Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa drogi nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna - I etap w km 9+100 – 10+954 w miejscowościach Złockie i Szczawnik, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1517 K Żegiestów – Szczawnik – Muszyna – I etap w km 9+100 – 10+954 w miejscowościach Złockie i Szczawnik, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Ostateczna zakwalifikowana do dofinansowania wartość zadania wyniosła – 3 916 272,96 zł brutto, z tego roboty budowlane – 3 891 872,96 zł.

Dofinansowanie wynosi 3 328 832,01 zł, co stanowi 85 % wartości projektu i zostało potwierdzone umową zawartą w dniu 12 kwietnia 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwem Małopolskiego i Powiatem Nowosądeckim. W ramach powyższego projektu została przebudowa droga na długości 1.854 mb (w tym przebudowana konstrukcji drogi łącznie z wykonaniem nowej podbudowy i zmiana nawierzchni z trylinki na nawierzchnię bitumiczną, przebudowa 2 mostów na pot. Szczawniczek i na pot. Złocki, budowa chodników na długości 666 mb, przebudowa gazociągu, budowa 3 nowych i przebudowa 2 istniejących zatok autobusowych, poprawa odwodnienia drogi). W ramach wyżej określonej kwoty zostało także sfinansowane studium wykonalności dla tego zadania za kwotę 24 400 zł. Przebudowany odcinek jest częścią drogi stanowiącej oś komunikacyjną dzielnicy sanatoryjno – uzdrowiskowej (strefa A – uzdrowiska) w Złockiem. U podstaw realizacji wymienionego zadania stało zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrębie m. Złockie i poprawa dostępności do Szczawnika – obszarów o unikalnych walorach naturalnych, w tym krajobrazowych i turystycznych, gdzie istnieje i rozwijana jest baza uzdrowiskowo – sanatoryjna i są korzystne warunki do rozwoju bazy i infrastruktury turystycznej. W m. Szczawnik zlokalizowana jest część stacji narciarskiej Dwie Doliny – Muszyna – Wierchomla. Ponadto realizacja zadania miała na celu poprawę stanu technicznego drogi, która na przebudowanym odcinku w znacznej części była wykonana z kostki kamiennej betonowej (trylinki) o nierównej nawierzchni i znacznych ubytkach co zasadniczo obniżało komfort podróżowania.