Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (http://nowosadecki.pl/pl/ogloszenie-2019), Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

Komisja konkursowa do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie będzie działać na zasadach określonych w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz w Regulaminie określającym zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dostępne na stronie internetowej www.nowosadecki.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”).
Przypominamy, iż w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia do komisji prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go pocztą lub e-mailem w terminie do 8 listopada br. na adres:

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: ngo@nowosadecki.pl
Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 41 41 832

Pliki do pobrania