypadku ilości przekroczeń granicy dane na podstawie informacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu).

Realizacja projektu, zgodnie z harmonogramem oraz postanowieniami zawartej umowy grantowej rozpoczęła się 1 marca 2005 r. Zakończenie realizacji projektu zostało na prośbę Wnioskodawcy przesunięte o miesiąc ze wskazanego w umowie dnia 31 maja 2005 na dzień 30 czerwca 2005. Przesuniecie było spowodowane opóźnieniami w realizacji folderu, który zgodnie z harmonogramem projektu zaplanowano na okres po Festynie. Jego przygotowanie, skład, druk oraz tłumaczenia tekstów, a także rozliczenie finansowe wymagały dłuższego horyzontu czasowego, niż ten pierwotnie przewidziany we wniosku.

Zgodnie z harmonogramem wniosku w miesiącu marcu powołano Komitet Organizacyjny Festynu i Sympozjum, w skład którego weszli przedstawiciele Wnioskodawcy, Partnera oraz innych instytucji uczestniczących w realizacji projektu. Następnie w miesiącu kwietniu przygotowano materiały promocyjno-informacyjne, treść plakatów oraz ulotek, zaproszeń oraz podjęto przygotowania organizacyjne sympozjum polsko-słowackiego i Festynu. Wydrukowano i zdystrybuowano plakaty i ulotki, prowadząc kampanię promocyjną. W końcu kwietnia rozesłano zaproszenia na sympozjum oraz ustalono ostateczny plan Festynu, dokonując potwierdzenia uzgodnień z uczestnikami Festynu co do przebiegu imprezy. 1 maja 2005 r. na rynku w Piwnicznej-Zdroju zgodnie z planem odbył się Festyn historyczno-regionalny oraz polsko-słowackie sympozjum samorządowe. W czasie Festynu wystąpiło sześć zespołów ludowych oraz wokalno-tanecznych; ze strony polskiej „Dolina Popradu”, „Chłopcy Podegrodzcy”, „Zespół Tomasza Szweda”, a ze strony słowackiej „Magura”, „Flex” oraz „Lubovnan”. Na jarmarku prezentowali się twórcy ludowi, artyści. Przeprowadzono otwarty konkurs na najlepszą potrawę polską i słowacką oraz konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i pograniczu polsko-słowackim. Miał miejsce także pokaz walk rycerskich, a imprezę zakończyło widowisko światło-dźwięk i koncert muzyczny.

W godzinach dopołudniowych w Pijalni Wód Mineralnych „Piwniczanka” w Piwnicznej-Zdroju miało miejsce polsko-słowackie sympozjum samorządowe „Razem w Europie”, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Polski (powiatu nowosądeckiego, województwa małopolskiego, zaprzyjaźnionych jednostek samorządowych z kraju) oraz Słowacji (obwód Stara L’ubovna, kraj preszovski). W czasie sympozjum poruszono kwestie integracji w aspekcie transgranicznym, omówiono najważniejsze osiągnięcia współpracy przygranicznej oraz wskazano na najważniejsze problemy i ustalenia na przyszłość.

W maju oraz czerwcu przygotowano dokumentację z imprezy w formie tekstowej i zdjęciowej oraz filmowej. Przygotowano i wydrukowano folder poimprezowy. Dokonano także rozliczenia oraz przygotowano założenia do raportu końcowego. Monitorowano także akcję promocyjną przedsięwzięcia – artykuły w prasie, na portalach internetowych oraz w lokalnych stacjach telewizyjnych.

Zaprezentowane działania zostały zmierzone następującymi wskaźnikami dla produktów:

 • udział 6 zespołów folklorystycznych (muzycznych, wokalnych), po 3 z każdego kraju – wartość osiągnięta - 6 zespołów folklorystycznych (muzycznych, wokalnych), po 3 z każdego kraju,

 • 40 uczestników sympozjum polsko-słowackiego, po 20 z każdego kraju – wartość osiągnięta – 43 uczestników (według załączonej listy), w tym 6 ze Słowacji, 37 z Polski,

 • 600 uczestników całego festynu i jarmarku oraz widowiska plenerowego typu „światło – dźwięk”, w tym 200 ze Słowacji – wartość osiągnięta – około 600 osób, w tym około 150 gości ze Słowacji,

 • edycja 1000 egzemplarzy ulotek oraz plakatów – wartość osiągnięta – 1000 egzemplarzy,

 • edycja 500 egzemplarzy folderu– wartość osiągnięta – 2000 egzemplarzy

W zakresie metodologii projekt został zorganizowany przy szerokim zaangażowaniu grup i instytucji społecznych, kulturalnych. Szczególna rola przypadła Urzędowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piwnicznej-Zdroju. Współpracowano z zespołami ludowymi i innymi ośrodkami kultury, Bractwem Kasztelani Sądeckiej, Kołem Gospodyń z Młodowa oraz Szałasem „U Franka”, którzy zadbali o cześć kulinarną Festynu. Zagwarantowano interdyscyplinarny charakter całego przedsięwzięcia. Impreza spotkała się z zainteresowaniem turystów, ponieważ wszystkie jej elementy miały charakter otwarty. Plan objął zarówno elementy folklorystyczne, jak i historyczne, możliwość zapoznania się z rzemiosłem, kuchnią regionalną, lokalnymi wyrobami.

Partner zagraniczny aktywnie uczestniczył we wdrażaniu projektu zarówno w fazie przygotowania jak i realizacji. Przy jego współudziale pozyskano uczestników Festynu - zespoły ludowe, twórców ludowych, kucharzy, młodzież do konkursu. Przeprowadził również akcję promocyjną na temat imprezy na obszarze słowackim. Przygotował także udział uczestników sympozjum ze strony słowackiej. Udział partnera słowackiego zgodnie z oczekiwaniami nadał imprezie charakter multikulturowy.

Efekt transgraniczny przejawił się zgodnie z założeniami w stworzeniu poprzez realizację projektu dobrych warunków do nawiązania autentycznych kontaktów pomiędzy ludźmi, wzrostu zainteresowania regionem, jego historią, kulturą, mieszkańcami, dniem współczesnym. Potwierdzono, iż wzajemne poznanie najłatwiejsze jest na płaszczyźnie kultury, zabawy oraz wzajemnej wymiany także o charakterze handlowym. Uczestnicy Festynu nawiązali wzajemne kontakty między zespołami ludowymi, czy samorządowcami. Zainteresowanie kulturą przyczyniło się do wzrostu wiedzy na temat najbliższych sąsiadów w rejonie przygranicznym oraz wśród goszczących w Piwnicznej turystów z całego kraju (o czym świadczy na przykład ich udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej).

Podczas przygotowania i realizacji całego projektu przekazywano informacje na temat wsparcia finansowego UE. Loga znalazły się na ulotkach, plakatach, zaproszeniach, programie sympozjum, oraz na folderze poimprezowym. Notki prasowe zawierały informacje o dotacji. Na scenie Festynu oraz w sali, gdzie odbywało się sympozjum umieszczono loga UE i Euroregionu „Tatry”, banery oraz flagi, także partnera zagranicznego. Każdy materiał edytowany w ramach projektu zawierał graficzną wzmiankę o wsparciu.