Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2019

Druh Teodor Gargas

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 63/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Druh Teodor Gargas - wstąpił w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach w 1976 r. Obecnie pełni tam funkcję sekretarza Zarządu. Jako osoba kompetentna i aktywna społecznie został powołany do struktur związkowych straży pożarnej: jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Podegrodziu, a w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu od trzech kadencji pełni funkcję wiceprezesa. Jest strażakiem-budowniczym, z jego inicjatywy powstała remiza OSP w Długołęce, a wiele remiz OSP na terenie gminy Podegrodzie zostało zmodernizowanych i unowocześnionych. Druh Teodor Gargas to uczestnik wielu akcji ratowniczo-gaśniczych. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodszym pokoleniem, przekazując wiadomości i umiejętności strażakom ochotnikom OSP z terenu powiatu nowosądeckiego. Druh Teodor Gargas udziela się również społecznie i charytatywnie. Za swoje zasługi był wielokrotnie nagradzany. Wśród licznych odznaczeń znajduje się Srebrny, Brązowy oraz Złoty Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP, a także: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „Zasługi dla pożarnictwa” oraz Złoty Znak Związku – przyznane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Maria Jaworecka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 64/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Maria Jaworecka - społecznik, pasjonatka muzyki i tańca ludowego, oddana propagowaniu kultury i tradycji. Jest związana z Zespołem Regionalnym Lipniczanie, w którym rozpoczynała swoją działalność jako tancerka, obecnie – niemal od 20 lat – jest jego kierownikiem i choreografem. Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Lipniczanie. Dzięki zaangażowaniu Marii Jaworeckiej, Zespół odzyskał dawny blask i zdobył ponad 50 nagród i dyplomów zarówno na festiwalach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Kolejne dziecko Marii Jaworeckiej to założony w 2005 r. Regionalny Zespół Mali Lipniczanie, którym kieruje jako kierownik artystyczny. Pani Maria to długoletni pracownik Centrum Kultury w Korzennej oraz Biblioteki w Lipnicy Wielkiej. Aktywnie i z właściwym dla siebie wielkim rozmachem uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju kultury gminy i regionu. To osoba pełna charyzmy, ciesząca się dużym zaufaniem lokalnego społeczeństwa. Podejmowane przez nią działania świadczą o głębokim przywiązaniu do Ziemi Sądeckiej oraz miłości do tradycji. Za swoje dokonania została w 2017 roku uhonorowana odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”.

 

Andrzej Lis

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 65/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Andrzej Lis - działacz Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1974 roku jest dawcą krwi: łącznie oddał 91 litrów pełnej krwi, co zaowocowało otrzymaniem tytułu Mistrza Polski. Od wielu lat aktywnie włącza się we współpracę z młodzieżą szkolną. Jest inicjatorem, założycielem i propagatorem działalności Starosądeckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, którym kieruje jako prezes. Obecnie Klub liczy 89 członków, a w ramach jego działalności udało się pozyskać 400 litrów krwi. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Andrzeja Lisa „akcje sądeckie” Klubu są znane i doceniane nie tylko w województwie małopolskim, ale także na szczeblu krajowym. Pa Andrzej jest niezwykle oddany działalności społecznej i humanitarnej. Swojej pasji poświęca wiele wolnego czasu i serca. Zaangażowanie Andrzeja Lisa zostało docenione i uhonorowane licznymi odznaczeniami, wśród których znajdują się m.in.: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża, Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

 

Stanisław Majchrzak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 66/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Majchrzak – urodzony i wychowany na Ziemi Limanowskiej, jednak za swoją małą Ojczyznę upodobał sobie Sądecczyznę. Jest wielokrotnym mistrzem świata, Europy i Polski w sztukach walki. Pierwszy stopień mistrzowski zdobył w 1999 r. i w tym samym roku został instruktorem. Nowe techniki poznawał podróżując i pobierając nauki od mistrzów m.in. w Japonii, Chinach, Tajlandii. Częste wyjazdy i treningi do USA zaowocowały otrzymaniem certyfikatu od międzynarodowego uniwersytetu sztuk walki i amerykańskiej Akademii Kenpo Karate. Posiada tytuł Soke i stopień 10 DAN, a także wiele tytułów, w tym profesora sztuk walki nadany przez 5 organizacji i 2 uniwersytety sztuk walki. Stanisław Majchrzak trakcie swojej długoletniej działalności szkolił służby policji w kraju, na Słowacji, Węgrzech, w USA (policja i FBI). Prowadzi zajęcia doszkalające funkcjonariuszy policji, wojsk, straży granicznej, miejskiej oraz ochrony. Jest założycielem Klubu Sztuk Walki „Bushi”, w którym kształci, trenuje i przekazuje swoje doświadczenie młodemu pokoleniu. Stanisław Majchrzak w 2017 roku obchodził jubileusz 35-lecia uprawiania sztuk walki, występów na tatami, ringach i matach. Przez te długie lata realizując swoją życiową pasję promował i rozsławił Ziemię Sądecką na całym świecie.

 

Jacek Nowak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 67/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Jacek Nowak - pszczelarz z zamiłowania i z zawodu. Prowadzi szkolenia i wykłady dla studentów, uczniów i pszczelarzy z całej Polski. Organizował działające do dziś pasieki hodowlane w Hiszpanii, Holandii, Grecji i we Włoszech. W 1986 roku przyjął zaproszenie ks. Henryka Ostacha – założyciela pasieki „Barć” i rozpoczął pracę w Kamiannej wraz z żoną Emilią, również dyplomowanym pszczelarzem. Opracował i zrealizował ścieżkę edukacyjną (historyczno-pszczelarską) dla młodzieży i turystów, którą corocznie przemierzają tysiące gości zauroczonych miejscem i sposobem przekazu wiedzy na temat pszczół i produktów pszczelich. Pasieka „Barć” prowadzona przez Jacka i Emilię Nowaków jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sądeckich marek gospodarczych i turystycznych. Dzięki wiedzy i wieloletniej pracy Jacek Nowak wraz z żoną odtworzyli w swojej pasiece regionalną odmianę pszczoły zwanej Kamianką - na cześć miejscowości Kamianna. Pasieka „Barć” to również zakład produkcyjny liczący kilkaset rodzin pszczelich pozyskujący, konfekcjonujący i badający produkty pszczele. Wyposażony jest we własne laboratorium i przetwarza produkty dla apiterapii. Jacek Nowak jest autorem książki „Pszczoły” wydanej nakładem Wydawnictwa Press-Forum w Polanicy-Zdroju będącej świetnym podręcznikiem dla pszczelarzy. Pan Jacek jest nie tylko pszczelarzem, ale też miłośnikiem Sądecczyzny. To głównie dzięki niemu Kamianna figuruje na trasie niemal wszystkich wycieczek po regionie. Jacek Nowak był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, w tym m.in.: Medalem Zasłużony Dla Rolnictwa, Medalem ks. dra Jana Dzierżona, Złotą Odznaką PZP, Złotą Odznaką Inżyniera SITR, Dyplomem Złoty Kłos, „Sądecką Markę Turystyczną”.

Ks. Ludwik Ryba

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 68/VI/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 maja 2019 r.

Uzasadnienie:
Ks. Ludwik Ryba - urodzony 17 lipca 1945 roku w Dąbrowie Narodowej koło Jaworzna. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w Starej Wsi 30 lipca l963 r. Świecenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1972 roku w Gliwicach. Po ukończeniu studiów teologicznych w Warszawie pracował przez 5 lat na stanowisku katechety, wikarego i ministra w Opolu. Po trzeciej probacji przez 3 lata był katechetą w Nowym Sączu. W tym okresie zaangażował się w ogólnopolski ruch oazowy, oferujący młodzieży nowe formy duszpasterskiej opieki. I właśnie wtedy zrobił dla Sądecczyzny piękny gest - na prośbę mieszkańca Ziemi Sądeckiej przyjął i zaopiekował się sztandarem „Powiatowego Zarządu Rezerwistów Pierwszego Batalionu” z okresu lat 20. ubiegłego wieku. Jest to jedyny sztandar z tak wczesnego okresu z naszego regionu zachowany w Muzeum Jezuickim w Starej Wsi koło Brzozowa. W l996 r., ks. Ludwik Ryba przybył do pracy wśród Polaków w Melbourne. Od chwili przybycia na antypody włączył się w duszpasterską posługę dla polskich wspólnot. Obecnie jest duszpasterzem Polaków w Richmond, liderem grupy modlitewnej, opiekunem Koła Przyjaciół Misji, kapelanem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Klubów Seniora. Jest też spowiednikiem w ośrodkach polskiego duszpasterstwa i duszpasterzem chorych odwiedzającym ich w domach, szpitalach i przytułkach. Otwartość ks. Ludwika na ludzkie potrzeby i gotowość służenia dzieciom, młodzieży, rodzinom i starszym osobom zjednały Mu wiele uznania i serdecznej wdzięczności.