Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Złóż ofertę do końca lipca i zbadaj kości mieszkańców powiatu

Do 31 lipca można składać oferty w konkursie pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Zadanie polega na przeprowadzeniu pakietu badań dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego w wieku 50+, obejmującego badanie denstytometryczne 1 odcinka anatomicznego oraz badanie witaminy D3 metabolit 25 (OH). Zadanie ma zostać zrealizowane do 30 listopada 2020 r.

Ofertę należy sporządzić na wymaganym formularzu ofertowym w formie pisemnej i złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, parter, pok. 113, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na realizację zadania pn. „Zdrowe kości, zdrowe ciało – diagnostyka osteoporozy”.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod adresem https://bip.nowosadecki.pl/kierownictwo_starostwa/uchwaly_zarzadu/kadencja_vi/2020/art190.html, a także w siedzibie Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa pok. 326 (tel 18 41 41 826).

Pliki do pobrania