Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2012

Wojciech Bogucki

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 185/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pan Wojciech Bogucki od wielu lat angażuje się w kultywowanie i propagowanie muzyki Karpat w Polsce i poza granicami kraju. Prowadzi rodzinną „Kapelę ,Wojtka Boguckiego”, która często gości na festiwalach i przeglądach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Jako popularyzator muzyki Karpat, łączy w swoim repertuarze utwory z różnych zakątków tych gór z terenu Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Jest on również wielkim miłośnikiem góralszczyzny, założycielem Oddziałów Związku Podhalan w Łącku, Obidzy i Piwnicznej. Przez dwie kadencje do 2011r. był prezesem Oddziału Związku Podhalan w Łącku. Od lat jest Członkiem Zarządu Oddziału Głównego Związku Podhalan, reprezentując w nim Ziemię Sądecką. Wspiera i współpracuje z zespołami regionalnymi Sądecczyzny, pełnił m. in. obowiązki Kierownika Zespołu „Dolina Popradu” w Piwnicznej.

 

Jerome Boron

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 186/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pani Jerome Boron jest jednym z założycieli Letniej Szkoły Języka Angielskiego, jaka powstała przy Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu. Jest dyrektorem tej placówki. Od początku działania szkoły, co rok, do USA na roczny pobyt połączony z nauką w amerykańskich szkołach wyjeżdża co najmniej dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu oraz innych placówek Małopolski. Pobyt polskich uczniów w USA Państwo Boron finansowali ze swoich własnych środków. Szkoła cieszyła się ogromną popularnością. Jerome Boron fundowała roczne stypendia dla dzieci, utrzymywała polską młodzież u siebie w domu podczas pobytu w USA oraz nakłaniała amerykańskich nauczycieli, by na własny koszt przyjeżdżali do Polski i prowadzili tu zajęcia. Z inicjatywy Pani Boron skorzystało ok. 4000 młodych osób z całej Małopolski.

 

Antoni Głąb

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 187/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pan Antoni Głąb to długoletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojkowej. Przez wszystkie lata swojej pracy był dla mieszkańców nie tylko nauczycielem ale również społecznikiem, lekarzem i opiekunem zabytkowej cerkwi. Dzięki jego zabiegom szkoła w Wojkowej została podniesiona na wyższy stopień organizacyjny. Przygotowywał wieczory literackie dla mieszkańców, cierpliwie i wytrwale walczył z analfabetyzmem we wsi. Był odważnym i oddanym społecznikiem, bardzo miłym i przyjaznym człowiekiem. Przy współpracy z nowosądecką Karpacką Brygadą WOP zorganizował wybudowanie sieci energetycznej w Wojkowej. Organizował także tzw. „Białe Niedziele” z udziałem lekarzy z Karpackiej Brygady WOP. Do dzisiaj jest zaangażowanym opiekunem zabytkowej cerkwi w Wojkowej i zabytkowej kapliczki przydrożnej.

 

Zbigniew Janeczek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 188/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pan Zbigniew Janeczek to znakomity wychowawca, nauczyciel i inspektor oświaty oraz wybitny działacz społeczny, który przyczynił się do promocji i rozwoju ziemi sądeckiej. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica „Łomniczanie” i organizatorem licznych imprez promujących Sądecczyznę. Na sercu leży mu szczególnie propagowanie piękna ziemi sądeckiej, kultywowanie jej tradycji i zwyczajów. Zawsze wspierał działalność edukacyjną, turystyczną i sportową. Pan Zbigniew Janeczek za wkład w rozwój turystyki wśród młodzieży został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, licznymi medalami i listami gratulacyjnymi. Jest wieloletnim prezesem ZNP w Piwnicznej–Zdroju i Inspektorem Oświaty i Wychowania w Łomnicy–Zdroju. W dużej mierze przyczynił się do wybudowania szkoły w Łomnicy Zdroju i rozbudowy gminnej infrastruktury szkolnej.

 

Bernadeta Konstanty

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 189/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pani Bernadeta Konstanty jest Prezesem Banku Spółdzielczego w Podegrodziu. Interesuje się kulturą i sztuką naszego regionu. Poprzez swą pasję i zamiłowanie do tradycji, została członkinią Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Czynnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu. Jest animatorem kultury w swoim środowisku, współorganizatorką wielu imprez regionalnych, pomysłodawczynią przedsięwzięć promujących szeroko rozumianą kulturę oraz sponsorem licznych konkursów o charakterze kulturowym. Jednym z głównych celów jej działalności społecznej jest wspieranie renowacji zabytków, a szczególnie na sercu leży jej renowacja dawnych strojów ludowych. Z inicjatywy Pani Bernadety Konstanty odnowiono kilka dawnych strojów Lachów Podegrodzkich. Aktywnie wspiera różnorodną działalność społeczno-kulturową.

 

Stanisław Kunicki

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 190/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Kunicki jest założycielem, kierownikiem, instruktorem Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie” oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Lachów Sądeckich. Jest osobą zasłużoną dla kultury, a szczególnie kultury ludowej. Wykształcił wiele pokoleń młodych adeptów śpiewu i tańca ludowego regionu lachowskiego. Opracował wiele widowisk regionalnych, m. in. „Wiązankę tańców lachowskich”. Pod jego kierownictwem zespół otrzymał I miejsce i „Złote Serce Żywieckie” na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu oraz „Złotą Ciupagę” w Zakopanym za przedstawienie obrzędu „Wesele lachowskie”. Pan Stanisław Kunicki to wspaniały gawędziarz i rzeźbiarz tworzący w drewnie. Wiele jego prac posiadają krajowe muzea, a od trzech lat także prywatni kolekcjonerzy w Niemczech, Francji, Danii, Kanadzie i Australii.

 

Zita Pleštinská

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 191/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pani Zita Pleštinská pracuje na stanowisku prednostki Obvdneho uradu Stara Lubovna. W latach 2004–2009 była posłanką do Parlamentu Europejskiego, gdzie aktywnie pracowała nad wprowadzeniem reform w przepisach dotyczących swobodnego przepływu osób, towarów i usług w Unii Europejskiej oraz zacieraniu różnic pomiędzy regionami w Unii. Jednym z kluczowych priorytetów jej pracy jest współpraca polsko–słowacka oraz rozwój obszarów przygranicznych. Aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy związane z rozwojem przygranicznego ruchu turystycznego i wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w turystyce. W kręgu jej szczególnego zainteresowania była budowa nowoczesnego przejścia granicznego Piwniczna – Mnisek nad Popradem. Dzięki staraniom Pani Zity Pleštinskiej została przygotowana dokumentacja i podpisana umowa pomiędzy rządami Polski i Słowacji w sprawie budowy mostu na granicy. Do najnowszych inicjatyw p. Pleštinskiej, ukierunkowanych na rozwój ruchu turystycznego, należą działania zmierzające do uruchomienia połączenia kolejowego Stara Lubovna - Plavec – Muszyna – Krynica – Stary Sącz – Nowy Sącz – Tarnów - Kraków tzw. pociąg EUROREGIO GORAL. Przebieg jego trasy ma poprawić dostępność ciekawych miejsc po obu stronach granicy i umożliwić intensyfikację rozwoju turystyki. Wysoka aktywność zawodowa i społeczna Pani Zity Pleštinskiej może być dla innych wzorem postaw społecznych. Swą pracą w znacznym stopniu przyczyniła się do promocji Sądecczyzny, niejednokrotnie dając wyraz swojej sympatii i związków z naszym regionem.

 

Barbara Rucka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 192/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pani Barbara Rucka pracuje w Muzeum Regionalnym „Państwa Muszyńskiego” w Muszynie. Jest znakomitym przewodnikiem i przodownikiem turystyki górskiej oraz znakarzem szlaków turystycznych. Jako kierownik Muzeum Regionalnego w Muszynie, sprawowała także nadzór nad bieżącymi remontami obiektów oraz kierowała pracami konserwacyjno–zabezpieczającymi przy ruinach muszyńskiego zamku. W czasie pracy w Muzeum i działalności w PTTK-u wydanych zostało 8 przewodników jej autorstwa na temat regionu dawnego Państwa Muszyńskiego oraz 60 artykułów o tematyce regionalnej. Między innymi: „Zarys Historii Klucza Muszyńskiego”, „Zabytkowe świątynie klucza muszyńskiego” i inne. Pani Barbara Rucka pełniła również funkcję redaktora naczelnego kwartalnika lokalnego „Echo Muszyny”. Przez 8 lat była członkiem Rady Nadzorczej Spółki PTTK „Karpaty”. Jako znakarz i przodownik turystyki górskiej nadzorowała prace związane z renowacją szlaków turystycznych oraz weryfikacją Górskiej Odznaki Turystycznej. Obecnie, pracując w muzeum, prowadzi działalność mającą na celu zarówno promocję regionu, jak i integrację miejscowego środowiska, a szczególnie angażowanie młodzieży w wydarzenia kulturalne i współpracę polsko–słowacką. Wspiera aktywnie organizacje pozarządowe. Działa również w zespołach redakcyjnych Zeszytów Spisko – Sądeckich i Redakcji Almanachu Muszyny. Za działalność społeczną i zawodową otrzymała nagrodę Wojewody oraz Odznakę Zasłużonego Działacza Turystyki.

 

Bogumiła Warzyńska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 193/XV/2012 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2012 r.

Uzasadnienie:
Pani Bogumiła Warzyńska w latach 1976 do 2001 była dyrektorem Sanatorium „Znicz”, a następnie Centrum Profilaktyki Zdrowia „Geovita” w Krynicy-Zdroju. Wspierała inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju i poprawy sytuacji mieszkańców Krynicy. Aktywnie wspomagała szkoły, krynicki „Caritas”, budowę Kolejki Gondolowej na Jaworzynę Krynicką oraz Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Pani Bogumiła Warzyńska jest obecnie Prezesem Fundacji Rozwoju Szpitala w Krynicy Zdroju. Fundacja pozyskuje fundusze na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. Dzięki wysiłkowi, jaki wkłada Pani Bogumiła, Fundacja doposażyła szpital w urządzenia za 609 160 zł. Pani Bogumiła Warzyńska ma liczne odznaczenia państwowe: m. in. Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę „Za zasługi dla Województwa Małopolskiego”.