Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2017

Antoni Basta

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 231/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Prof. zwyczajny dr hab. n. med. Antoni Basta to wybitny specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej, związany z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie przez 45 lat pracował w Klinice Ginekologii i Onkologii, a przez ostatnie 20 lat kierował zarówno katedrą, jak i kliniką. Życie zawodowe profesora połączyło go na zawsze z Krakowem, jednakże on sam przy każdej sposobności podkreśla, że pochodzi z malowniczej Sądecczyzny. Dom rodzinny profesora znajduje się w Tabaszowej w zaciszu Jeziora Rożnowskiego – tutaj się wychował i tutaj zdobywał pierwszą edukację. Po zdanej maturze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza zdobył w 1972 roku, a cztery lata później ukończył I stopnień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W 1978 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w tym zakresie, a rok później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Karierę naukową kontynuował habilitacją w 1991 roku, a w roku 2000 odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaszczytny tytuł profesora nauk medycznych. W 2005 roku ukończył natomiast specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej. W 2006 roku został mianowany przez Ministra Edukacji i Nauki na stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Basta na pierwszym miejscu stawia przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie pacjentek, dlatego przez lata nieustannie poszerzał swoje kompetencje zawodowe. Jako lekarz o niezmiernie bogatej wiedzy oraz ogromnym dorobku zawodowym, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem, kształcących się lekarzy. Jest członkiem licznych prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Europejskiego Towarzystwa Ginekologii onkologicznej. Profesor Basta jest także autorem i współautorem licznych prac naukowych, publikowanych w prestiżowych polskich i zagranicznych czasopismach oraz współautorem 31 podręczników i monografii w tym 5 wydanych za granicą w języku angielskim. W uznaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych został uhonorowany wieloma wyróżnieniami uczelni i instytucji naukowych, w tym srebrnym medalem „Plus ratio quam vis” Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Kraków uważa profesora Bastę za krakowianina, ale profesor nigdy nie zerwał więzi z rodzinną ziemią, chętnie powracając na jej łono. Nigdy też nie zapomniał o swoich rodaczkach. Tysiące Sądeczanek zawdzięcza profesorowi swoje zdrowie i życie, doświadczając jego największej opieki i troski w ciężkich chwilach walki z chorobą. Niezwykle pogodny, uprzejmy, całym sercem oddany swoim pacjentom, cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Imponuje olbrzymią wiedzą medyczną, znajomością najnowszych metod leczenia i diagnozowania. Oprócz zawodowej pracy zawsze odznaczał się aktywną działalnością na rzecz wszystkich potrzebujących. To lekarz medycyny z pasją i powołaniem wykonujący swój zawód. Sprawując opiekę medyczną nigdy nie liczył godzin pracy, nieistotna dla niego była również pora dnia czy nocy. Służył pomocą zawsze, gdy tylko była potrzebna.

 

Ksiądz Biskup Władysław Bobowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 232/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r.

Uzasadnienie:
Ks. bp dr Władysław Bobowski urodził się 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w dniu 23 czerwca 1957 r. Jako wikariusz pracował w Parafii Ryglice, był także katechetą przy katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie (1961-1962). Następnie podjął studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (gdzie otrzymał tytuł doktora teologii) oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przez lata opiekował się młodym pokoleniem seminarzystów, pełniąc najpierw funkcję prefekta, a później ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie (1969-75), gdzie prowadził zajęcia z teologii życia wewnętrznego (1969-99). Mianowany biskupem pomocniczym, przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu 2 lutego 1975 r. z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup troszczył się o stałą formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych, koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz nieprzerwanie przez 30 lat pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Dla ks. bpa Bobowskiego najważniejszy jest nieustający kontakt z wiernymi, dlatego równie mocno, jak w życie Kościoła, angażuje się w działalność społeczną całej diecezji. Był animatorem rozwoju duchowego młodych, zainicjował organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego „Wakacjami z Bogiem”. Dzięki Niemu w diecezji tarnowskiej powstała także i rozwinęła się – szeroko dziś rozpowszechniona – Dziewczęca Służba Maryjna.W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił różne funkcję, w tym Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Młodzieży (1983-94), vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, członka Komisji ds. Zakonnych, członka Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 20 października 2009 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Ks. bp Władysław Bobowski w swych licznych obowiązkach nigdy nie zapominał o rodzinnej Sądecczyźnie. Podejmowane przez niego inicjatywy wzbogacają i rozsławiają walory Ziemi Sądeckiej. Mimo ogromnych osiągnięć, ks. biskup to człowiek z „sercem na dłoni”, nader skromny i pozostający w cieniu swych zasług. Jest nie tylko ogromną dumą dla swoich krajan, ale również – i przede wszystkim – wzorem dla wszystkich wiernych i opiekunem najbardziej potrzebujących.

 

Edward Cisowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 233/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Pan Edward Cisowski jest mieszkańcem Wielogłów, gdzie urodził się 26 października 1936 roku. Swoje życie poświęcił działalności społecznej, mającej na celu rozwój rodzinnej miejscowości. Jest osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w przedsięwzięcia na rzecz całej społeczności lokalnej. Był Przewodniczącym komitetu budowy szkoły, kościoła, a także wieloletnim działaczem w Radzie Duszpasterskiej Parafii Wielogłowy. Warto podkreślić, że pan Edward Cisowski był również inicjatorem rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Wielogłowach oraz współuczestnikiem budowy boiska sportowego „Dąbrovia” – Wielogłowy. Jest ponadto organizatorem setek rozgrywek i imprez sportowych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ten sposób nie tylko działał na rzecz międzypokoleniowej integracji miejscowej społeczności, ale także popularyzacji zdrowego stylu życia. Cechuje się operatywnością i ofiarnością, co odgrywa niebagatelną rolę w pracy społecznej. Jego otwartość i zaangażowanie sprawiają, iż cieszy się powszechnym szacunkiem oraz uznaniem. Pan Edward Cisowski dał się poznać jako osoba aktywna i otwarta na potrzeby każdego mieszkańca Ziemi Sądeckiej. Poprzez swoją postawę i pracę stał się wzorem do naśladowania dla licznej rzeszy mieszkańców Sądecczyzny. Jego zaangażowanie w rozwój „Małej Ojczyzny” przyczynia się do szerokiej popularyzacji regionu.

 

Ksiądz Zdzisław Lisowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 234/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Ks. Zdzisław Lisowski pochodzi z Piwnicznej-Zdroju, gdzie urodził się 22 czerwca 1933 roku. Po zdanej maturze w 1951 roku ukończył państwowe kursy nauczycielskie, by podjąć pracę jako nauczyciel i wychowawca w podsądeckich szkołach, m. in. w Łomnicy Zdroju i Boguszowej. Jednakże inne było jego powołanie, gdyż w 1954 roku wstąpił do wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął sześć lat później z rąk biskupa Karola Pękali. Pełnił posługę kapłańską w wielu parafiach diecezji tarnowskiej. Jako wikary pracował w Muszynie, Bochni oraz Biadolinach nieopodal Brzeska. Natomiast peniając rolę gospodarza był proboszczem w Ropie, Przysietnicy (gdzie budował nowy kościół), Łomnicy oraz Staszkówce. W 2000 roku, po 40 owocnych latach posługi kapłańskiej, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ks. Zdzisław Lisowski został wychowany w rodzinie o mocnych korzeniach patriotycznych. Powszechnie znany jest jako zdecydowany przeciwnik systemu komunistycznego. W stanie wojennym nie wahał się wspierać represjonowanych i ich rodzin. Jest także kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. W czasie posłannictwa kapłańskiego dał się poznać nie tylko jako gorliwy duszpasterz, oddany kościołowi, ale również jako przyjaciel młodzieży, kształtujący ich moralnie i piętnujący zło wynikające z politycznej agitacji systemu komunistycznego. Od początku swojej posługi dbał o życie lokalnej społeczności, wykraczając poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi miał ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu. To ksiądz postrzegany jako człowiek niezwykle oddany i zaangażowany, z ogromną wrażliwością troszczący się o każdy aspekt życia wspólnoty. Działalność ks. Zdzisława Lisowskiego niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny zarówno jako mieszkaniec, jak i kapłan. To, co pozostawił, co jest widoczne gołym okiem i to, co jest sferą ducha, na wieczność pozostanie miłe Bogu, nam i potomnym.

 

Maria Marcinowska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 235/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Pani Maria Marcinowska z wykształcenia i zamiłowania jest pedagogiem, a ponadto działaczką społeczną, przez lata dbającą o rozwój wsi gminy Korzenna. Swoją karierę rozpoczęła najpierw jako nauczycielka w szkołach podstawowych w Librantowej, Mokrej Wsi, Rogach i Lipnicy Wielkiej. W 1957 roku podjęła pracę w szkole podstawowej w Trzycierzu, gdzie spędziła kolejne 29 lat. Najważniejsze dla niej było dobro uczniów – starała się nie tylko nauczać, ale też wychowywać młode pokolenia. Zawsze otwarta i przyjazna sprawiała, że młodzi ludzi chętnie korzystali z jej bogatej wiedzy i doświadczenia. Nawet po przejściu na emeryturę w 1986 roku nie potrafiła rozstać się ze swoimi podopiecznymi – nadal pracowała jako kierownik świetlicy, nauczyciel matematyki i opiekun biblioteki szkolnej.
Zawsze umiała nawiązać doskonały kontakt zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, wszczepiając miłość do „Małej Ojczyzny”. Angażowała do prac społecznych, umiała wzbudzić zapał do wspólnego działania. Pani Maria Marcinowska wspólnie z mężem była głównym inicjatorem budowy Szkoły Podstawowej w Trzycierzu. Nowy budynek został w całości wybudowany w czynie społecznym, co było ewenementem na skalę całego kraju. Pani Maria Marcinowska jest także główną pomysłodawczynią utworzenia Stowarzyszenia Emerytowanych Nauczycieli „Belfer”, powstałego w 2008 roku . Do dzisiaj pełni w nim aktywną funkcję Prezesa. Stowarzyszenie bierze udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i akcjach społecznych na terenie Gminy Korzenna i całej Sądecczyzny. Wielką zasługą Stowarzyszenia jest praca na rzecz mieszkańców poprzez pomoc dla najbardziej potrzebujących. Jest inicjatorką pomysłu pozyskiwania i dostarczania z Banku Żywności paczek żywnościowych przy współpracy z lokalnym samorządem. Pod egidą stowarzyszenia dynamicznie rozwija się również działalność kulturalno-rozrywkowa w postaci kabaretu „Belfer”. Występy emerytowanych nauczycieli pod przewodnictwem Pani Marii są szeroko znane na całej Sądecczyźnie, ale także poza jej granicami. Wykonywane programy artystyczne bawią publiczność na różnorakich imprezach. W swojej karierze nigdy nie liczyła godzin pracy dla dzieci i lokalnego środowiska, od świtu do zmroku niosąc pomoc tam, gdzie była potrzebna. Jako wychowawca młodego pokolenia najważniejsze było dla niej rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych. Natomiast poprzez pracę w Stowarzyszeniu nie tylko szerzy działalność społeczną i charytatywną, ale także propaguje kulturę. Pani Maria Marcinowska cieszy się powszechnym uznaniem i zaufaniem społeczności lokalnej. Poprzez swoją aktywność znacznie przyczyniła się do kształtowania pozytywnego wizerunku Sądecczyzny.

 

Piotr Trochanowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 236/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Pan Piotr Trochanowski jest pochodzenia łemkowsko-rusińskiego. Urodził się w Parchowie w województwie dolnośląskim, ale jego rodzice pochodzili z miejscowości Binczarowa na Sądecczyźnie. On sam także postanowił wrócić w swoje rodzinne strony – obecnie mieszka w Krynicy-Zdroju. To jedna z najważniejszych postaci łemkowskiego ruchu kulturalnego. Jest psalmistą, diakiem, dyryguje chórem i komponuje muzykę, także do pieśni religijnych. Jest ponadto redaktorem kalendarzy łemkowskich i czasopisma "Besida", nauczycielem religii i języka łemkowskiego w szkole podstawowej w Krynicy-Zdroju. Ale przede wszystkim jest poetą, łemkowskim poetą. Pisze po łemkowsku pod pseudonimem Petro Murianka. Autor kilku tomików poezji, antologii poezji (w tym dla dzieci) i pieśni łemkowskich. Przez lata był członkiem zespołu „Łemkowyna”, zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Łemków z Legnicy, był współorganizatorem pierwszych łemkowskich watr (w Czarnej, Hańczowej i Bartnem), a obecnie współorganizuje „Watry na Obczyźnie” w Michałowie. Tłumaczy z języków słowiańskich na rusiński i komponuje melodie do wierszy własnych i innych poetów rusińskich. Tworzy i realizuje inscenizacje z udziałem dzieci i młodzieży. Wydał pięć tomików poezji i tom prozy, trzy płyty CD z własną twórczością oraz dwie płyty CD z nagraniami prowadzonego chóru. Kulturę łemkowską propaguje także poprzez środki masowego przekazu, brał udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych. Z jego udziałem powstał m. in. film dokumentalny z cyklu „Portrety” w TVP Kraków. Pan Piotr Trochanowski to najwybitniejszy współczesny poeta łemkowski, sztandarowa postać łemkowskiego odrodzenia kulturalno-etnicznego. Orędownik i ideolog ruchu łemkowskiego w Polsce. Dzięki zachowaniu tradycji łemkowskich, na nowo odkrywa wielokulturowość Sądecczyzny i promuje ją wśród mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz turystów. Działalność Pana Piotra Trochanowskiego zogniskowana jest wokół popularyzacji i upamiętniania tradycji łemkowskiej. Swoją pracą i zaangażowaniem uświadamia wspaniałość kultury mniejszości narodowej, od wieków żyjącej na terenie Sądecczyzny.

 

Władysław Talarczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 237/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r. 

Uzasadnienie:
Pan Władysław Bartek Talarczyk jest malarzem, dla którego sztuka stanowi pasję życia. Urodził się w 1949 r. w Czarnym Potoku nieopodal Łącka, gdzie spędził lata dzieciństwa i przyjął pierwszą edukację. Wraz z rodziną mieszkał w podworskiej resztówce, do której na wczasy przyjeżdżały krakowskie sławy artystyczne na plenery malarskie. Zafascynowany malarstwem jako mały chłopiec, po latach spełnił swoje marzenie, zyskując miano wybitnego, spełnionego i uznanego malarza. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie, jednakże wczesne lata życia Pana Władysława ściśle związane są z Ziemią Sądecką, która zawsze będzie zajmowała szczególne miejsce w jego sercu i twórczości. Najpierw ukończył słynne liceum sztuk plastycznych w Nowym Wiśniczu, a następnie krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo sztalugowe, tkaninę unikatową i pastel. Jest malarzem subtelnym i niezwykle wrażliwym. Tę wrażliwość w ogromnej części wyniósł ze swojego rodzinnego domu i miejsca, w którym się wychował. Czarny Potok to wieś, mająca ogromny wpływ na ukształtowanie jego osobowość, późniejszego życia oraz twórczości. W całym dorobku malarskim przewija się bowiem ta magiczna kraina – arkadia wraz ze swoimi wierzeniami, moralnością, sposobem myślenia oraz jasno określonymi kryteriami dobra i zła. Twórczość Pana Władysława Bartka Talarczyka przekłada się na promocję Sądecczyzny zarówno w Polsce, jak i za granicą. Brał udział w 40 wystawach zbiorowych oraz 25 wystawach indywidualnych: we Francji, Niemczech, USA, RPA, Danii czy Szwecji. Za wybitne osiągnięcia i szczególne zasługi w 2009 r. został odznaczony Medalem „Honoris gratia”. Pan Władysław Bartek Talarczyk to ambasador Ziemi Sądeckiej. Realizując swoją życiową pasję, ukazuje i zatrzymuje jej piękno w swych dziełach, tworząc tym samym bezcenne dziedzictwo kulturowe. Jest człowiekiem niezwykle utalentowanym, z wielkim zaangażowaniem wykorzystującym swoje umiejętności dla dobra Małej Ojczyzny.