Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów, jest kolejnym zrealizowanym zadaniem, na któryPowiat Nowosądecki uzyskał dofinansowaniez Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice – Rożnów, jest kolejnym zrealizowanym zadaniem, na który Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinansowaniu projektu została zawarta w dniu 20 września 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 381 772,79 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane (będące podstawą dofinansowania) – 11 485 806,77 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 9 334 515,16 zł tj. 81,27 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach powyższego projektu została przebudowana droga na całej długości tj. 4,8 km (łącznie z przebudową konstrukcji drogi – wykonaniem nowej podbudowy i nowej nawierzchni bitumicznej, wykonano remont 2 obiektów mostowych (o długości 108,9 mb na rzece Łososina i o długości 149,16 mb na rzece Dunajec obejmujący m.in. roboty rozbiórkowe, montażowe i nową nawierzchnię), budowę 1 przepustu i budowę chodników na długości 0,19 km, montaż barier energochłonnych na długości 1.431 mb i poręczy ochronnych na długości 35,5 mb, przebudowano zjazdy i przepusty pod nimi. Ponadto sfinansowano także studium wykonalności.

Projekt realizowany był na terenie dwóch gmin tj. Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem.

Droga powiatowa Witowice – Rożnów stanowi podstawową część układu komunikacyjnego powiatu nowosądeckiego oraz części gminy Łososina Dolna (położonej po prawej stronie rzeki Dunajec) i gminy Gródek nad Dunajcem. Stanowi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 75 Kraków (Branice) – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Muszynka – granica Państwa z drogą powiatową nr 1449 K Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa Posadowa, a poprzez nią z drogą wojewódzką nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa. Droga ta umożliwia dojazd do atrakcyjnych turystycznie terenów wokół Jeziora Rożnowskiego. Stanowi też alternatywne połączenie (w powiązaniu z drogą powiatową nr 1449 K i drogą wojewódzką nr 975) dla drogi krajowej nr 75 na odcinku pomiędzy Witowicami Dolnymi a Nowym Sączem umożliwiające ominięcie dużych wzniesień, przez które przebiega wym. droga w miejscowości Tęgoborze/Just, co ma szczególne znaczenie np. w trudnych warunkach zimowych w przypadkach zablokowania drogi przez samochody ciężarowe; i alternatywne połączenie Gminy Gródek nad Dunajcem z Nowym Sączem względem drogi wojewódzkiej nr 975 na odcinku Gródek nad Dunajcem – Nowy Sącz o skomplikowanej niwelecie i przebiegu (serpentyny, osuwiska). Zapewnia także jedyną przeprawę mostową przez rzekę Dunajec pomiędzy Jeziorem Rożnowskim a m. Zakliczyn (most na drodze wojewódzkiej nr 975). Dzięki znajdującym się w jej ciągu 2 mostom stanowi najważniejsze połączenie pomiędzy gminami Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem.

Przedmiotowa droga była w złym stanie technicznym, posiadała w wielu miejscach zniszczone warstwy podbudowy oraz nawierzchnię, na której występowały liczne spękania i ubytki. W wielu miejscach brak było poboczy i właściwych urządzeń odwadniających. Zniszczone były również bariery ochronne betonowe lub występował ich brak w wielu niebezpiecznych miejscach. W ciągu drogi zlokalizowane są 2 mosty, które były w złym stanie technicznym z korozją betonu, uszkodzoną konstrukcją pomostu, zniszczoną nawierzchnią jezdni i chodników, uszkodzonymi poręczami mostowymi.

Zły stan techniczny drogi ograniczał dostępność komunikacyjną obsługiwanych obszarów do drogi krajowej i wojewódzkiej, miejsc pracy, nauki i usług o charakterze ponadlokalnym, które zlokalizowane są w Nowym Sączu bądź Krakowie oraz siedziby gminy w Gródku nad Dunajcem. Niski był komfort podróżowania i bezpieczeństwo ruchu.

W wyniku przebudowy drogi Witowice – Rożnów nastąpi zdecydowana poprawa jej stanu technicznego, a także poprawa połączeń do dróg krajowych: nr 75 (a poprzez nią do autostrady A4 i do przejścia granicznego Muszynka – Kurov) i drogi wojewódzkiej nr 975, oraz drogi powiatowej nr 1449 K, poprawa połączeń do głównych miast województwa małopolskiego tj. Krakowa – stolicy województwa i Nowego Sącza – siedziby powiatu grodzkiego i ziemskiego.

Po przebudowie nastąpi zwiększenie dostępności komunikacyjnej do terenów turystycznych wokół Jeziora Rożnowskiego i miejsca kultu religijnego (pustelnia Św. Świerada) i pielgrzymek religijnych do romańskiego kościoła w m. Tropie.

Należy sądzić, iż w wyniku przebudowy drogi zwiększy się zainteresowanie inwestowaniem w zakresie zagospodarowania turystycznego, co pozwoli na poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w tej części województwa małopolskiego. Sprzyjać to będzie rozwojowi gospodarczemu i społecznemu obszaru nie tylko obsługiwanego przez tę drogę ale i obszarów sąsiednich, do których łatwiejszy będzie dostęp komunikacyjny w wyniku zrealizowania niniejszego projektu. Dzięki temu nastąpi wzrost dochodów miejscowej ludności. Szybszy i łatwiejszy będzie dostęp do miejsc pracy, nauki i usług o charakterze ponadlokalnym zlokalizowanych w Krakowie czy Nowym Sączu. Nastąpi także wzrost bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, zarówno pieszych jak i kierowców.