Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Złóż ofertę i zbadaj kości mieszkańców powiatu

Do 17 października można składać oferty w konkursie pn. "Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy".

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma zostać zrealizowane do 12 grudnia 2019 r.

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, parter, pok. 113) do 17 października do godz. 15. Na kopercie należy zamieścić dopisek: Oferta na realizację zadania pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Decyduje data jej wpływu do Starostwa potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. Otwarcie ofert i ocena formalna nastąpi 18 października.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem http://www.bip.powiat.nowy-sacz.pl/ogloszenia_i_zawiadomienia/ogloszenia_urzedowe/art2601.html, a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 327.

Pliki do pobrania