Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Nowy regulamin przyznawania i rozliczania dotacji w 2023 rok

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego na posiedzeniu 19 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania i rozliczania dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

https://nowosadecki.pl/pl/regulamin-przyznawania-i-rozliczania-dotacji-ii