Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nowe kwalifikacje – lepsza praa

Utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz zajęcia dla uczniów ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy – takie są efekty realizacji programu.

Utworzenie Obserwatorium Rynku Pracy, opracowanie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą oraz zajęcia dla uczniów ułatwiające im odnalezienie się na rynku pracy – takie są efekty realizacji programu.

Projekt był realizowany od 1.01.2011 r. do 31.12.2012 r. Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostały do osób odchodzących z rolnictwa, pracowników zagrożonych utrata pracy oraz do przedsiębiorców. W ramach projektu udzielana była pomoc de minimis.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące moduły:

Moduł I:

Utworzenie Sądeckiego Obserwatorium Rynku Pracy, Edukacji i Zatrudnienia, które dostarcza informacji na temat zjawisk i trendów zachodzących na regionalnym rynku pracy. W ramach tego działania prowadzone są badania i analizy lokalnego rynku pracy oraz edukacji. W ramach tego modułu zostało utworzone Obserwatorium, które od początku swojej działalności zajęło się realizacją badań na terenie miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Obserwatorium przeprowadziło 8 badań ankietowych, z których zostały przygotowane raporty.

Przeprowadzone badania to:

  • Raport z badania ankietowego pracodawców i nauczycieli nauki zawodu z Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2010/2011
  • Raport z badania ankietowego uczniów gimnazjów z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2010/2011
  • Raport z badania ankietowego uczniów szkół kształcących zawodowo z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2010/2011
  • Badanie możliwości zatrudnienia na rynku pracy w latach 2012-2016 w sektorach: edukacja, administracja samorządowa, służba zdrowia i pomoc społeczna
  • Raport z badania ankietowego uczniów liceów ogólnokształcących z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2010/2011
  • Raport z badania ankietowego uczniów gimnazjów z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2011/2012
  • Raport z badania ankietowego uczniów szkół kształcących zawodowo z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2011/2012
  • Raport z badania ankietowego uczniów liceów ogólnokształcących z Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w roku szkolnym 2011/2012

 

Moduł II:

Opracowanie i wdrożenie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Nowosądeckim oraz utworzenie partnerstwa publiczno- społeczno- gospodarczego z min.20 podmiotami JST, instytucjami rynku pracy, samorządami gospodarczymi i zawodowymi, partnerami społecznymi, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi. W ramach modułu utworzono Partnerstwo, które podpisało ponad 34 podmioty. Raz na kwartał organizowane jest spotkanie Partnerstwa, na którym podejmowane są tematy dot. lokalnego rynku pracy i edukacji. Opracowano Strategię Zarządzania Zmianą Gospodarczą, która została przekazana wszystkim członkom Partnerstwa. Obecnie trwają działania mające na celu wdrożenie założeń Strategii.

 

Moduł III:

Zajęcia z doradcą zawodowym, opracowanie IPD, doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych. Szkolenia zawodowe dla 64 BO mające na celu podniesienie, uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji. Szkolenia i doradztwo dla 10 przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstw. W ramach tego działania każdy uczestnik projektu objęty jest wsparciem doradczym (8 godzin z doradcą zawodowym). Efektem tego jest Indywidualny Plan Działania określający ścieżkę dalszego wsparcia dla danej osoby. Działanie to obejmuje także szkolenia zawodowe. Realizowano m.in.: kurs prawa jady kategoria B, C, C+E, kurs koparko ładowarki, kurs florystyczny, kursy językowe, kurs komputerowy, kursy księgowości i rachunkowości oraz obsługi kas fiskalnych. W tym module wsparcie kierowane jest także do przedsiębiorców. Wsparcie to obejmuje doradztwo w zakresie zmian profilu działalności oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój działalności. Zrealizowano: 592 godziny doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorstw oraz 100 godzin doradztwa dla przedsiębiorstw.