Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

W stronę samodzielności i niezależności

Aktywizacja bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży w wieku do 25. roku życia jest celem projektu realizowanego przez Powiat Nowosądecki i gminę Piwniczna Zdrój.

Celem projektu na lata 2010-2012 jest kontynuacja rozwoju procesu aktywizacji społecznej i usług wspierających aktywizację zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, młodzieży w wieku 15-25 lat przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub opuszczających je oraz rozwój pracy socjalnej w Powiecie Nowosądeckim i gminie Piwniczna Zdrój.

Realizacja celu głównego możliwa będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

 1. Kształcenie i rozwój umiejętności społecznych osób objętych projektem oraz ich najbliższych.
 2. Poprawa stanu psychicznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Integracja osób objętych wsparciem.
 4. Podniesienie poziomu wykształcenia, nabycie nowych kwalifikacji, rozwój zainteresowań.
 5. Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej pracowników PCPR w Nowym Sączu oraz OPS w Piwnicznej Zdrój.

 

Poprzez skierowanie projektu do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykorzystanie form aktywnej integracji w jego realizacji projekt wpisuje się w cele i założenia Priorytetu VII POKL, Działania 7.1., Plan działań poddziałania 7.1.2 POKL na rok 2010. Jest zgodny z celem II-Zapobieganie marginalizacji grup społecznych PSRPS na lata 2006-2015, Polem A-Obszar I-Społeczeństwo wiedzy i aktywności Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, Celem I i II Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Cele są także zgodne z założeniami Programu Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Piwniczna tj. poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej oraz GSRPS 2007-2012.

 

Beneficjenci skorzystali z następujących form wsparcia:

Aktywizacja społeczna:

 • zajęć grupowych treningu kompetencji i umiejętności społecznych dostarczających wiedzę i umiejętności w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania i rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;
 • szkolenie "uwierz w siebie" - analizy mocnych i słabych stron, celów, pozytywnego myślenia, poczucia własnej wartości, przećwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja siebie na forum gr., przed potencjalnym pracodawcą, kreowanie swojego wizerunku;


Aktywizacja zdrowotna:

 • konsultacje indywidualne z psychologiem-rozpoznanie problemów i wskazanie możliwości terapii;
 • sfinansowanie kosztów zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych: masaże, elektroterapia, krioterapia itp.
 • sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych.


Aktywizacja zawodowa:

 • zajęcia z doradcą zawodowym, radcą prawnym-przygotowanie CV i listu motywacyjnego, metod szukania pracy, rodz. umów, prawami i obowiązkami, zasad etyki zawodowej;
  Aktywizacja edukacyjna:
 • szkoleń i kursów uwzględniających potrzeby bezrobotnych i zapotrzebowania rynku pracy;
  (m.inn. kurs komputerowy, prawa jazdy kat. „B", „C", „C+E", „D"; kurs fotograficzny, florystyczny, decoupage, kurs kasy fiskalnej, nowoczesny sprzedawca i inne).

 

Okres realizacji: 01.08.2008 - 31.12.2012.
Wartość projektu: 3 897 757,16 zł
Źródło finansowania: kwota dofinansowania 3 759 854,57 zł.
Budżet jednostki 35 311,68 zł, inne krajowe środki publiczne 102 590,91 zł.