Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2014

Alicja Barańska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 379/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Działa w Sądeckim Stowarzyszeniu Pamięci Sybiru, które skupia rodziny Sybiraków oraz osoby, dla których tamte wydarzenia nie są obojętne i mają ogromne znaczenie. Działalność Alicji Barańskiej to wyraz potężnej siły ducha i niezłomności. Przekazuje kolejnym pokoleniom wiedzę na temat okrutnej historii, pomimo doświadczeń, jakie ją spotkały. Jej najważniejszym celem jest pamięć o wszystkich zesłanych na „nieludzką ziemię”. Jako osoba, która przeżyła zesłanie na Syberię, jest najbardziej wiarygodna dla młodzieży i osób starszych, którym przekazuje wiedzę o tych wydarzeniach. Mimo ciężkich doświadczeń zachowała pogodę ducha i wiarę w ludzi, a jej działalność sprawia, że coraz więcej mieszkańców Sądecczyzny poznaje losy swoich rodaków, mając relację naocznego świadka.

 

Czesław Basta

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 380/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Długoletni pracownik Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu i Kierownik Oddziału w Starym Sączu. Radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu (2002-2006, 2006-2010), a przede wszystkim wielki społecznik i osoba dbająca o rozwój i promocję Sądecczyzny. Postawa Czesława Basty to świadectwo człowieka oddanego innym, ofiarującego swe serce wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie. To również wspaniały przykład, jak swoimi działaniami można sprawić, żeby nie zginęła historia danego rejonu i ocalić pomniki najnowszej historii i dziedzictwa. Działania Czesława Basty przekładają się na promocję Sądecczyzny i jej najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce i za granicą.

 

Edward Drozd

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 381/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Pasjonat i znawca historii Muszyny. Jego działalność sprawia, że Ziemia Sądecka i Muszyna są znane w Polsce i poza jej granicami-promuje i upowszechnia wiedzę o dorobku regionu, w tym kulturę, tradycję i historyczne dziedzictwo. Ogromne zamiłowanie Edwarda Drozda do małej ojczyzny wyraża się także w działalności na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego – miejscowych zabytków, a także sztuki ludowej. Edward Drozd przez swoją działalność pielęgnuje polskość, rozwija świadomość narodową i kulturową wśród mieszkańców, kuracjuszy oraz wczasowiczów. Sprawia także, że wielu młodych ludzi zaczyna doceniać dziedzictwo tego regionu i interesować się historią Ziemi Sądeckiej.

 

Zofia Golonka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 382/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy, z 35-letnim stażem nauczycielskim, w tym 21 lat na stanowisku dyrektora. Zawsze najważniejsze dla niej było dobro uczniów – starała się nie tylko nauczać, ale też wychowywać młode pokolenia. Zawsze otwarta i przyjazna sprawiała, że młodzi ludzi chętnie korzystali z jej bogatej wiedzy i doświadczenia. Zofia Golonka aktywnie uczestniczy także w działaniach na rzecz rozwoju Ziemi Sądeckiej, współpracując z samorządem wiejskim. Za działalność pedagogiczną i społeczną została wielokrotnie narodzona i odznaczona, otrzymała m.in.: Nagrodę Burmistrza, Nagrodę Kuratora, Nagrodę Ministra i Edukacji Narodowej, Medal KEN, Odznakę „Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz”. Jako wychowawca młodego pokolenia stworzyła w szkole atmosferę życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Pani Zofia Golonka cieszy się powszechnym uznaniem i zaufaniem społeczności lokalnej.

 

Bogumiła Kmak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 383/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Mieszkanka Kamionki Wielkiej. Swoje życie poświęciła działalności społecznej, mającej na celu rozwój wsi. W latach 1983-2008 pracowała jako doradca rolny w Nowosądeckim Ośrodku Postępu Rolniczego w Nawojowej. Podejmowane przez nią przedsięwzięcia wybiegały poza obowiązki zawodowe - wspierała produkcję rolną w gminach Kamionka Wielka, Nawojowa oraz Stary Sącz, popularyzując nowoczesne formy gospodarowania. Bogumiła Kmak jest osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w działalność na rzecz całej społeczności lokalnej.

 

Barbara Kotarba

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 384/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Ceniony pedagog i nauczyciel języka polskiego. Aktywnie działa jako promotor dziedzictwa kulturowego gminy Piwniczna. Jest pomysłodawczynią wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Współtworzy je poprzez redagowanie niebanalnych scenariuszy, nawiązujących zarówno do wydarzeń historycznych, jak i tych aktualnych. Jej pasją jest fotografia, dzięki której upamiętnia ważne wydarzenia i tradycję Sądecczyzny. Od wielu lat swą pracą i zaangażowaniem wywiera ogromny wpływ na kulturalne życie Sądecczyzny. Jako szanowany społecznik czynnie uczestniczy w nawiązywaniu współpracy w zakresie kultury z miejscowościami słowackimi, dba także o kulturę mniejszości narodowych. Dla młodego pokolenia jest wzorem patrioty oddanego służbie społecznej. Swoim przykładem uczy także, jak można bezinteresownie i z uśmiechem pomóc drugiemu człowiekowi. Zachęca młode osoby do takiej działalności.

 

Zbigniew Piekarski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 385/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Dał się poznać jako osoba aktywna i otwarta na potrzeby każdego mieszkańca Ziemi Sądeckiej. W 1998 r. zaangażował się w prace związane z powstaniem Miejskiej Strefy Usług Publicznych, a następnie został członkiem jej zarządu. Wraz z innymi samorządowcami przygotował Sądecczyznę do powstania Powiatu Nowosądeckiego i w pierwszej kadencji został wybrany do Rady Powiatu Nowosądeckiego. W 2004 roku wraz z Wiesławą Borczyk był inicjatorem utworzenia Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu – społecznej uczelni dla starszych mieszkańców Sądecczyzny. W latach 2004-2009 był jego wiceprezesem. Od kilku lat pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, gdzie zajmuje się mniejszościami narodowymi na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera lokalne Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła. Zaangażowanie Pana Zbigniewa Piekarskiego to wyraz niezwykłego oddania się działalności społecznej na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Przez swoje działania przyczynił się do rozwoju regionu.

 

Ksiądz Piotr Pupczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej:” uchwałą Nr 386/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Proboszcz parafii św. Włodzimierza Wielkiego w Krynicy-Zdroju. Jest inicjatorem i prezesem Stowarzyszenia Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków. Założył też zespół „Nadija”, wykonujący muzykę cerkiewną i ludową muzykę łemkowską. Dzięki zachowaniu tradycji łemkowskich, na nowo odkrywa wielokulturowość Sądecczyzny i promuje ją wśród mieszkańców Ziemi Sądeckiej oraz turystów. Działalność Księdza Piotra Pupczyka zogniskowana jest wokół popularyzacji i upamiętniania tradycji łemkowskiej. Swoją pracą i zaangażowaniem uświadamia wspaniałość kultury mniejszości narodowej, od wieków żyjącej  na terenie Sądecczyzny.

 

Krzysztof Sułkowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 387/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Związany z Zespołem „Podegrodzie” od 1975 roku, początkowo jako tancerz i śpiewak. Obecnie jest jego kierownikiem artystycznym i choreografem. Przez cały ten czas rozsławia Ziemię Sądecką – jej kulturę i dziedzictwo. Jest animatorem nie tylko sztuki ludowej, ale także szeroko rozumianej kultury. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu przy organizacji i realizacji wielu imprez i wydarzeń kulturalnych. Jest reżyserem przedstawień teatralnych wystawionych przez amatorską grupę teatralną. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Działalność Krzysztofa Sułkowskiego promuje i rozsławia piękno kultury ludowej regionu Lachów Sądeckich, a jego oddanie i zaangażowanie wynika z prawdziwej pasji i miłości do historii małej ojczyzny.

 

Natalia Szopińska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 388/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Lekarz medycyny rodzinnej z pasją i powołaniem wykonujący swój zawód. Od wielu lat związana jest z gminą Łącko. Sprawując opiekę medyczną nad jej mieszkańcami nie liczyła godzin pracy, nieistotna dla niej była również pora dnia czy nocy. Służyła pomocą zawsze, gdy tylko była potrzebna. Komunikatywność i przyjazne nastawienie do pacjentów sprawiły, iż Natalia Szopińska zyskała zaufanie wśród lokalnej społeczności. Zawsze pogodna, uprzejma, całym sercem oddana swoim pacjentom, cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Imponuje olbrzymią wiedzą medyczną, znajomością najnowszych metod leczenia i diagnozowania. Oprócz zawodowej pracy zawsze odznaczała się aktywną działalnością społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

 

Robert Ślusarek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 389/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i członek Kolegium Kustoszy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Jego działania na niwie kulturowej i międzynarodowej przyczyniły się znacznie do wzbogacenia wiedzy historycznej sądeczan. Wielu z nich, uczestnicząc w imprezach plenerowych poświęconych bogactwu historycznemu i kulturowemu Ziemi Sądeckiej zaczęło zgłębiać tę tematykę. Muzeum przestało kojarzyć się jedynie z wystawami. Pod przewodnictwem Roberta Ślusarka stało się instytucją wychodzącą na zewnątrz ze swoimi bogactwami. Jako dyrektor Muzeum współpracuje bardzo dobrze z gminami Powiatu Nowosądeckiego, Starą Lubovnią na Słowacji, organizując m.in. międzynarodowe wystawy i spotkania. Dzięki zaangażowaniu przy budowie i promowaniu Miasteczka Galicyjskiego, przyciąga na Sądecczyznę wielu turystów rozsławiając tym samym Ziemię Sądecką.

 

Zofia Wcisło

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 390/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Kieruje Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu od 2006 r. Dzięki jej zaangażowaniu, w Cyganowicach powstał Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie osoby niepełnosprawne z gminy Stary Sącz i okolicznych miejscowości mogą rozwijać swoje talenty, pasje a także uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych. Zofia Wcisło była inicjatorką powstania wielu przedsięwzięć, m.in. zajęć z garncarstwa i ceramiki, Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego, Powiatowego Turnieju Boccia oraz „Galerii pod Gniazdem”. Przez cały czas podejmuje pełne troski, ciepła i życzliwości działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki czemu przełamuje społeczne uprzedzenia i stereotypy. Zofia Wcisło podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, szerzenie tolerancji i wartości wśród młodych ludzi i popularyzowanie idei wolontariatu. Zależy jej na integracji środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Stanisław Wojtarowicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 391/XXXIV/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie:
Naczelnik OSP Korzenna. Zaangażowanie w tę służbę wykracza daleko poza obowiązki zawodowe, które wykonuje z największą skrupulatnością, a długoletnia służba zaowocowała ogromnym doświadczeniem. Swoją wiedzą chętnie dzieli się młodszymi i wciąż doskonali umiejętności strażaków OSP Korzenna poprzez organizację warsztatów i ćwiczeń. Zawód strażaka traktuje jako powołanie, które należy pielęgnować od samego początku. Dlatego właśnie od 1990 roku prowadzi szkolenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jest oddany zarówno swoim podwładnym, jak i ludziom, których bezpieczeństwo zależy od jego profesjonalizmu. Swoją postawą daje świadectwo wiernej służby.