Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Aktywna kobieta

Aktywizacja kobiet to cel projektu „Aktywna kobieta”. 30 z nich było przygotowywanych do ról lokalnych liderek.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna 30 kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Powiatu Nowosądeckiego i ich przygotowanie do pełnienia roli liderek lokalnych społeczności wiejskich. W ramach projektu zaproponowano następujące moduły szkoleniowe:

Moduł I
„Moje środowisko lokalne” obejmujący tematykę: (20h)

 • analiza środowiska lokalnego - budowanie mapy potrzeb i problemów społecznych
 • procedury zakładania i działania organizacji pozarządowych – Lokalna Grupa Działania
 • Budowanie partnerstwa lokalnego, publiczno-prywatnego

 

Moduł II
„Projektowanie, zarządzanie oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych” obejmujący tematykę: (20h)

 • Zarządzanie projektem i planowanie – tworzenie projektów, tworzenie projektów wniosków grantowych
 • Aktywne pozyskiwanie źródeł finansowania – pisanie wniosków o dotację
 • Pozyskiwanie środków – źródła finansowania, finanse, budżety i rozliczenia

 

Moduł doradczy (30h)

 • wyjazdowy (2x po 2 dni) uczestniczki projektu utworzą Lokalną grupę działania, która podczas wyjazdowego
  doradztwa opracuje wniosek grantowy odpowiadający na największe zdiagnozowane problemy mieszkańców poszczególnych gmin oraz całego powiatu. Każdy z BO przeszedł przez wszystkie moduły szkoleniowe. Uzyskane rezultaty w ramach projektu:
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia przez min. 85% uczestniczek
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia projektu przez 80% ostatecznych beneficjentek
 • stworzenie przez 50% uczestniczek mini-projektów rozwoju lokalnego.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 - 31.03.2010
Wartość projektu: 49 950 zł
Wkład własny: 0 zł