Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Akademia Organizacji Pozarządowych

Wiedza i umiejętności – o to mają się wzbogacić organizacje pozarządowe Sądecczyzny dzięki projektowi. W ramach działań powstaje także Inkubator Organizacji Pozarządowych.

Projekt „Akademia Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, w okresie od 02.01.2012 r. do 31.12.2014 r. przez Fundację Europa + (Lider Projektu) w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim oraz Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne Powiatowego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, działającego na rzecz pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności organizacji pozarządowych NGO (Non-Governmental Organization), działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego lub Miasta Nowy Sącz poprzez kompleksowe szkolenia, doradztwo oraz działalność Inkubatora Organizacji Pozarządowych oraz stworzenie planu współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum a Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej.

Realizując założenia projektu udzielono wsparcia w postaci zindywidualizowanego doradztwa 26 organizacjom pozarządowym, w tym z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych dla NGO marketingu i promocji NGO oraz z zakresu zarządzania finansami, zasobami ludzkimi w NGO. W dniu 25 sierpnia 2012 r. 33 uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia z zakresu "Zarządzanie projektami" podeszło do egzaminu zewnętrznego IPMA z czego 17 osób zdało egzamin i otrzymało certyfikaty. Powstały również trzy Organizację Pozarządowe: „Sądeckie stowarzyszenie regionalne”, „Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czerniec” oraz Fundacja "Będzie dobrze w Starym Sączu". Zrekrutowano 26 organizacji pozarządowych, którym udzielono łącznie 720 godzin szkoleniowych, 320 godzin doradztwa oraz udzielonych zostało 77 bezpłatnych porad z zakresu prawa i księgowości (640 godz.). W miesiącu maju zorganizowano Forum organizacji pozarządowych, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, w którym wzięło udział 50 uczestników. W dniach 18-19.06.2012 w Krynicy-Zdrój, oraz 01-02.10.2012 w Muszynie zorganizowano warsztaty wyjazdowe, podczas których przedstawiciele Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (PCWOP), zespołu realizującego projekt „Akademia Organizacji Pozarządowych” oraz Fundacji Akademia Obywatelska (FAO - podmiot reprezentujący sektor ekonomii społecznej z siedzibą w Przeworsku, woj. Podkarpackie) zredagowali i podpisali „Plan współpracy pomiędzy Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, a podmiotem ekonomii społecznej Fundacja Akademia Obywatelska". Dokument ten określa ramy współpracy pomiędzy PCWOP, a FAO w zakresie wspólnej realizacji zadań z zakresu wspierania organizacji pozarządowych na terenach działania obu organizacji (Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, województwo podkarpackie). Uczestnicy wyjazdowego spotkania wzięli także udział łącznie w 32-godzinnym szkoleniu „Budowanie i zarządzanie partnerstwem publiczno-prywatnym” oraz „Partnerska współpraca sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi”.

 

Okres realizacji: 02.01.2012 - 31.12.2014
Budżet: 3 164 730,00 zł
Wkład własny: 0 zł