Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2009

Tadeusz Aleksander

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 275 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander urodził się 10 października 1938 r. we Frycowej.
Jest szanowanym publicystą i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UJ.
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander bierze czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym Sądecczyzny. Szczególnie bliska jest mu oświata – współpracuje z kadrą pedagogiczną szkół na terenie Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz wykładowcami Sądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przewodniczy Radzie Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorem i współautorem ponad 150 publikacji naukowych oraz podręczników z zakresu pedagogiki dorosłych, pedagogiki społecznej i podstaw edukacji. W swoim dziele „Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990” propaguje historię, kulturę Ziemi Sądeckiej i dorobek jej mieszkańców. Jest członkiem Zespołu Redakcyjnego „Rocznik Sądecki”.
Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander jest ceniony przez społeczność sądecką za rzetelność, profesjonalizm i oddanie działalności naukowej, a jego działania mają charakter ponadlokalny.

 

Ksiądz Prałat Józef Babicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 276 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Józef Babicz jest proboszczem Parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi, ma ogromny wkład w pogłębianie aktywności społecznej, patriotycznej i narodowej mieszkańców Marcinkowic i okolic. Działania księdza Józefa mają charakter ponadlokalny, jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Jego homilie zawsze budziły ducha narodowego, po dzień dzisiejszy wzywają do patriotyzmu, jedności i solidarności ludzkiej. Jest aktywnym inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych, animatorem życia gospodarczego i sportowego lokalnej społeczności.
Dzięki staraniom Proboszcza w Marcinkowicach powstał Dom Parafialny im. Księdza Jerzego Popiełuszki. To miejsce spotkań licznych grup parafialnych m.in.: chóru, Caritasu, Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Popołudniami działa tam świetlica dla dzieci, biblioteka i wypożyczalnia kaset wideo z wartościowymi filmami. W wakacje pokoje gościnne wykorzystuje młodzież oazowa z całej Polski.
Działalność księdza Józefa Babicza niewątpliwie potwierdza, iż jest to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny, jako mieszkaniec i kapłan.

 

Janusz Basiaga

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 277/ XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Brygadier mgr inż. Janusz Basiaga urodził się 28 marca 1964 roku w Nowym Sączu. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Sądecczyzny.
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1984 roku. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie zaczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Od 1992 roku był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Od 1999 roku jest Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. W znacznej mierze przyczynił się do poprawy bazy lokalowej Sądeckich Strażaków. W ostatnim dziesięcioleciu dzięki aktywności bryg. Janusza Basiagi udało się znacznie poprawić jakość sprzętu ratowniczego sądeckich straży, pozyskano w tym czasie m.in.: trzy średnie i trzy ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa samochody z podnośnikami hydraulicznymi oraz dwa samochody ratownictwa technicznego. Komenda pod jego kierownictwem aktywnie wspiera jednostki OSP przekazując im niezbędny sprzęt oraz organizując szkolenia.
Za pracę i zaangażowanie został odznaczony: złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, srebrną odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Swoją postawą i pracą tworzy wzór społecznika oddanego sądeckiej społeczności.

 

Wiesława Borczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 278 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Wiesława Borczyk – radca prawny, pomysłodawczyni i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działaczka społeczna skupiająca się na poprawie sytuacji osób starszych. Organizator i pomysłodawca wielu programów edukacyjnych dla słuchaczy Sądeckiego UTW. Dzięki niej Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to rozpoznawalna marka nie tylko w skali ogólnopolskiej. W kilka lat SUTW stał się nowoczesną społeczną uczelnią Sądeczan, kształcącą pozytywny wizerunek pokolenia 50+. Sądecki UTW zdobył wiele wyróżnień, wśród nich jest m.in. Sportowy Oskar w kategorii Turystyka i rekreacja osób starszych w ogólnopolskim konkursie po patronatem Senatu RP.
W ramach Sądeckiego UTW prowadzone jest Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Za utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiat Nowosądecki został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie Liga Inicjatyw Powiatowych, a za działalność na rzecz organizacji pozarządowych został nagrodzony w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.
Wiesława Borczyk została wyróżniona Nagrodą Samorządu Województwa Małopolskiego dla osób działających na rzecz dobra innych „Amicus Hominum”. Jest również założycielką i Prezesem Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Chce poprzez Federację reprezentować interesy UTW na forum krajowym i międzynarodowym. W swej działalności znacznie przyczyniła się do kształtowania pozytywnego wizerunku Sądecczyzny w Polsce.

 

Stanisław Dąbrowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 279 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Dąbrowski urodził się 15 kwietnia 1962 roku w Młyńczyskach. Ukończył studia w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Wychowania Muzycznego.
Od przeszło 30 lat Stanisław Dąbrowski związany jest ze Starosądecką Młodzieżową Orkiestrą Dętą, wywodzącą się z orkiestry kolejowej utworzonej w 1919 roku. Najpierw był saksofonistą, później trębaczem. Od 1991 roku jest kierownikiem, dyrygentem i kapelmistrzem Starosądeckiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Orkiestra występuje przy okazji wszystkich ważniejszych świąt i imprez artystycznych w Starym Sączu oraz za granicą (Słowacja, Węgry, Ukraina, Włochy). Muzycy pod batutą Pana Stanisława Dąbrowskiego od kilku lat biorą udział w licznych konkursach i przeglądach odnosząc liczne sukcesy. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić należy: II miejsce w Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w 2005 roku oraz III miejsce w 2008 roku, złoty medal Festiwalu Helikońskiego i nagroda burmistrza Keszthely (Węgry) w 2006 roku i brązowy medal jubileuszowego Festiwalu Helikońskiego w Keszthely – w 2008 roku. Na uznanie zasługuje również fakt, iż znaczną część repertuaru orkiestry oraz Parafialnego Chóru stanowią utwory autorstwa Stanisława Dąbrowskiego.
Stanisław Dąbrowski piastował również funkcję muzycznego instruktora Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu.
Obecnie na co dzień pracuje jako nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu i gra wraz z dziecięcym zespołem regionalnym. Jest równocześnie dyrygentem Chóru Parafialnego przy Parafii Św. Elżbiety w Starym Sączu.
Przez swą postawę i pracę Stanisław Dąbrowski stał się wzorem do naśladowania dla licznej rzeszy młodych mieszkańców Sądecczyzny.

 

Dariusz Dudek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 280/ XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Dr hab. med. Dariusz Dudek wraz z kadrą współpracowników znacznie przyczynił się do poprawy systemu bezpieczeństwa zdrowotnego Sądecczyzny. Dzięki utworzonemu przez jego zespół oddziałowi Kardiologii Inwazyjnej w nowosądeckim szpitalu, udało się uratować życie setkom Sądeczan. Fachowa i troskliwa pomoc, jaką otaczani są pacjenci tej placówki, jest odbiciem rzetelnego podejścia zespołu medycznego do trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Oddział Kardiologii Inwazyjnej utworzony przez zespół dr. hab. med. Dariusza Dudka jest wypełnieniem systemu ratownictwa w zakresie chorób wieńcowych w Małopolsce. Wykonywane są tu niejednokrotnie skomplikowane zabiegi ratujące życie mieszkańcom Sądecczyzny i przebywającym tu turystom.
Dzięki systemowi podstacji pogotowia, utworzonemu przez powiat nowosądecki, możliwe jest szybkie dowiezienie pacjenta do szpitala. Dzięki Kardiologii Inwazyjnej nie ma konieczności dalszego transportu chorych do Krakowa, co w wielu przypadkach kończyło się tragicznie, bowiem pomoc przychodziła zbyt późno.
Oddział Kardiologii Inwazyjnej jest nie tylko przykładem świetnej lecznicy, ale również dobrze prosperującej firmy medycznej. Takie połączenie może być przykładem podejścia do tej sfery życia publicznego, dającego w efekcie jedną z czterech w Małopolsce placówek kardiologii inwazyjnej o najwyższym europejskim poziomie leczenia.

 

Julian Dybiec

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 281 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Prof. dr hab. Julian Dybiec jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obecnie wykłada nauki historyczne. Podczas swojej długiej i bogatej kariery naukowej pełnił wiele zaszczytnych funkcji m.in. został członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, jest również członkiem Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej oraz Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto przynależy do Zespołu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”.
Prof. dr hab. Julian Dybiec to człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalno-naukową. Jego działania mają charakter ponadlokalny, jest osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Poprzez swoje liczne prace naukowe propaguje historię i kulturę Ziemi Sądeckiej oraz dorobek jej mieszkańców. Chętnie udziela się społecznie. Jest m.in. projektantem i organizatorem naukowego Muzeum Regionalnego w Łącku.
Profesor dr hab. Julian Dybiec jest ceniony przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i oddanie działalności naukowej.

 

Bolesław Faron

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 282 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Prof. dr hab. Bolesław Faron urodził się w 1937 roku w Czarnym Potoku. Jest szanowanym profesorem, publicystą, historykiem literatury polskiej, politykiem. Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.
Podczas swojej bogatej kariery zawodowej pracował m.in. w II Liceum Ogólnokształcącym im Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie jako polonista, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie jako doktor nauk humanistycznych, był również Rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przewodniczył także Komisji Historyczno-Literackiej Oddziału PAN w Krakowie i kierował Instytutem Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jest współpracownikiem i członkiem komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, członkiem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej.
W swoich książkach i opracowaniach popularyzuje wiedzę o literaturze polskiej, buduje stale miłość do Nowego Sącza i Sądecczyzny. W swej biograficznej książce „Korzenie” uczy przywiązania do „małej ojczyzny”, która jest dla niego najbardziej konkretną i naturalną wartością. Wskazuje, że patriotyzm w skali makro należy budować w oparciu o patriotyzm w skali mikro.
Szeroka działalność Pana Bolesława Farona świadczy o jego głębokim przywiązaniu do rodzinnej Ziemi Sądeckiej, jej ukochaniu oraz miłości do dziedzictwa i tradycji tej Ziemi.

 

Aleksander Giertler

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 283 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Aleksander Giertler to niestrudzony społecznik, zaangażowany bez reszty w życie naszego regionu, a zwłaszcza w rozwój branży turystycznej Sądecczyzny.
Od ćwierć wieku zajmuje się propagowaniem walorów i zasobów turystycznych Ziemi Sądeckiej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Prezesa Zarządu Izby Turystyki Rzeczpospolitej. To niestrudzony inicjator przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym promujących Ziemię Sądecką w Polsce i poza jej granicami. Jest jednym z pomysłodawców bijącego rekordy powodzenia na targach turystycznych katalogu „Produkt turystyczny Sądecczyzny”.
Od 40 lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania sportu wśród ludzi młodych. Jako Wiceprezes Małopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z niezwykłą troską i zaangażowaniem dba o obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Za bezinteresowną działalność na rzecz rozwoju turystyki i sportu był wielokrotnie odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Za zasługi dla turystyki” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”.

 

Józef Jarzębak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 284 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Józef Jarzębak służbę społeczną rozpoczął w 1962 roku wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy Zdroju. Z biegiem czasu objął funkcję Prezesa tej jednostki. W okresie ponad 45-letniej służby wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczych, m.in. podczas powodzi nawiedzających Sądecczyznę, bezinteresownie prowadził szkolenia młodzieży w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego.
Józef Jarzębak jest współtwórcą wielu inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, agroturystyki, kultury i promocji Sądecczyzny. Jego bezinteresowność i nieustanna aktywność społeczna jest źródłem olbrzymiego autorytetu i zaufania społecznego, jakim obdarza go społeczność lokalna. Docenili to mieszkańcy wsi Łomnica Zdrój powierzając mu mandat radnego: Gromadzkiej Rady Narodowej, radnego Gminy Piwniczna oraz radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Za aktywną pracę społeczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Stanisław Kiełbasa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 285 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Kiełbasa od początku lat 60 jest sołtysem wsi Mszalnica.
Dla Gminy Kamionka Wielka jest postacią niezwykle ważną i zasłużoną. Od ponad pół wieku niezłomnie włącza się w działania społeczne na rzecz rozwoju mikroregionu, w którym mieszka. Ma duży wkład w prace związane z poprawą infrastruktury na terenie gminy, m.in. w związku z prowadzoną gazyfikacją i telefonizacją. Był również inicjatorem budowy wodociągu i wielu odcinków dróg. Przyczynił się w ten sposób do gospodarczego rozwoju gminy i jej okolic. W swoich działaniach był bardzo skuteczny i znacząco przyczynił się do prowadzenia inwestycji poprawiających poziom życia mieszkańców.
Aktywnie działa także w Zespole Regionalnym Mszalniczanie, który występuje w konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Swoje umiłowanie do regionu i kultury ludowej chętnie przekazuje młodym pokoleniom, przez co w sposób szczególny przyczynia się do podtrzymania i rozwoju tradycji ludowej.

 

Ksiądz Proboszcz Andrzej Klimek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 286 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Proboszcz Andrzej Klimek jest Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Złockiem, do której należą trzy kościoły: w Jastrzębiku, Szczawniku i Złockiem. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu.
Jest inicjatorem wielu inwestycji, takich jak: remont i konserwacja nagrobków na cmentarzu w Złockiem, odeskowanie ścian bocznych i wymiana dachu, konserwacja obrazów zabytkowych, wymiana ogrodzenia wokół kościoła w Jastrzębiku oraz konserwacja ołtarza w Szczawniku. Swą charyzmą i zapałem mobilizuje mieszkańców do prac przy parafii. Dzięki swym zdolnościom organizacyjnym sukcesywnie zdobywa środki finansowe na potrzeby społeczności lokalnej. W ten sposób Ksiądz Andrzej Klimek z wielkim zaangażowaniem oddaje się działalności na rzecz ochrony zabytków na terenie Sądecczyzny oraz ratowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Sądeckiej. To człowiek „z sercem na dłoni”, nader skromny i pozostający w cieniu mimo swych licznych zasług.

 

Antoni Leśniak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 287 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Antoni Leśniak to wszechstronnie uzdolniony muzyk grający na instrumentach dętych, szarpanych i klawiszowych. Swoje umiejętności doskonalił w Filharmonii Poznańskiej oraz na kursach kapelmistrzów m.in. w Krakowie i Wiśle. Jest długoletnim wychowawcą i nauczycielem uzdolnionej muzycznie młodzieży z okolic Piwnicznej Zdroju. Przez 35 lat był kapelmistrzem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwnicznej Zdroju, która uświetniała wszelkie uroczystości religijne, patriotyczne i państwowe, uczestniczyła w przeglądach powiatowych, wojewódzkich oraz Ogólnopolskich Festiwalach Amatorskich Orkiestr Dętych, zdobywając na nich najwyższe miejsca i wyróżnienia.
Zaangażowanie i praca Antoniego Leśniaka na rzecz rozwoju kultury Sądecczyzny przyczynia się do szerokiej popularyzacji regionu. Po swym odejściu z orkiestry z przyczyn zdrowotnych, nadal chętnie udziela się społecznie. W roku 1994 założył zespół mandolinowy kontynuujący tradycje znanej Orkiestry Mandolinowej „Echo”. Obecnie zespół liczy ponad 20 młodych muzyków, grających w pięciu głosach. Występują oni na licznych festiwalach i konkursach rozsławiając nasz region. Cennym osiągnięciem Antoniego Leśniaka jest budzenie zamiłowania do muzykowania wśród licznej grupy młodzieży i dzieci.
Za swoją pracę na rzecz rozwoju kultury muzycznej oraz zaangażowanie Antoni Leśniak był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz władze regionu.

 

Elżbieta Łomnicka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 288 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Elżbieta Łomnicka jest ambasadorem kultury ludowej na Sądecczyźnie. Jest osobą skromną i cierpliwą, o wielkiej kulturze osobistej. Potrafi zaszczepić w młodych ludziach miłość do tradycji i historii regionu. Prowadzi świetlicę dla dzieci i młodzieży w Łomnicy Zdroju, gdzie w ramach zajęć organizuje programy artystyczne, uczy rękodzieła ludowego oraz innych zajęć pracy manualnej.
Elżbieta Łomnicka swoją postawą kształtuje w młodym pokoleniu szacunek dla kultury i tradycji Sądecczyzny. Jest całym sercem zaangażowana w pracę społeczną na rzecz zachowania tożsamości Małej Ojczyzny – Łomnicy-Zdroju, stanowiącej integralną część dziedzictwa kulturowego Ziemi Sądeckiej.
W 1980 roku założyła i do dziś prowadzi Amatorski Zespół Teatralny, z którym zdobyła wiele nagród na przeglądach i festiwalach rangi ogólnopolskiej.
Elżbieta Łomnicka czynnie uczestniczy w przygotowaniu imprez organizowanych przez MGOK w Piwnicznej-Zdroju z udziałem nie tylko mieszkańców całego regionu i licznie przebywających tu turystów.
Za wieloletnią pracę społeczną Pani Elżbieta Łomnicka była kilkakrotnie wyróżniana i nagradzana przez gminne władze samorządowe i instytucje kultury.

 

Grażyna Petryszak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 289 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Grażyna Petryszak jest malarką, dla której sztuka jest pasją życia. Przez ponad 30 lat pracy twórczej brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Na szczególną uwagę zasługuje jej bezinteresowna praca społeczna na rzecz mieszkańców Krynicy-Zdroju i okolic. Od 15 lat aktywnie działa na rzecz Krynickiego Oddziału Towarzystwa przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Organizuje wystawy sztuki nieprofesjonalnej oraz plenery i wystawy poplenerowe. Jest pomysłodawczynią cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży „Uwrażliwiać na piękno”. Z jej inicjatywy powstała w Krynicy-Zdroju galeria „Pod Kasztanem” – miejsce spotkań z literaturą i sztuką. Mieszkańcy Sądecczyzny są dumni ze swojej malarki, co udowadniają licznie przybywając na organizowane przez nią imprezy.
Grażyna Pietryszak jest laureatką prestiżowych nagród, zwyciężczynią licznych plebiscytów, została uhonorowana najważniejszymi odznaczeniami państwowymi. Dotychczas uzyskała m.in. tytuł „Człowieka Roku 2002” w plebiscycie Gazety Krakowskiej, odznakę „Zasłużony dla Kultury”, „Złoty Herb Krynicy” oraz odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Ksiądz Tadeusz Sajdak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 290 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Tadeusz Sajdak pełni funkcję Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. Jego aktywne działania mają charakter ponadlokalny i promują nasz region w różnych zakątkach Polski i świata.
Ks. Tadeusz Sajdak jest znany i ceniony przez różnorodne środowiska Sądecczyzny. Był koordynatorem powstania prężnego ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego na błoniach w Starym Sączu. Znajduje się w nim biblioteka i muzeum gromadzące pamiątki o Janie Pawle II. Obiekt powstał obok drewnianego ołtarza papieskiego, gdzie w 1999 roku Ojciec Święty kanonizował błogosławioną Kingę – jedynego papieskiego ołtarza w Polsce, który pozostał na swym pierwotnym miejscu.
Dzięki powstaniu starosądeckiego ośrodka znacznie ożywił się ruch pielgrzymkowy w naszym regionie. Każdy turysta, który odwiedza Stary Sącz, nie omieszka skierować swych kroków w stronę Centrum Pielgrzymowania. Tym samym Centrum staje się jednym z najistotniejszych elementów kształtujących ruch turystyczny południowej Małopolski.
Ksiądz Tadeusz Sajdak jest kapłanem, który wkłada wiele serca w troskę o młode pokolenie. Dba o rozwój gospodarczy i kulturalny Ziemi Sądeckiej. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę. Jego słowa zawsze zawierają cenne wskazówki i nauki dla słuchaczy.

 

Biskup Wiktor Skworc

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 291 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Wiktor Skworc (ur. 19 maja 1948 w Bielszowicach – obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej) – biskup ordynariusz tarnowski.
W 1966 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej i rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W czasie studiów odbył staż pracy fizycznej, pracował w kopalni „Walenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1973 w Katowicach. Posługę duszpasterską pełnił m.in. w Dreźnie wśród pracującej tam polskiej młodzieży. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach. W 1975 został sekretarzem i kapelanem biskupa Herberta Bednorza.
W 1980 r. powierzono mu funkcję kanclerza Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Koordynował m.in. sprawy budownictwa i był jednym z głównych organizatorów wizyty Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku. Utworzył fundusz pomocy dla księży misjonarzy. Przyczynił się do powstania w Katowicach klasztoru S. Karmelitanek i wybudowania domu dla księży emerytów. W czasie stanu wojennego współtworzył oraz brał czynny udział w działalności Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym, organizując wszechstronną pomoc dla internowanych, więzionych i ich rodzin. W latach 80-tych, charakteryzujących się na Śląsku poważnymi napięciami społecznymi, uczestniczył jako mediator w sporach pomiędzy strajkującymi i pracodawcami. W 1992 r. został mianowany wikariuszem generalnym i ekonomem archidiecezji katowickiej. Pełnił też kilka innych funkcji diecezjalnych, m.in.: wizytatora, członka Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów. W 1995 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk humanistycznych na ATK w Warszawie.
13.12.1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. dr Wiktora Skworca Biskupem Tarnowskim. Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca Świętego w uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.1998 r.) w bazylice św. Piotra na Watykanie. Ingres do katedry tarnowskiej odbył 25.01.1998r. Jako Biskup Tarnowski został przewodniczącym Rady Ekonomicznej KEP, przewodniczącym Komisji Misyjnej KEP i delegatem KEP ds. działalności w Polsce Kirche in Not. Papież Benedykt XVI mianował go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W roku 2007 został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec.
Jego dewizą biskupią jest: In Spiritu Sancto tj. w Duchu Świętym. Jest opiekunem duszpasterstwa rodzin, organizatorem poradnictwa rodzinnego, duszpasterstwa charytatywnego i gorącym orędownikiem kanonizacji świętej Kingi. Dzięki zaangażowaniu Biskupa Wiktora Skworca w Starym Sączu powstało Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Ośrodek, który ma charakter formacyjno-rekolekcyjny, powstał na błoniach w Starym Sączu. Znajduje się tam biblioteka i muzeum gromadzące pamiątki o Janie Pawle II.

 

Ksiądz Prałat Kazimierz Starzec

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 292 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Kazimierz Starzec jest Proboszczem Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielogłowach, do której należą świątynie: Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego oraz kościół pomocniczy w Woli Kurowskiej. Parafia obsługuje również kaplicę w Kurowie, szpital w Dąbrowie i Kaplicę Sióstr Karmelitanek w Wielogłowach.
Ksiądz Prałat Kazimierz Starzec z wielkim zaangażowaniem wspiera działania na rzecz ochrony zabytków na terenie Sądecczyzny oraz ratowania świadectw dziedzictwa kulturowego Ziemi Sądeckiej. Dzięki staraniom Księdza Prałata renowacji poddawany jest pochodzący z 1318 roku kościół parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, będący jednym z najstarszych zabytków kościelnych na Ziemi Sądeckiej.
Ksiądz Prałat Starzec był inicjatorem budowy nowej świątyni poświęconej Miłosierdziu Bożemu. Po jej wybudowaniu stary kościół jednak nie przestał służyć parafii i nadal, dzięki Księdzu Prałatowi, otoczony jest troską. Cały czas stanowi miejsce modlitwy i kultu.
W parafii prowadzonej przez Księdza Prałata prężnie działa wiele stowarzyszeń: m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej oraz Oddział Caritas. Dzięki nim wielu potrzebujących co rok otrzymuje wsparcie duchowe i materialne. To kapłan o wielkim sercu dla Boga i człowieka – tak postrzegany jest przez parafian.

 

Józef Wojnarowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 293 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Dr Józef Wojnarowski to niestrudzony społecznik, niezwykle zaangażowany w życie naszego regionu. Swą pracą wniósł wielki wkład w rozwój turystyki na Sądecczyźnie. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie niezaprzeczalnie przysłużyły się promocji turystycznej regionu.
W latach 1975-1979 był dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej w Nowym Sączu. Poza tym w swojej wieloletniej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcje: dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, przedstawiciela Centrali Turystycznej Orbis w Finlandii, wiceprezesa i przewodniczącego Komitetu Turystyki. Obecnie jest doradcą Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie turystyki, od kilku lat przewodniczy pracom Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie i Staroście. Aktywnie działa w Komisji Kategoryzacji Obiektów Hotelarskich przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Jest współzałożycielem Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej. Dr Józef Wojnarowski jest także czynnym wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu w sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Z jego inicjatywy rozpoczęły się prace nad utworzeniem Sądeckiej Marki, która ma się stać podstawowym narzędziem w promocji i budowaniu jakości obsługi turystycznej regionu.
Za zaangażowanie na rzecz rozwoju turystyki na Sądecczyźnie oraz w kraju został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Maria Źrołka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 294 / XXVIII /2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 maja 2009 r.

Uzasadnienie:
Pani Maria Źrołka przez niemal ćwierć wieku pełniła funkcję dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych, a następnie Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju. Jest osobą cenioną w swoim środowisku jako wzorowy pedagog, dyrektor i społecznik. Założyła stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, które swoim działaniem obejmuje dwie gminy: Piwniczną Zdrój i Rytro. Podjęła wiele przedsięwzięć na rzecz dzieci z rodzin patologicznych. Z uwagi na ciekawą ofertę programową oraz przyjazny dzieciom klimat panujący w Domu Wczasów Dziecięcych, placówka pod jej kierownictwem cieszyła się dużym powodzeniem przyjmując dzieci i młodzież z całego kraju. Za życzliwość i serce okazane dzieciom została uhonorowana „Orderem Uśmiechu” w 1996 roku.
Pani Maria Źrołka jest autorką programów: turnusów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu, które zostały bardzo dobrze przyjęte i wysoko cenione przez środowisko szkolne.
Medale i odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal KEN, Order Uśmiechu, Odznaka Przyjaciel Dziecka, Medal im. Henryka Jordana, Tarcza Herbowa Nowego Sącza, Medal za zasługi dla Miasta i Gminy Piwniczna, Medal więzi Polski z macierzą, Srebrne Jabłko Sądeckie.