Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie m. Nowy Sącz i na obszarze Powiatu nowosądeckiego. Ogrzewanie i dostarczanie c.w.u. do obiektów użyteczności publicznej w znacznym stopniu przyczynia się do pogorszenia stanu powietrza, ponieważ są to budynki wymagające dużych nakładów na ogrzewanie i spalania dużej ilości surowców energetycznych. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, oszczędności surowca oraz termomodernizacji zapobiegającej utratom ciepła, projekt przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania źródeł niskiej emisji i umożliwi osiągnięcie długofalowego efektu poprawy stanu powietrza na terenie m. Nowy Sącz i na obszarze powiatu. Efekty realizacji inwestycji w dłuższym okresie przełożą się na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w tym także przekraczających obecnie dopuszczalne normy-pyłu zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu. W związku z tym, iż zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na pozostałe elementy środowiska naturalnego, długofalowym skutkiem realizacji inwestycji będzie poprawa ogólnej jakości środowiska na przedmiotowym obszarze. Projekt będzie miał korzystny wpływ na poprawę warunków bytowych mieszkańców obszaru. Poprawa stanu środowiska naturalnego zmniejszy również ryzyko odpływu inwestorów i turystów, przyczyni się do utrzymania atrakcyjności obszaru i jego konkurencyjności.

Dla projektu celami bezpośrednimi są:

  • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesie ogrzewania i zapewnienia dostaw ciepłej wody w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego, usytuowanych w m. Nowy Sącz;
  • Zmniejszenie negatywnego wpływu źródeł niskiej emisji na jakość powietrza w m. Nowy Sącz;
  • Zmniejszenie ilości surowca energet. w procesie dostarczania ciepła i c.w.u. do budynków użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego;
  • Ograniczenie kosztów ogrzewania budynków oraz kosztów c.w.u. dzięki termomodernizacji
    i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Projektem objęte są 3 budynki administracyjne Powiatu Nowosądeckiego, znajdujące się w Nowym Sączu, przy ulicach Jagiellońskiej, Kilińskiego oraz Strzeleckiej.
W ramach realizacji projektu, w budynkach przy ul. Strzeleckiej i Kilińskiego przewidziano montaż instalacji solarnej oraz regulację centralnego ogrzewania i c.w.u. Dla budynku przy ul. Jagiellońskiej zaplanowano wykonanie montażu instalacji solarnej, regulacji c.o., wymiany pieca z tradycyjnego na kondensacyjny oraz docieplenia ścian. Łącznie projekt przewiduje montaż 22 kolektorów słonecznych w trzech budynkach. Wraz z montażem instalacji solarnej zaplanowano miejscową regulację c.o. oraz c.w.u, co umożliwi bardziej ergonomiczne korzystanie z instalacji oraz optymalne dostosowanie temperatury do warunków atmosferycznych i potrzeb beneficjenta. Docieplenie ścian od strony podwórza umożliwi redukcję zapotrzebowania na ciepło, a tym samym ograniczenie emisji spalin, o różnicę pomiędzy stanem przed i po realizacji inwestycji, związaną ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na nośniki energii.

 

Okres realizacji: od 03.12.2007 do 30.12.2011
Wartość projektu: 658 000,00 zł
Wkład własny: 98 700,00 zł