Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

W czerwcu 2009 r. Powiat Nowosądecki zakończył realizację kolejnego projektu z udziałemśrodków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wilczyska”, przebiegającej przez gminy Chełmiec (miejscowości Naściszowa i Librantowa) i Korzenna (miejscowości Łęka, Trzycierz, Korzenna, Niecew, Wojnarowa).

W czerwcu 2009 r. Powiat Nowosądecki zakończył realizację kolejnego projektu z udziałem środków zewnętrznych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz – Wilczyska”, przebiegającej przez gminy Chełmiec (miejscowości Naściszowa i Librantowa) i Korzenna (miejscowości Łęka, Trzycierz, Korzenna, Niecew, Wojnarowa).

Projekt ten był realizowany w okresie od 6 kwietnia 2009 r. do 29 maja 2009 r.

Na realizację tego projektu o wartości 7 987 341,59 zł brutto Powiat Nowosądecki uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wysokość tego dofinansowania – potwierdzonego umową zawartą w dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Starostę Nowosądeckiego – Jan Golonkę i Wicestarostę Nowosądeckiego – Mieczysława Kiełbasę, a Wojewodą Małopolskim – Jerzym Millerem, wynosi 3 993 670,80 zł (tj. 50 % wartości projektu). Pozostała kwota tj. 3 993 670,79 zł została zapewniona z budżetu Powiatu.

Wykonawcą - wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne - robót budowlanych zrealizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu był „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie.

W ramach projektu droga została przebudowana na długości 18,36 km, w tym na długości 12,86 km wykonano wzmocnienie nawierzchni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej i ścieralnej, na długości 5,5 km poszerzenie, wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej – warstwy wiążącej i ścieralnej. Odbudowane zostały ścianki czołowe i części przelotowe przy 8 przepustach, ustawiono bariery energochłonne na długości 768 mb, wykonano i uzupełniono dwustronne pobocza na całej długości drogi. Ponadto w ramach projektu wykonany został remont 1 mostu polegający na ubezpieczeniu stożka mostu koszami siatkowo – kamiennymi.

Przebudowana droga stanowi podstawowy element układu komunikacyjnego powiatu nowosądeckiego.

W wyniku przebudowy drogi nastąpiła poprawa parametrów technicznych i jej standardu, bezpieczeństwa ruchu i zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów położonych wzdłuż tej drogi do dróg krajowych nr 75 Branice – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – granica Państwa, a poprzez nią do autostrady A4 i w odwrotnym kierunku do przejść granicznych w Muszynce, Leluchowie i Mniszku nad Popradem; i nr 28 Zator – Wadowice – Nowy Sącz – Przemyśl – granica Państwa oraz do drogi wojewódzkiej nr 981 Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica. Przebudowa drogi pozwoli także na łatwiejszy i krótszy pod względem czasowym dostęp mieszkańców gminy Korzenna i części gminy Chełmiec do ważnego regionalnego ośrodka gospodarczego jakim jest miasto Nowy Sącz – siedziba powiatu grodzkiego i ziemskiego, szkół wyższych i usług o charakterze ponadlokalnym. Przebudowana droga pozwoli zapewnić wyższą jakość obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Zakłada się, że powstaną nowe możliwości rozwoju innych funkcji gminy Korzenna – w sferze pozarolniczej i ułatwiony będzie dostęp do nowych terenów inwestycyjnych w strefie pozamiejskiej.