Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2010

Andrzej Długosz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 395 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego  z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Andrzej Długosz ur. się 8 maja 1955 roku w Starym Sączu. Od 1975 roku to zasłużony działacz społeczny Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Kustoszem Muzeum Regionalnego w Starym Sączu został w 1996 roku. Jako kustosz Muzeum zainicjował i przeprowadził upamiętnienie wybitnego rodaka starosądeckiego, ks. Józefa Tischnera. Przyczynił się do wmurowania 2 tablic oraz sfinansował wydanie wyboru kazań starosądeckich ks. Tischnera oraz zorganizował w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu Izbę Pamięci poświęconą ks. Józefowi Tischnerowi. Począwszy od 2007 roku organizuje corocznie Starosądeckie Dni Ks. Józefa Tischnera. Pan Andrzej Długosz to także słynny bibliograf, kolekcjoner profesjonalnej sztuki sądeckiej oraz przewodnik po Starym Sączu i jego zabytkach. Od lat poświęca się dokumentacji historii Starego Sącza oraz sztuki i literatury sądeckiej. Swoje liczne zbiory bibliofilskie i sztuki prezentował na wystawach w Starym i Nowym Sączu.Za swą niestrudzoną pracę na rzecz propagowania kultury na terenie Sądecczyzny został wyróżniony i odznaczony m.in.: odznaką „za zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz”, oraz statuetką „Józka” za upowszechnianie myśli i życia ks. Józefa Tischnera, którą otrzymał od Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.

 

Ksiądz Józef Głowa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 394 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz prałat Józef Głowa pełni obowiązki duszpasterskie w parafii Mystków od 1994 roku. Jego działania mają charakter ponadlokalny, jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Szczególną kartę w historii jego działalności stanowi współpraca z młodzieżą. Trudno wprost zliczyć ile godzin poświęcił na wychowanie młodego pokolenia. Jest długoletnim Moderatorem Ruchu Światło Życia Diecezji Tarnowskiej. Posiada ogromne doświadczenie w organizowaniu oaz dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu nowosądeckiego oraz Diecezji Tarnowskiej. Przy pomocy środków Unii Europejskiej zorganizował w Domu Parafialnym w Mystkowie Przedszkole im. św. Faustyny, w którym pełni funkcje dyrektora. Przedszkole posiada pełne wyposażenie wraz z placem zabaw, a pobyt w nim jest bezpłatny. Dzieci mają zapewnioną opiekę, wyżywienie, zabawy i wstępne nauczanie. Obecnie pozyskał dodatkowe środki do uruchomienia drugiego oddziału przedszkolnego i rozszerzenia działalności poprzez naukę języka obcego oraz naukę gry na fortepianie. W ramach tych środków prowadzone będą zajęcia językowe i obsługi komputera dla osób powyżej 45 roku życia, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na dodatkowe lekcje dowożeni będą bezpłatnie uczestnicy z innych miejscowości i gmin. Ksiądz Józef Głowa organizuje również festyny parafialne dla rodzin zaangażowanych w pracę kręgów domowego kościoła o zasięgu ponad diecezjalnym. Widząc potrzebę zagospodarowania czasu wolnego wybudował boiska sportowe do gry w piłkę nożną i siatkową przy parafii, a w okresie zimowym lodowisko. Działalność Księdza Józefa Głowy niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny, jako mieszkaniec i kapłan.

 

Ksiądz Józef Kmak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 396 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Józef Kmak jest proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny w Ptaszkowej. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu. Z jego inicjatywy, rozpoczęto budowę nowego Kościoła Parafialnego w Ptaszkowej oraz odbudowano Wieżę Widokową pod „Jaworzem”. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym sukcesywnie zdobywa środki finansowe na potrzeby społeczności lokalnej. Jest pomysłodawcą wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych, animatorem życia gospodarczego i sportowego lokalnej społeczności. Organizator festynów parafialnych i promotor dziedzictwa kulturowego wsi Ptaszkowa. Wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, Honorowy Strażak OSP Ptaszkowa, Honorowy Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej. Za swoje osiągnięcia i działania został doceniony wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Działalność księdza Józefa Kmaka niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny, jako mieszkaniec i kapłan. To kapłan o wielkim sercu dla Boga i człowieka – tak postrzegany jest przez parafian.

 

Antoni Malczak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 397 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Antoni Malczak jest niestrudzonym propagatorem najwyższych wartości polskiej i światowej kultury. Mieszkańcom Sądecczyzny jest szczególnie bliski jako Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, będącej kolebką kultury Województwa Małopolskiego. Placówka kierowana przez Pana Antoniego Malczaka stawia na ochronę i promocję wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, kształtowania kompetencji kulturowej poprzez popularyzację muzyki klasycznej, teatru, filmu europejskiego, folkloru, sztuki ludowej oraz wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Według Pana Antoniego powinniśmy bardziej cenić własne korzenie oraz odrębność kulturową. Twierdzi, iż każdy region ma swoją oryginalną historię, tradycję i duszę. Uważa, iż kultura może być źródłem dochodów, tylko trzeba ją prawidłowo wypromować. Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest organizatorem ponad 20 cyklicznych festiwali i imprez kulturalnych rocznie, które mają charakter lokalny, krajowy i międzynarodowy. Najważniejsze z nich to: Święto Dzieci Gór, Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS, Sądecki Festiwal Muzyki Organowej L'ARTE ORGANICA, cykl prezentacji teatralno-operowych WIECZORY MAŁOPOLSKIE. Na imprezy organizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół przyjeżdża tysiące turystów, co w realny sposób przekłada się na zysk dla regionu. Jest to doskonała okazja, by promować produkty regionalne, kuchnie regionalną i rozwijać przemysł kulturowy, czyli robić wszystko by przyciągać turystów spragnionych legendy. Dzięki inicjatywie Pana Antoniego Malczaka imprezy przez lata rozkwitają i przyciągają rzesze widzów z całej Polski i spoza jej granic. Przedsięwzięcia z taką wymową artystyczną, ogromnym rozmachem, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, przynoszą niewątpliwie korzyści Powiatowi Nowosądeckiemu.

 

Stanisław Moryto

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 398 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Moryto jest znanym współczesnym kompozytorem, organistą i pedagogiem. Wywodzi się z szanowanej rodziny z Łącka, mającej muzyczne korzenie. Jako uczeń szkoły podstawowej grał w orkiestrze łąckiej pod batutą ojca. Z czasem udział w tym zespole znacznie zmalał ze względu na dość intensywny rozwój kariery zawodowej. Pan Stanisław ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego – organy oraz kompozycję u Tadeusza Paciorkiewicza. W latach 1973-81 był przewodniczącym  Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales de Pologne”. Ponadto w latach 1981-1997 pełnił funkcję prezesa Polskiego Instytutu Muzycznego. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym festiwalu „Conversatorium Muzyki Organowej” w Legnicy. W latach 1996-2002 był prorektorem, a w latach 2002-2005 dziekanem wydziału kompozycji, dyrygentury i teorii muzyki. Od 2005 roku jest rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym i członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Pan Stanisław Moryto swą działalność koncertową jako organista rozpoczął jeszcze w czasie studiów. Dokonał wielu nagrań muzyki organowej dla rozgłośni radiowych i wytwórni fonograficznych. Jego kompozycje znalazły uznanie i są wykonywane na koncertach i festiwalach muzycznych w bardzo wielu krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji. Pan Stanisław Moryto często uświetnia swoim udziałem imprezy kulturalne na Ziemi Sądeckiej, dając specjalnie przygotowane koncerty wraz ze swoimi uczniami. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

 

Ksiądz Stanisław Ruchała

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 399 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Stanisław Ruchała jest Proboszczem Parafii w Kamionce Wielkiej. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi, ma ogromny wkład w pogłębianie aktywności społecznej mieszkańców. Działania Księdza Stanisława mają charakter ponadlokalny. Jest osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Mocno rozpowszechnił ruch pielgrzymkowy. Od ponad 20 lat przewodniczy pieszym pielgrzymkom do Częstochowy. Organizuje również wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. Sporo czasu poświęca pracy wychowawczej nie tylko dzieci i młodzieży ale również dorosłych. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę. Dzięki jego staraniom zorganizowany został Klub AA „Pokora”, z którego korzystają mieszkańcy powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Prowadzi przy Parafii Dom Opieki „Samarytanin”, w którym zamieszkują osoby starsze, chore i potrzebujące opieki z całej Sądecczyzny. Działalność księdza Stanisława niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony na Ziemi Sądeckiej jako mieszkaniec i kapłan.

 

Julian Semczyszak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 400 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Julian Semczyszak to urodzony społecznik. Jego działania świadczą o głębokim przywiązaniu do rodzinnej Ziemi Sądeckiej, jej ukochaniu oraz miłości do korzeni i tradycji. Aktywność i zaangażowanie znajdują odzwierciedlenie w pełnionych funkcjach m.in.: Radnego w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Żegiestowie, radnego w Gminie Muszyna, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Członka Zarządu Rady MiGU Muszyna, Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Muszynie. W latach 1955-2006 pełnił funkcję sołtysa we wsi Andrzejówka. W skuteczny sposób reprezentował interesy mieszkańców, co wydatnie przyczyniło się do poprawy warunków życia. Miał duży wkład w prace związaną z poprawą infrastruktury na terenie gminy, m.in. w związku z prowadzoną elektryfikacją wsi, budową wodociągów. Był również inicjatorem budowy szkoły podstawowej, przystanku podstacji PKP oraz wielu odcinków dróg. Jego bezinteresowność i nieustanna aktywność społeczna jest źródłem olbrzymiego autorytetu i zaufania społecznego, jakim obdarza go społeczność lokalna. Ma duży wkład w nawiązywaniu współpracy z miejscowościami słowackimi. Udzielał się również społecznie w podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju kultury Ziemi Muszyńskiej i promocji Sądecczyzny. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Andrzejówce. Za pracę społeczną Pan Julian Semczyszak został wyróżniony drugim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie pt. ”Sołtys żyje na rozbieży państwa”. Swoją postawą kształtuje w młodym pokoleniu wzorce postawy obywatelskiej oraz uczy szacunku do tradycji Sądecczyzny.

 

Maria Sosin

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 401 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pani Maria Sosin legitymuje się 42 letnim stażem pracy w zawodzie bibliotekarskim. Przez 24 lata pracowała jako metodyk pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. W 2002 roku została Dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Jej działania podyktowane są troską, by biblioteki stały się prawdziwymi ośrodkami informacyjnymi, służącymi w pełni swojemu środowisku. Pani Maria Sosin ma bardzo dobry kontakt ze swoimi pracownikami na miejscu jak i z dyrektorami placówek terenowych. W swojej pracy od samego początku zwracała uwagę na zmianę wizerunku podległych placówek i zawodu bibliotekarza. Dzięki jej staraniom wielu pracowników podjęło studia, co w rezultacie zwiększyło ich profesjonalizm i kompetencje. Sama uczestniczyła w licznych szkoleniach ogólnopolskich i wojewódzkich, by być na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami. Pani Maria była inicjatorką zakupu sprzętu komputerowego dla placówek bibliotecznych, który pozwoli sprostać dzisiejszym wymaganiom i oczekiwaniom czytelników. Wspólnie ze Starostwem udało się jej zakupić biblioteczny program MAK z dotacji Ministra Kultury, dzięki czemu już od 2003 roku księgozbiory wprowadzane są do baz i dzielone na katalogi. Jest organizatorem wielu pokazów i wystaw, dzięki którym zdobywa rzesze czytelnicze poprzez fachową pracę na rzecz środowiska. Działalnością społeczno-kulturalną umacnia rolę biblioteki w środowisku i kręgach czytelniczych, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Swoją postawą i pracą Pani Maria Sosin daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika. Za swoją pracę została kilkakrotnie wyróżniona i nagrodzona przez władze samorządowe i instytucje kultury.

 

Kazimierz Twardowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 402 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Kazimierz Twardowski pochodzi z ziemi podegrodzkiej, na niej żyje i tworzy. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Następnie podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu, uzyskując dyplom z malarstwa wynikiem celującym. Tęsknota za Sądecczyzną spowodowała, iż po ukończeniu studiów powrócił w rodzinne strony. Jego obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce, jak również w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Główną tematyką obrazów artysty jest pejzaż. Pan Kazimierz używa różnych technik malarskich, ale najczęściej posługiwał się akwarelą. Uważany jest za jednego z mistrzów malarstwa akwarelowego posiadającego swoją wypracowaną, niezaprzeczalną pozycję w gronie artystów. Warsztat i talent plastyka powodują, że poza barwą, światłem i przestrzenią jego prace przemawiają także spokojem, smutkiem i ciszą. Jest gorącym zwolennikiem ochrony naturalnego krajobrazu rodzinnej gminy oraz regionu. Jego prace pozwalają na przetrwanie „perełek” architektonicznych i przyrodniczych rodzinnej gminy, które niszczy czas i działalność człowieka. Mieszkańcy Sądecczyzny są dumni ze swojego malarza, co udowadniają licznie przybywając do domu, w którym funkcjonuje galeria autorska artysty. Wraz z żoną Bożeną jest również twórcą polichromii i obrazów w Kaplicy bł. O. Stanisława Papczyńskiego oraz w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Praca twórcza Pana Kazimierza Twardowskiego zaowocowała wieloma wyróżnieniami i nagrodami.

 

Andrzej Wrona

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 403 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Andrzej Wrona urodził się 9.10.1942 roku w Krakowie. Studiował na wydziale weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, gdzie 2 maja 1968 roku uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Po ukończeniu studiów był zatrudniony w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Wałbrzychu, oddział terenowy Bystrzyca Kłodzka. Podczas długoletniej pracy zawodowej pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in. Kierownika PZLZ Stronie Śląskie, Ordynatora PZLZ w Bystrzycy Kłodzkiej, Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Nowym Sączu, a następnie Wojewódzkiego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego. W latach 1984–1992 przebywał za granicą i prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1 listopada 1992 roku ponownie podjął pracę w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Nowym Sączu na stanowisku Rejonowego Lekarza Weterynarii. Po reorganizacji został zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii. Służył pomocą zawsze, gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Komunikatywność i przyjazne nastawienie sprawiły, iż Pan Andrzej Wrona zyskał zaufanie i powszechny szacunek. Od dnia 18 maja 2001 roku został powołany na stanowisko Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę. Zaangażowanie i oddanie z jakim Pan Andrzej Wrona wykonywał swój zawód, stawia Go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla społeczności lokalnej.

 

Zdzisława Zacłona

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 404 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pani Zdzisława Zacłona jest szanowanym docentem, doktorem nauk humanistycznych oraz Prorektorem ds. Nauki, Współpracy i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych związanych z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli. Pracowała na stanowiskach konsultanta, asystenta, adiunkta, wykładowcy i docenta. Jest nauczycielem zaangażowanym, o szerokiej wiedzy merytorycznej i umiejętnościach komunikowania się. Dzięki temu zarówno studenci, jak i słuchacze studiów podyplomowych wystawiają jej najwyższe noty, a organizatorzy konferencji zapraszają do aktywnego uczestnictwa w nich w celu podzielenia się własnymi doświadczeniami i refleksjami. Nowatorski sposób myślenia o problemach edukacji powoduje, iż często Pani Zdzisława uczestniczy w wewnętrznych doskonaleniach rad pedagogicznych organizowanych z inicjatywy szkół i placówek. Jest autorem 70 publikacji, w tym 13 wydawnictw książkowych, 16 artykułów w języku angielskim. Jest autorem 4 książek. Przez 12 lat przewodniczyła zespołowi kwalifikacyjnemu i egzaminacyjnemu na stopie specjalizacji zawodowej w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Nowym Sączu. Promotorka 53 prac magisterskich, 63 prac licencjackich oraz prac na studiach podyplomowych. Pani Zdzisława Zacłona jest ceniona przez społeczność sądecką za rzetelność, profesjonalizm i oddanie działalności naukowej, a jej działania mają charakter ponadlokalny. Dba o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez tutejszą młodzież,  przyczyniając się tym samym do rozwoju edukacji na Sądecczyźnie. Pani Zdzisława Zacłona za swoje zaangażowanie w działalność naukową została wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez władze samorządowe i instytucje oświaty.

 

Ksiądz Bogusław Zawiślak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 405 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Bogusław Zawiślak przez 35 lat był Proboszczem Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. Obecnie jest na emeryturze. Dał się poznać jako człowiek, dla którego priorytetem była troska o dziedzictwo kulturowe. W swojej posłudze duszpasterskiej wiele wysiłku włożył w konserwację zabytkowych cerkwi. Był inicjatorem wielu inwestycji, takich jak: prace remontowe budynków cerkiewnych w Powroźniku i Wojakowej, odrestaurowanie ikon oraz sprzętów użytkowych, kompleksowa konserwacja wyposażenia wnętrz. Wspomniane zabytkowe zespoły cerkiewne należą do najbogatszych i najcenniejszych na obszarze między Popradem a Sanem. Ksiądz Bogusław Zawiślak swą charyzmą i zapałem mobilizował mieszkańców do prac przy parafii. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym sukcesywnie zdobywał środki finansowe na potrzeby społeczności lokalnej. Ksiądz Bogusław Zawiślak napisał przewodnik po cerkwi św. Jakuba Młodego Apostoła w Powroźniku. Prezentacja cerkwi została napisana przez autora w kontekście istotnych wydarzeń, kształtujących oblicze regionu, funkcjonowanie Kościoła i jego struktur oraz codzienne życie mieszkańców. Działalność Księdza niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny, jako mieszkaniec i kapłan. To człowiek „z sercem na dłoni”, nader skromny i pozostający w cieniu mimo swych licznych zasług.

 

Stanisław Zygadło

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”: uchwałą NR 406 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Zygadło przez ponad 30 lat nieprzerwanie pełnił funkcję Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. Obecnie jest na emeryturze. Dzięki jego staraniom wykonano wiele prac remontowo-modernizacyjnych, m.in.: podłączono budynek do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wymieniono pokrycie dachowe, zaadaptowano strych na galerię. Placówka kierowana przez Pana Stanisława Zygadło służyła dzieciom i młodzieży Sądecczyzny, rozwijając w nich talenty w wielu dziedzinach. Na przestrzeni 30- letniej działalności ogniska, wychowankowie zdobyli 44 medali na Mistrzostwach Polski oraz imprezach międzynarodowych. Dwukrotnie zdobyli Puchar Ministra Edukacji Narodowej za I miejsce w Ogólnopolskich Konkursach Twórczości Technicznej pt. „Lądem, morzem, powietrzem”. Mają również bogate osiągnięcia w licznych konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach modelarskich, czego dowodem są liczne trofea. Przez okres 31 lat przewinęło się przez placówkę ponad 3,5 tysiąca uczestników stałych i około 18 tysięcy uczestników okazjonalnych. Wielu z nich kontynuuje swoje zainteresowania i uzdolnienia na studiach i są obecnie cenionymi fachowcami. Pan Stanisław Zygadło poprzez swoje zaangażowanie nieustannie promuje gminę, a pomagając dzieciom i młodzieży, troszczy się o rozwój młodego pokolenia.

 

Celestyn Żeliszewski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 407 / XXXIX / 2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 maja 2010 r.

Uzasadnienie:
Celestyn Żeliszewski jest mieszkańcem Librantowej. Mieszkańcom Sądecczyzny znany przede wszystkim jako bohater wydarzenia, które miało miejsce w maju br. Narażając swoje życie ocalił dwójkę młodych Sądeczan. Sam przy tym uległ bardzo groźnym oparzeniom i teraz walczy o życie. Pan Celestyn doskonale wiedział, że to śmiertelne niebezpieczeństwo. Był świadom tego, że za chwilę może nastąpić wybuch. Tak też się stało. Mimo bólu płonących dłoni, włosów i potwornego żaru nie przestał ratować ludzi. Rzucił się na trawę, by zgasić. Wstał, wiedział, że liczy się każda sekunda. W karcie medycznej lekarze z Nowego Sącza zapisali, że Pan Celestyn ma poparzenia II i III stopnia. Jego twarz była cała czerwona i obrzęknięta. Ma poparzone niemal 20 procent ciała i drogi oddechowe. Uszkodzona została skóra i jej głębsze warstwy. Rannego przetransportowano do szpitala w Nowym Sączu, a następnie śmigłowcem do Siemianowic Śląskich. Nie ma słów, które mogłyby opisać cierpienie poparzonego człowieka. Ludzie, którzy znają Pana Celestyna podkreślają, iż jest to człowiek zawsze pogodny i uprzejmy. Cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym. Służy pomocą zawsze, gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Bohaterska postawa, z jaką Pan Celestyn dokonał akcji ratowania ludzi z płonącego samochodu, stawia Go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla społeczności lokalnej.