Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2016

Beata Szydło

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 157/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Wybitny polityk, dla którego najważniejszą sprawą jest dobro i poszanowanie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Pochodzi z Przecieszyna – miejscowości położonej w gminie Brzeszcze w Zachodniej Małopolsce. Politycznie związana jest z partią Prawa i Sprawiedliwości, w szeregi której wstąpiła w 2005 roku. Z ramienia tego stronnictwa zdobywała mandaty poselskie kolejno na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. W 2010 roku została wiceprezesem partii, a w 2014 jego skarbnikiem. Po ogromnym sukcesie politycznym partii w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, Beata Szydło (16 listopada 2015 roku) została powołana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Rządy Premier Beaty Szydło, dla wszystkich Polaków – w tym także dla sądeczan – stanowią szereg zmian na lepsze. Szacunek dla godności człowieka to priorytetowy kierunek działań Pani Premier. Wyrazem tego było ogromne poparcie jakiego udzieliła dla przywrócenia w Nowym Sączu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Medal został przyznany za „szacunek dla potrzeb i godności mieszkańców naszego regionu – godności traktowanej jako nadrzędną wartość i priorytetowy kierunek rządu Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Jarosław Kaczyński

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 158/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Jeden z najbardziej zasłużonych polityków Rzeczypospolitej Polskiej. Senator I kadencji oraz poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów. W dobie komunizmu był działaczem opozycyjnym związanym z NSZZ „Solidarność”, Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Helsińskim, a także członkiem redakcji pisma „Głos”. W wolnej Polsce prezes i założyciel Porozumienia Centrum, a następnie współtwórca Prawa i Sprawiedliwości – partii zajmujących czołowe miejsce na polskiej scenie politycznej. Jarosław Kaczyński jest motorem i inicjatorem zmian, który doprowadził do sukcesu i przemian, jakie zaszły na polskiej scenie politycznej. Postrzegany jest jako gwarant uczciwości i przywracania państwa obywatelom. Pełniąc funkcję lidera obozu rządzącego współuczestniczy we wszystkich ważnych decyzjach stanowiących o przyszłości całego kraju, w tym także Ziemi Sądeckiej. Dla sądeczan ważne jest, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości do Nowego Sącza powraca Karpacki Oddziału Straży Granicznej. Medal został przyznany za „za szacunek dla potrzeb i godności mieszkańców naszego regionu – godności traktowanej jako nadrzędną wartość i priorytetowy kierunek Władz Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Mariusz Błaszczak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 159/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Pan Mariusz Błaszczak to polityk z powołania, w pełni oddający się obranej przez siebie drodze życia. Obecnie piastuje stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na które został powołany 16 listopada 2015 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Pochodzi z Legionowa, gdzie po studiach zdobywał pierwsze doświadczenie w administracji samorządowej, pracując w Urzędzie Miasta Legionowo. W trakcie następnych lat kariery zawodowej był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola (2002-2004 r.), a następnie został burmistrzem Śródmieścia (2004 r.).
Z wykształcenia jest historykiem, dyplom magistra historii zdobył w 1994 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni odbył także studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, natomiast w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego podyplomowo ukończył zarządzanie w administracji. Jest ponadto absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W czasach studiów uniwersyteckich aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej. Był członkiem Porozumienia Centrum, a po wygaśnięciu partii, przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości.
31 października 2005 roku objął stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Funkcję tę pełnił także w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W marcu 2007 roku Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go na ministra-członka Rady Ministrów. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat poselski z ramienia PiS. Sukces ten powtórzył w 2011 i 2015 roku.
Pan Mariusz Błaszczak pełniąc funkcję ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez wszystkich Sądeczan zostanie zapamiętany jako ten, który przywrócił Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przestał on istnieć po 22 latach funkcjonowania z dniem 31 grudnia 2013 roku na mocy rozporządzenia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Długoletnia działalność Karpackiego Oddziału Straży Granicznej sprawiła, że był on nie tylko elementem historii i tożsamości Ziemi Sądeckiej, ale przede wszystkim stanowił miejsce pracy dla setek okolicznych mieszkańców. Decyzja o likwidacji została więc okupiona dramatem wielu rodzin, które z tego powodu zmuszone były do rozłąki. Po jego reaktywacji funkcjonariusze oddelegowani do odległych oddziałów – znajdujących się m.in. w Tarnowie, Raciborzu czy Chyżnem – powrócą do Nowego Sącza miejsca pracy, a tym samym do swoich najbliższych. To niezwykle istotne dla Sądeczan wydarzenie, zostało zagwarantowane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej. Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu swoją działalność rozpocznie 16 maja 2016 r.

 

Krystyna Durlak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 160/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Od 38 lat aktywnie uczestniczy w pracach Regionalnego Zespołu Dolina Popradu w Piwnicznej-Zdroju. Posiada dużą wiedzę w zakresie technik krawiectwa regionalnego, od ponad 25 lat sprawuje pieczę nad zespołową garderobą, kontynuując tradycje krawców. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powierzyło jej szycie strojów czarnych górali dla celów muzealnych. Jest niezastąpiona w dziedzinie tradycyjnej scenografii, tworzenia wystroju wiejskiej chałupy w regionie górali nadpopradzkich, zdobienia obrazów kwiatami z bibuły, a także zdobnictwa i plastyki obrzędowej górali nadpopradzkich. Pani Krystyna dwukrotnie zdobyła laury jako wiodąca tancerka w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. Medal został przyznany za „za aktywną działalność społeczną oraz propagowanie twórczości ludowej i dziedzictwa regionalnego Sądecczyzny”.

 

Józef Kalisz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 161/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Był długoletnim dyrygentem Orkiestry Dętej Towarzystwa Miłośników Muzyki w Mystkowie. Zdobył z nią najwyższe trofea w historii zespołu podczas konkursów i przeglądów, m.in.: 1988 r. – I miejsce na przeglądzie „Echo Trombity” w Nowym Sączu (w 1992 r. także podium), 2003-2009 r. – co roku III miejsce na Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”, 2010 r. – nagroda Grand Prix na Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”, 2014 r. – ponownie nagroda Grand Prix. Od czasu powstania (1981 r.) Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”, jest także jego członkiem. Medal został przyznany za „za wieloletnią działalność artystyczną, umiłowanie folkloru oraz zaangażowanie w propagowanie kultury ludowej regionu w Polsce i na świecie”.

 

Wojciech Lasek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 162/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Realizuje cele angażując i włączając osoby niepełnosprawne w życie kulturalne i sportowe lokalnej społeczności. Jest człowiekiem aktywnym, współpracuje z różnymi instytucjami z Powiatu Nowosądeckiego w celu promowania swoich podopiecznych. Jego największą pasją jest działalność artystyczna. W prowadzonym przez Stowarzyszenie „Gniazdo” Środowiskowym Domu Samopomocy stworzył kabaret „Gumowe ucho”, dla którego pisze teksty i wraz z terapeutką reżyseruje przedstawienia. Z jego inicjatywy powstała „Galeria pod Gniazdem” w sieni zabytkowego budynku przy starosądeckim Rynku oraz mała estrada w podwórku, gdzie odbywają się imprezy i spotkania integracyjne. Medal został przyznany za „za serce i oddanie włożone w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego i integracyjnego niepełnosprawnych mieszkańców Sądecczyzny”.

 

Prof. Stanisław Majewski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 163/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w 1966 r. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i równocześnie pierwszym profesorem nauk medycznych w dziedzinie stomatologii UJ. Od 1981 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej, a do 2007 r. był także dyrektorem Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej. Odbył staże w najlepszych zagranicznych ośrodkach, m.in. w Stony Brook i Bostonie (Uniwersytety Tufts i Harvard, USA). W swojej długoletniej karierze stał się autorem ponad 400 publikacji naukowych w czasopismach medycznych. Jest współzałożycielem i honorowym prezydentem ogólnopolskiego stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Polsce oraz czynnym członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. „Ojciec” przedsięwzięcia, dzięki któremu od 2000 r. wszystkie jednostki stomatologii uniwersyteckiej w Krakowie, funkcjonują jako Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu POLONIA RESTITUTA. Medal został przyznany za „za zasługi dla rozwoju polskiej stomatologii, za działalność dydaktyczną i społeczną”.

 

Adam Sobczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 164/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Jest jednym z najbardziej zasłużonych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału „BESKID” w Nowym Sączu. W swojej działalności doskonale łączy funkcję prezesa Zarządu Oddziału (od 16 lat), przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki PTTK „Karpaty” (funkcja społeczna) oraz przedsiębiorcy (jest wspólnikiem TERA s.c. w Nowym Sączu). Adam Sobczyk od lat aktywnie angażuje się w turystykę religijną prowadząc wycieczki w ramach Rajdu „Szlakami Świętej Kingi” oraz Rajdu Parafialnego Parafii Matki Bożej Niepokalanej. Był również współorganizatorem finału XXV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego, który odbył się w Nowym Sączu w 1997 roku oraz współorganizatorem Zlotu Laureatów XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”, który odbył się w Nowym Sączu w 2005 roku. Adam Sobczyk działa również aktywnie na rzecz rozwoju turystyki Ziemi Sądeckiej uczestnicząc w: Radzie Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim (od 2005 roku) oraz Komisji ds. weryfikacji Sądeckiej Marki Turystycznej (od 2005 roku członek Kapituły, od 2011 przewodniczący Komisji). Medal został przyznany za „za zaangażowanie i trud włożony w aktywną działalność społeczną promującą Ziemię Sądecką”.

 

Ksiądz Paweł Stabach

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 165/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r., a od 2010 r. jest proboszczem parafii w Muszynie. Pełni funkcję kapelana DPS w Muszynie i dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Krynica. Od początku swojej posługi dał się poznać jako osoba dbająca o życie lokalnej społeczności, wykraczające poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Jest pomysłodawcą i inicjatorem budowy największych w kraju Ogrodów Biblijnych, stanowiących ogromną atrakcję turystyczną Sądecczyzny. Medal został przyznany za „serce na dłoni” oddane mieszkańcom Sądecczyzny, a także niestrudzoną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz promocję Ziemi Sądeckiej”.

 

Stanisław Wolak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 166/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Od 1971 r. do chwili obecnej jest organistą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu oraz dyrygentem założonego w tym samym roku chóru mieszanego im. Jana Pawła II. Wielokrotnie występował wraz z chórem poza granicami kraju m.in.: we Włoszech, Holandii, Belgii, Austrii, Francji, Portugalii, Hiszpanii. Największym doświadczeniem dla całego chóru był: udział w liturgii mszy św. - Pasterce w Bazylice św. Piotra w Rzymie odprawianej przez Jana Pawła II, koncert w Auli Pawła VI podczas spotkania opłatkowego Ojca świętego z Polonią oraz śpiew w czasie mszy św. w Bazylice św. Marka w Wenecji. W 2007 r. z okazji 50-lecia pracy artystycznej został odznaczony przez Papieża Benedykta XVI orderem Pro Ecclesia et Pontifice – najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego osoby świeckiej, w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania w pracę na rzecz dobra wspólnego. Medal został przyznany za „za zaangażowanie w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki i budzenie aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny”.

 

Marek Zięba

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 167/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r.

Uzasadnienie:
Od 1974 do 1998 r. członek kapeli w regionalnym zespole „Podegrodzie”. Od 1978 roku jest członkiem kapeli regionalnego zespołu „Dolina Dunajca”, a od 2012 r. pełni funkcję prezesa Starosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników kultury i tradycji „Malowana Skrzynia”. Medal został przyznany za „za upamiętnianie, kultywowanie i promowanie tradycji ludowej Sądecczyzny”.