Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2008

Zygmunt Berdychowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 178/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Zygmunt Berdychowski urodził się w 1960 roku w Krynicy-Zdrój. W 1987 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku lat 90-tych pracował w Ministerstwie Rolnictwa. Był posłem na Sejm w I kadencji z Listy Porozumienia Ludowego oraz III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Jego działania mają charakter ponadlokalny. Jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Chętnie włącza się w prace społeczne na rzecz rozwoju regionu. Jest założycielem Instytutu Studiów Wschodnich, który organizuje cyklicznie spotkania polityków i przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej pod nazwą „Forum Ekonomiczne” w Krynicy Górskiej. Dzięki inicjatywie Pana Zygmunta, Forum przez lata przyciąga rzesze biznesmenów, polityków, osób wpływowych z całej Polski i spoza jej granic. Przedsięwzięcie organizowane z takim ogromnym rozmachem, przynosi niewątpliwie korzyści nie tylko miastu Krynica-Zdrój lecz również Powiatowi Nowosądeckiemu. Ponadto Pan Zygmunt jest założycielem Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa, stowarzyszenie niezwykle cenne dla aktywizacji obszarów wiejskich. Z jego inicjatywy działania fundacji obejmują wspieranie przedsięwzięć lokalnych związanych z rozwojem kulturalno-oświatowym, społecznym oraz charytatywnym. Fundacja podejmuje wszechstronne działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnej społeczności. Dbając o rozwój gospodarczy i kulturalny nigdy nie pozostawał obojętny na ludzką krzywdę. Dla Ziemi Sądeckiej jest to osoba bardzo ważna i zasłużona.

 

Krzysztof Brzeski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 179/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Krzysztof Brzeski urodził się w1960 roku w Grudziądzu. To postać niezwykle ważna i poważana w naszym regionie. Od ponad 10 lat jest właścicielem stacji narciarskiej w Wierchomli, która jest ciągle rozbudowywana i stanowi koło napędzające rozwój zimowej turystyki w gminie Piwniczna-Zdrój. W malowniczej dolinie Pan Krzysztof zbudował całoroczny ośrodek z trzygwiazdkowym hotelem spa, dziesięcioma wyciągami, oświetlonymi stokami i sztucznym naśnieżaniem. Dzięki Jego inwestycjom ruch turystyczny wzrósł w dolinie do 200 tys. turystów rocznie. Wierchomla stała się miejscowością przyciągającą turystów z całej Polski. Budowa kompleksu narciarskiego przyczyniła się także do aktywizacji latem turystycznej doliny. Plany przewidują utworzenie „stacji rowerowej" z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy czerpią korzyści z turystyki, oferując miejsca noclegowe, gastronomię oraz pamiątki. Dzięki inwestycji Pana Krzysztofa Brzeskiego miejscowość rozwija się prężnie i wszystko wskazuje na to, że kolejne lata przyniosą jeszcze większy rozwój gminy oraz podniesienie poziomu dobrobytu mieszkańców zapomnianej niegdyś miejscowości.

 

Fryderyk Bugajski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 180/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Fryderyk Bugajski urodził się w 1938 roku w Obidzy. Jest ceniony przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie się działalności sportowej. Jako aktywny Członek Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Łącko, dołożył wszelkich starań na rzecz założenia wiejskiej świetlicy dla młodzieży. Pan Fryderyk Bugajski od wielu lat działał na rzecz upowszechniania sportu wśród ludzi młodych. Był założycielem i czołowym działaczem Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani" w Jazowsku. Z niezwykłą troską i zaangażowaniem dbał o obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. To człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalną regionu. Niestrudzony inicjator przedsięwzięć związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia oraz rozwijaniem sprawności fizycznej i umysłowej wśród dzieci i młodzieży na Sądecczyźnie. Cyklicznie bierze udział w organizacji festynów sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych oraz dziecięcej ligi niezrzeszonych w piłce nożnej. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Łucja Bukowska

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 181/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pani Łucja Bukowska legitymuje się 42 letnim stażem pracy w zawodzie bibliotekarskim. Funkcję Dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Muszynie piastuje od 35 lat. Przez cały okres kierowania biblioteką unowocześnia pracę placówki. Jej działania podyktowane są troską, by biblioteka stała się prawdziwym ośrodkiem informacyjnym, służącym w pełni swojemu środowisku. Dzięki jej zaangażowaniu rozpoczęto wprowadzanie do bazy komputerowej programu MAK już w 1999 roku. Pani Łucja potrafi zjednać wielu sponsorów do poszerzania swojej oferty czytelniczej poprzez zakup nowości książkowych. W swoich placówkach zadbała o wykształcenie kadry bibliotecznej, czym podniosła jej rangę w środowisku. Sama należy do Komitetu Redakcyjnego „Almanachu Muszyńskiego”. W jej bibliotece prowadzone są cykliczne wystawy twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, wernisaże, a także zebrania Komitetu Redakcyjnego „Almanachu Muszyńskiego”. Nieustanna aktywność społeczna oraz zdobyty olbrzymi kredyt zaufania w społeczeństwie, przełożyły się na powierzenie Pani Łucji Bukowskiej mandatu Radnej Gminy Muszyna w latach 1994-1998. Pracując w strukturach samorządowych działała na rzecz rozwoju kultury w Powiecie Nowosądeckim oraz zjednywała przychylność władz dla środowiska bibliotekarskiego.

 

Stanisław Chronowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 182/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Chronowski urodził się w 1939 roku w Krużlowej Wyżnej. Od bardzo wielu lat aktywnie angażuje się w prace społeczne na rzecz mieszkańców gminy Grybów. Należy do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych. Był sołtysem wsi Krużlowa, a przez dwie kadencje pełnił funkcję zastępcy Wójta Gminy Grybów. Bezinteresowna i nieustanna aktywność społeczna oraz zdobyty olbrzymi kredyt zaufania w społeczeństwie, przełożyła się na powierzenie Panu Stanisławowi mandatu Radnego Gminy od 1991 roku aż do chwili obecnej. Był czynnie zaangażowany w rozwój infrastruktury tj. gazyfikacji, telefonizacji, budowy gazociągu na terenie gminy. Jego zasługą jest również budowa boiska piłkarskiego, z którego korzystają uczniowie szkoły oraz młodzież pozaszkolna sąsiednich miejscowości. Bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i pracach związanych z budową dróg gminnych. Dzięki jego staraniom rozbudowano Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Krużlowej. Zawsze był pomocny przy budowie miejscowego kościoła i parafialnego przedszkola. W swojej pracy społecznej wspierał działalność OSP poprzez pomoc w zakupie sprzętu przeciwpożarowego, samochodu bojowego jak i rozbudowę remizy strażackiej i wiejskiego domu kultury. Swoją postawą i pracą Pan Stanisław Chronowski daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Paweł Cieślicki

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 183/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Paweł Cieślicki urodził się w 1955 roku w Barcicach. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Stary Sącz i okolic. Od młodych lat jest popularyzatorem sportu, turystyki, aktywności ruchowej, zwłaszcza w środowisku wiejskim. Od kilku kadencji Pan Paweł pełni funkcję Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Barciczanka. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na działalność placówki. Współpracując z lokalnymi władzami, organizował i czynnie wspierał prace na rzecz modernizacji obiektu piłkarskiego, remontu budynku socjalnego, przygotowywania płyty piłkarskiej na zawody. Efekty pracy Pana Pawła Cieślickiego przekładają się na liczne medale i awanse zdobyte przez wychowanków. Pan Paweł za swoją pracę i zaangażowanie w działalność sportową został uhonorowany m.in.: odznakami zrzeszenia LZS, OZPN Nowy Sącz i MZPN Kraków. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Mieczysław Czuma

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 184/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Mieczysław Czuma urodził się w 1936 roku w Krakowie. Jest szanowanym publicystą, dziennikarzem, działaczem społecznym, niestrudzonym propagatorem najwyższych wartości polskiej i światowej kultury. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1967-1873 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego ds. programowych Ośrodka Telewizyjnego w Krakowie. W latach 1973-2000 objął stanowisko redaktora naczelnego tygodnika „Przekrój". Mieszkańcom Sądecczyzny jest szczególnie znany jako twórca programów telewizyjnych oraz cykli publicystycznych i reportaży na łamach „Przekroju". Pan Mieczysław Czuma jest ceniony za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie się działalności dziennikarskiej, kulturalnej i społecznej. Był organizatorem przedsięwzięć skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, z ogromnym rozmachem i wymową artystyczną m.in.: Juwenaliów 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1964 roku. To człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalną. W 1978 roku założył Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Od 1996 roku jest członkiem Rady Fundacji Kultury Polskiej. Pod jego kierownictwem podjęto wiele działań na rzecz ochrony zabytków, gromadzenia i zabezpieczenia pamiątek minionych lat oraz popularyzowania historii miasta Krakowa i okolic. Pan Mieczysław Czuma jest bliskim przyjacielem znanego sądeckiego dziennikarza Leszka Mazana. Wspólnie organizują spotkania autorskie, na których zachwalają piękno Ziemi Sądeckiej, jej bogate dziedzictwo regionalne oraz walory turystyczne. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in.: Nagrodę Klubu Publicystów Międzynarodowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Nagrodę miesięcznika „Scena Ilustrata", Nagrodę Miasta Krakowa. W 1986 roku został uhonorowany tytułem Zasłużony Działacz Kultury.

 

Franciszek Dziedzina

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 185/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Franciszek Dziedzina to człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców gminy Łącko i okolic. Służbę społeczną podjął ponad pół wieku temu, gdy wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Wielokrotnie brał udział w akcjach na terenie gminy i w sąsiednich miejscowościach, poświęcając się dla ratownictwa ludzkiego zdrowia i życia. Chętnie włączał się również w prace społeczne na rzecz rozwoju regionu. Dla Pana Franciszka Dziedziny ogromne znaczenie ma kultura ludowa Sądecczyzny. Jego życiową pasją jest muzykowanie i rzeźbiarstwo. Swoim talentem muzycznym i umiejętnościami zadziwia wszystkich. To wielki promotor kultury i folkloru łąckiego. Jest organizatorem wielu imprez dla mieszkańców Ziemi Łąckiej. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Henryk Dybiec

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 186/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Henryk Dybiec urodził się w 1950 roku w Łącku. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Łącko i okolic. Od młodych lat jest popularyzatorem sportu, turystyki, aktywności ruchowej, zwłaszcza w środowisku wiejskim. W latach 1972-1984 Przewodniczący Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram" w Łącku. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na działalność placówki. Współpracując z lokalnymi władzami, organizował i czynnie wspierał prace na rzecz budowy obiektu piłkarskiego, budynku socjalnego oraz trybuny dla kibiców. Efekty pracy Pana Henryka przekładają się na liczne medale i awanse zdobyte przez wychowanków. Przyczynił się m.in. do wielu zwycięstw i sukcesów piłkarskiej drużyny „Zyndram” oraz drużyn trampkarzy i juniorów. Ponadto cyklicznie organizuje imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i ludzi starszych z okazji świąt państwowych i uroczystości środowiskowych. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na te festyny przybywają nie tylko mieszkańcy Gminy Łącko, ale Nowego Sącza, ościennych gmin oraz przyjezdni turyści. Pan Henryk Dybiec za swoją pracę i zaangażowanie w działalności sportowej został odznaczony m.in.: Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz , Srebrną i Złotą Odznaką LZS, Nagrodą Zasłużonego Działacza LZS. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Jan Fyda

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 187/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Fyda niemal od 50 lat związany jest z Gminą Korzenna. Sprawując opiekę medyczną nad mieszkańcami, nie liczył godzin pracy, nieistotna dla niego była również pora dnia czy nocy. Służył pomocą zawsze, gdy tylko zaistniała taka potrzeba. Pomimo wielu przeciwności losu w roku 1950 uzyskał dyplom specjalisty radiologa. W czasie swojej długoletniej pracy zajmował się także ginekologią i onkologią. Pracował w Instytucie Onkologii w Warszawie, a następnie w szpitalu w Krakowie pełnił funkcję zastępcy ordynatora. Z upływem czasu, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pracy jako radiolog. W roku 1959 wrócił do rodzinnej miejscowości - Słowikowa. Komunikatywność i przyjazne nastawienie do pacjentów sprawiły, iż Pan Jan zyskał zaufanie wśród lokalnej społeczności. Doskonale poznał środowisko i zintegrował się z ludźmi. Pomimo trudnych warunków pracy, nigdy nie odmówił pomocy potrzebującym. Zawsze pogodny i uprzejmy, cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Godna postawa, z jaką doktor wykonywał swój zawód, stawia Go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla społeczności lokalnej.

 

Władysław Gancarczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 188/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Władysław Gancarczyk urodził się w 1939 roku .Służbę społeczną podjął w roku 1963, wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Niżnej. Od niemal 50-u lat jest czynnym społecznikiem, docenianym przez lokalną społeczność. Szybko dostrzeżono jego bezinteresowność i zaangażowanie na rzecz ratownictwa, powierzając mu m.in. funkcje: Radnego Nowosądeckiego Sejmiku Wojewódzkiego i Radnego Gminy w Starym Sączu. Obecnie pełni funkcję Prezesa OSP w Moszczenicy Niżnej, Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP w Starym Sączu. Jest również członkiem Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP. W swojej długoletniej działalności społecznej inicjował i realizował wiele przedsięwzięć w dziedzinie kultury, pożarnictwa i spółdzielczości. Udzielał się również społecznie w podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej i drogowej w Gminie Stary Sącz. Pan Władysław wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczych podczas powodzi nawiedzających Sądecczyznę, bezinteresownie prowadził szkolenia młodzieży w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika. Za swoją pracę zawodową i społeczną został wyróżniony odznaczeniami korporacyjnymi OSPi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Bolesław Gieniec

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 189/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Bolesław Gieniec urodził się 12 lutego 1922 roku w Mystkowie. Jest rzeźbiarzem, artystą ludowym, dla którego sztuka jest pasją życia. Jego prace to oryginalna i spontaniczna twórczość ludowa. To artysta, który poprzez swoją sztukę rodzajową wrósł w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej, świadcząc o jej sile i żywotności. Pan Bolesław na trwałe zapisał się w dziejach kultury ludowej w kraju. Jego prace ukształtowane ręcznie dłutem w piaskowcu tj. pomniki Papieża Jana Pawła II, popiersia wielu znakomitych postaci historycznych, zdobią Ziemię Sądecką oraz liczne miejscowości naszego kraju. Efekty jego pracy są również widoczne na terenie rodzimej wsi: odrestaurował wiele kapliczek oraz wykonał kamienny drogowskaz i pomnik milenijny. Tworzy zawsze z wielką pasją. Dzieła Pana Bolesława pozostawiają trwały ślad w naszej historii i są nasycone duchem patriotyzmu, przywiązania i szacunku dla Ziemi Sądeckiej.

 

Andrzej Górszczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 190/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Andrzej Górszczyk urodził się 29 listopada 1943 roku w Radomiu. Poprzez swoje zaangażowanie przyczynia się do rozwoju działalności kulturalnej w naszym regionie. W latach 1974-1980 był założycielem, kierownikiem, autorem tekstów i kompozytorem kabaretu „Bakcyl" w Nowym Sączu. Z jego inicjatywy powstał również kabaret „Podegrodzie”. Autor hymnu Związku Sądeczan, pieśni o Piwnicznej i hymnu Kamionki Wielkiej. Udział w roli jurora na licznych przeglądach, festiwalach i imprezach kulturalnych świadczy o ogromnym przywiązaniu do tradycji, folkloru i kultury Ziemi Sądeckiej. Nigdy nie pozostawał obojętny na ludzką krzywdę. Z jego inicjatywy zorganizowano pomoc humanitarną dla Gminy Rytro. Jego starania w tym zakresie przyniosły efekt w postaci karetki pogotowia, dwóch pojazdów specjalistycznych dla OSP Rytro, trzech autokarów oraz darów rzeczowych z zagranicy. Działania Pana Andrzeja mają charakter ponadlokalny, jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję: dyrektora Szkoły Podstawowej w Mystkowie, instruktora w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, Dyrektora Domu Dziecka w Rytrze. Za pracę na rzecz krzewienia kultury, obejmującą swym zasięgiem całą Sądecczyznę został uhonorowany Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz nagrodami Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Starosty Nowosądeckiego, Wojewody Nowosądeckiego oraz Ministra Kultury i Sztuki.

 

Zbigniew Gryzło

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 191/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Zbigniew Gryzło urodził się 4 listopada 1949 roku w Bobowej. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Należy do wyróżniających się działaczy społecznych. Od 1990 roku pełni funkcję Nadleśniczego Nadleśnictwa w Nawojowej. Z zamiłowania myśliwy, pszczelarz, pasjonat przyrody. Jego aktywność i zaangażowanie znajdują odzwierciedlenie w pełnionych funkcjach: Wiceprzewodniczącego Rady Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu oraz Członka Kolegium Lasów Państwowych. Współpracuje również z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Polską Akademią Nauk. Pan Zbigniew Gryzło ma ogromne zasługi w prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, zwłaszcza w najbardziej cennych dla Beskidu Sądeckiego drzewostanach jodłowych. Czynnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy z zakresu leśnictwa i ochrony środowiska wśród młodzieży, organizując szereg programów edukacyjnych. Jest wychowawcą wielu pokoleń leśników, wśród których swą osobą budzi podziw, uznanie i szacunek. Za swoją pracę zawodową został odznaczony w roku 2000 przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Juliusz Jarończyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 192/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Juliusz Jarończyk urodził się 1 lipca 1944 roku w Muszynie. Jest znanym i szanowanym pedagogiem, instruktorem i sędzią sportowym. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu i Studium Nauczycielskiego w Krzeszowicach. W roku 1961 założył Klub Modelarski „Zefirek” w Muszynie, w którym objął funkcję prezesa. Pan Juliusz jest ceniony przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie działalności sportowej. Wśród Jego licznych osiągnięć najważniejszymi są: 2-krotne Mistrzostwo Świata, 8-krotne Wicemistrzostwo Świata, 3-krotne Wicemistrzostwo Europy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. Przez swoje sukcesy skutecznie promuje Sądecczyznę w kraju i za granicą. Organizował i współorganizował liczne zawody, na których jego podopieczni zdobywali pierwsze miejsca, a tym samym rozsławiali nasz region. Od 1978 roku kieruje pracami Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest inicjatorem i realizatorem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, wystaw, plenerów fotograficznych i plastycznych. Poprzez wspomnianą działalność oraz liczne publikacje prasowe
i telewizyjne od lat promuje dorobek kulturalny Sądecczyzny. Za swoje zasługi zdobył wiele nagród i wyróżnień m.in: tytuł Zasłużonego Działacza Kultury, Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego. Jest również Członkiem Honorowym Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

 

Jan Kantor

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 193/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Kantor urodził się 2 lutego 1932 roku w Wojnarowej. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Rytro i okolic. Służbę społeczną podjął ponad 50 lat temu, wstępując do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytrze. Przez 28 lat pełniąc funkcję Prezesa OSP w Rytrze, przyczynił się do stworzenia odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia tej jednostki. Jako strażak wielokrotnie brał udział w akcjach ratunkowych na terenie gminy i w sąsiednich miejscowościach, ratując ludzkie mienie i życie. Pan Jan Kantor chętnie uczestniczył w pracach społecznych na rzecz rozwoju regionu. Wśród lokalnej społeczności zyskał powszechne uznanie i szacunek. Pełnił funkcję kierownika drużyny piłkarskiej LKS „Poprad” Rytro, członka Zarządu Spółki Wodno-Kanalizacyjnej w Rytrze, członka Rady Sołeckiej w Rytrze. Za swoją pracę i zaangażowanie został odznaczony: medalem honorowym im. Bolesława Chomicza i Złotym Krzyżem Związku OSP RP. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Stanisław Kogut

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 194/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Kogut urodził się 29 października 1953 roku w Białej Niżnej. Od wielu lat aktywnie angażuje się w prace społeczne na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Należy do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych. Z jego inicjatywy 17 marca 1998 roku powstała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Placówka ma na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, wymagających specjalistycznego leczenia w połączeniu z prowadzeniem edukacji na poziomie przedszkolnym, szkolnym i zawodowym. Cały czas Pan Stanisław wspiera działalność ośrodka, by pomóc potrzebującym, cierpiącym i niepełnosprawnym. Dla Niego zawsze najważniejszy był człowiek i solidarność międzyludzka. Do ośrodka zjeżdżają potrzebujący z całej Polski i zza granicy. W ośrodku panuje atmosfera empatii, dobroci i troski o drugiego człowieka. Ponadto Pan Stanisław Kogut nieustannie dba o rozwój kulturalny lokalnej społeczności. W jubileuszowym 2000 roku był inicjatorem Zimowej Zintegrowanej Spartakiady Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej na stokach miejscowości Ptaszkowa. Zawsze chętnie włączał się w prace społeczne na rzecz mieszkańców regionu. Uczestniczył w budowie Szkoły Podstawowej w Stróżach, Szkoły Zawodowej w Bobowej, klubów sportowych i modernizacji dróg. Jego zaangażowanie i praca społeczna przyczyniły się do szerokiej popularyzacji naszego regionu.

 

Stanisław Kulpa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 195/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Stanisław Kulpa urodził się 2 października 1957 roku w Homrzyskach. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Nawojowa i okolic. Od młodych lat jest popularyzatorem sportu, turystyki, aktywności ruchowej, zwłaszcza w środowisku wiejskim. Od 1998 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Nawoj” w Nawojowej. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na działalność placówki. Współpracując z lokalnymi władzami, organizował i czynnie wspierał prace na rzecz modernizacji obiektu piłkarskiego, budowy ogrodzenia oraz stałego utrzymywania i przygotowywania płyty piłkarskiej na zawody. Efekty pracy Pana Stanisława Kulpy przekładają się na liczne medale i awanse zdobyte przez wychowanków. Pan Stanisław Kulpa za swoją pracę i zaangażowanie w działalności sportowej został odznaczony m.in.: Odznaką Zasłużony Działacz LZS oraz Honorowe Złote Odznaki OZPN Nowy Sącz i MZPN Kraków. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Kazimierz Miazga

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" uchwałą Nr 196/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Kazimierz Miazga urodził się 15 marca 1937 roku w Muszynie. Jego działania świadczą o głębokim przywiązaniu do rodzinnej Ziemi Sądeckiej, jej ukochaniu oraz miłości do korzeni i tradycji. Aktywność i zaangażowanie znajdują odzwierciedlenie w pełnionych funkcjach: Radnego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w latach 1990-1998, Dyrektora Przedsiębiorstwa Komunalnego w Krynicy-Zdroju oraz Prezesa Spółdzielni „Społem" w Krynicy-Zdroju. W latach 1990-1994 aktywnie angażował się w prace społeczne na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w której pełnił funkcję burmistrza. Reprezentował w sposób skuteczny interesy mieszkańców gminy, co wydatnie przyczyniło się do poprawy warunków ich życia. Był inicjatorem wielu społecznych inwestycji m.in.: wybudował Automatyczną Centralę Telefoniczną, rozpoczął budowę przedszkola, rozbudował sieć kanalizacyjną, przeprowadził w 80% komunalizację w gminie. Miał duży wkład w nawiązaniu współpracy z miejscowościami słowackimi oraz w zorganizowaniu Unii Turystyczno-Uzdrowiskowej. Udzielał się również społecznie w podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju kultury Ziemi Muszyńskiej i promocji Sądecczyzny. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich w drewnianych cerkwiach. Pod jego kierownictwem rozpoczęto działania w sprawie przejścia granicznego Leluchów-Circ. Pan Kazimierz Miazga swoją postawą kształtuje w młodym pokoleniu wzorce postawy obywatelskiej oraz uczy szacunku do tradycji Sądecczyzny.

 

Leszek Mazan

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej" uchwałą Nr 197/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Leszek Mazan urodził się 31 października 1942 roku w Nowym Sączu. Jest szanowanym publicystą, dziennikarzem, autorem licznych książek. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1978-1985 był kierownikiem oddziału Polskiej Agencji Prasowej w Krakowie, a następnie jej korespondentem w Pradze. Od 1974 do 2000 roku piastował funkcję redaktora tygodnika „Przekrój”. Mieszkańcom Sądecczyzny jest szczególnie znany z prowadzenia programu telewizyjnego Pegaz oraz licznych publikacji. Był również szefem Kroniki TVP Kraków. Pan Leszek jest ceniony za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie się działalności dziennikarskiej , kulturalnej i społecznej. W październiku 2007 roku za książkę .”Polska Praga czyli dlaczego Matejko lubi knedle” otrzymał nagrodę „Krakowska Książka Miesiąca”. Jako rodowity Sądeczanin nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Popularyzuje piękno Ziemi Sądeckiej w swoich publikacjach oraz podczas licznych spotkań autorskich. Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i nagród m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Dziennikarską im. Juliana Bruna oraz Nagrodę Dziennikarską im. Bolesława Prusa.

 

Jan Michalik

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 198/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Michalik urodził się 7 maja 1950 roku w Kamionce Wielkiej. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Kamionka Wielka i okolic. Od młodych lat jest popularyzatorem sportu, turystyki, aktywności ruchowej zwłaszcza w środowisku wiejskim. Od 2002 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Klubu Sportowego „Skalnik” w Kamionce Wielkiej. Skutecznie zabiega o środki finansowe na działalność placówki. Współpracując z lokalnymi władzami organizował i czynnie wspierał prace na rzecz budowy ogrodzenia, budynku socjalnego oraz zagospodarowania płyty piłkarskiej. Efekty pracy Pana Jana Michalika przekładają się na liczne medale i awanse zdobyte przez wychowanków. M.in. przyczynił się do awansu drużyny seniorów do V Ligi, zaś drużyny trampkarzy i juniorów do czołówki rozgrywek mistrzowskich OZPN Nowy Sącz. Pan Jan Michalik za swoją pracę i zaangażowanie w działalności sportowej został odznaczony: Honorową Odznaką OZPN Nowy Sącz, Złotą Honorową MZPN Kraków oraz Złotą Honorową PZPN. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Kazimierz Ogorzałek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 199/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Kazimierz Ogorzałek urodził się 22 stycznia 1956 roku w Mszalnicy. Od niemal 30 lat nieprzerwanie pełni funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej. Od samego początku działalności podejmował działania w zakresie upowszechniania kultury ludowej. Ilość i aktywność powstałych z Jego inicjatywy zespołów regionalnych najlepiej świadczy o tym, iż folklor Lachów Sądeckich jest mu szczególnie bliski. Zespoły te występując na konkursach krajowych i międzynarodowych promują bogatą kulturowo Ziemię Sądecką. Dzięki staraniom Dyrektora GOK w Kamionce Wielkiej, jako jedna z pierwszych gminnych placówek kultury, podjęła się organizacji dużej, plenerowej imprezy pt. „Lato w Dolinie Kamionki”. To była absolutna nowość prezentacji miejscowej kultury i obyczajów. Warto podkreślić, iż na wyżej wymienioną imprezę przybywają nie tylko mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka, ale również Nowego Sącza, ościennych gmin oraz przyjezdni turyści. Dwadzieścia pięć lat temu Pan Kazimierz Ogorzałek zapoczątkował organizację dorocznych przeglądów grup kolędniczych. Dotychczasowe edycje tej imprezy ukazały niezwykłe bogactwo zwyczajów kolędniczych w rejonie nowosądeckim. Cennym osiągnięciem jest to, że te wspaniałe tradycje udało się wszczepić współczesnej młodzieży i dzieciom. Dyrektor Kazimierz Ogorzałek jest inicjatorem ukazującego się kwartalnika społeczno-kulturalnego „Gminne Wieści”, gdzie umieszczane zostają informacje o gminie i regionie sądeckim. Obecnie prowadzone są przygotowania do wydania książki „Kościoły i kapliczki w Gminie Kamionka Wielka”. Być może będzie to inspiracją do udokumentowania niezwykle bogatego krajobrazu kulturowego całej Sądecczyzny.

 

Ksiądz Prałat Jan Pancerz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 200/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Jan Pancerz objął pod koniec lat siedemdziesiątych probostwo w Parafii św. Heleny w Nowym Sączu. Pochodzący z Głębokiego k. Piwnicznej Zdroju duchowny dał się poznać jako dobry gospodarz, budowniczy kościoła i domu katechetycznego. Ksiądz Jan Pancerz w swojej posłudze duszpasterskiej szczególną opieką otoczył ludzi młodych, starając się kształtować w nich uczucia patriotyczne oraz wartości moralne. Działalność Księdza Proboszcza daleko wykracza poza ramy zwykłych, duszpasterskich obowiązków. Przyczynił się do utworzenia: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, parafialnego zespołu muzycznego, orkiestry, biblioteki i świetlicy przy parafii. W ten sposób dbał o rozwój kulturalny mieszkańców regionu. Przez 27 lat pełnienia funkcji gospodarza parafii, Ksiądz Jan był pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć, mających na celu pomoc najuboższym. Z jego inicjatywy od kilku lat organizowana jest akcja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. O zaangażowaniu Księdza w pracę na rzecz lokalnej społeczności najlepiej świadczy fakt udostępnienia domu parafialnego na potrzeby działalności oświatowej. Tutaj, przed kilku laty, przeniosło się nauczanie początkowe Zespołu Szkół w Chełmcu i aktualnie uczy się 250 uczniów z klas I do III. Za swoją pracę został uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami m.in.: zajął II miejsce w plebiscycie „Sądeczanin Roku 2005”, a w 2002 roku otrzymał Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”. To człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny jako mieszkaniec i kapłan.

 

Władysław Pandyra

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 201/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Władysław Pandyra urodził się 16 stycznia 1939 roku w Pcimiu. Jest absolwentem budownictwa na Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 roku na stanowisku kierownika budowy w Sanoku. W 1979 roku dostał posadę w RDP Nowy Sącz, na stanowisku Kierownika Dużej Grupy Robót Drogowych. W wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa w 2001 roku Pan Władysław został Wiceprezesem Zarządu - Dyrektorem ds. Technicznych PRDM S.A. w Nowym Sączu. Od wielu lat aktywnie angażuje się w prace na rzecz mieszkańców Sądecczyzny, dbając o poprawę infrastruktury drogowej. Bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i pracach związanych z przebudową dróg i inwestycjami budowlanymi w naszym rejonie. Jest osobą obowiązkową i zdyscyplinowaną, a sukcesy zawodowe i ogromne doświadczenie są potwierdzeniem jego pracowitości i oddania sprawom przedsiębiorstwa. To znakomity fachowiec, którego kwalifikacje pozwoliły na zastosowanie nowych wdrożeń technologicznych. Jest wychowawcą wielu pokoleń drogowców, wśród których budzi podziw, uznanie i szacunek. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Kazimierz Podobiński

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 202/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Kazimierz Podobiński urodził się 10 listopada 1944 roku w Niemczech. To człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców Gminy Korzenna i okolic. Od młodych lat jest popularyzatorem sportu, turystyki, aktywności ruchowej, zwłaszcza w środowisku wiejskim. W obecnej kadencji pełni funkcję zastępcy Prezesa Ludowego Klubu Sportowego Korzenna. Skutecznie zabiega o środki finansowe na działalność placówki. Współpracując z lokalnymi władzami organizował i czynnie wspierał prace na rzecz modernizacji obiektu piłkarskiego. Efekty pracy Pana Kazimierza przekładają się na liczne medale i awanse zdobyte przez wychowanków. Za swoją pracę i zaangażowanie w działalność sportową został uhonorowany m.in.: odznakami zrzeszenia LZS oraz OZPN Nowy Sącz i MZPN Kraków. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Zbigniew Racoń

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 203/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Zbigniew Racoń urodził się 5 czerwca 1945 roku w Nowym Sączu. Jest absolwentem budownictwa lądowego na Politechnice Krakowskiej. W 1969 roku podjął pracę w RDP Nowy Sącz na stanowisku Kierownika Grupy Robót Mostowych. W wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa w 2001 roku Pan Zbigniew został Prezesem Spółki Akcyjnej PRDM w Nowym Sączu. Od wielu lat aktywnie angażuje się w prace na rzecz mieszkańców Sądecczyzny, dbając o poprawę infrastruktury drogowej. Bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i pracach związanych z przebudową dróg i inwestycjami budowlanymi w naszym rejonie. Jest osobą obowiązkową i zdyscyplinowaną, a sukcesy zawodowe i ogromne doświadczenie są potwierdzeniem jego pracowitości, profesjonalizmu i oddania sprawom przedsiębiorstwa. To znakomity fachowiec, którego kwalifikacje pozwoliły na zastosowanie nowych wdrożeń technologicznych. Jest wychowawcą wielu pokoleń młodej kadry inżynieryjnej, wśród których budzi podziw, uznanie i szacunek. Za swoją pracę Pan Zbigniew Racoń został doceniony w licznych konkursach m.in. otrzymał tytuł Meneger Euro Firmy 2007. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Antoni Radecki

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 204/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:

Pan Antoni Radecki urodził się 30 maja 1913 roku w Mszalnicy. Jest znanym i szanowanym starosądeckim prawnikiem - miłośnikiem historii. Absolwent II Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w roku 1937. Wkrótce podjął pracę w Urzędzie Celnym w Katowicach. Po wyzwoleniu trafił do Kamiannej Góry, gdzie objął stanowisko inspektora ds. Osadnictwa w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Od lat jest czynnym społecznikiem docenianym przez lokalną społeczność. Wielu Sądeczanom, którzy na Ziemiach Zachodnich szukali domu i chleba, pomagał w trudnym procesie asymilacji w nowym środowisku. Następnie wrócił do Starego Sącza, gdzie podjął pracę w Nowosądeckich Zakładach Gastronomicznych, a następnie w Nowosądeckich Zakładach Materiałów Budowlanych Przemysłu Terenowego. Pełnił funkcję radnego i ławnika. Chętnie włączał się w prace społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Stary Sącz. Jego zasługą jest odbudowa infrastruktury drogowej na Sądecczyźnie, budowa wodociągów i sieci gazowej w miasteczku św. Kingi. Życiową pasją Pana Antoniego jest historia.Przez długie lata skrupulatnie zbierał i gromadził kartki pocztowe, dokumentujące rozwój naszego regionu. Za swoją pracę zawodową i społeczną został odznaczony Orderem Komandorskim Odrodzenia Polski. Dla Ziemi Sądeckiej jest to osoba niezwykle ważna i zasłużona.

 

Andrzej Szkaradek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 205/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Andrzej Szkaradek urodził się 6 lipca 1948 roku w Chełmcu. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. W 1965 roku zaczął pracę w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych „Nowomag”. Do „Solidarności” wstąpił w roku 1980 , gdzie objął funkcję wiceprzewodniczącego delegatury zarządu regionu. W stanie wojennym został internowany na okres 11 miesięcy. Po zwolnieniu działał w podziemnych strukturach NSZZ „S”. Ponownie został aresztowany od marca do lipca 1984 roku. Pan Andrzej należy do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych. Był posłem III kadencji z listy Akcji Wyborczej Solidarność, działaczem Ruchu Społecznego i jednym z najbardziej wpływowych polityków AWS. Nieustanna aktywność społeczna raz zdobyty kredyt zaufania w społeczeństwie, przełożyły się na powierzenie Panu Andrzejowi mandatu radnego sejmiku małopolskiego w latach 1998-2002. Pracując w strukturach samorządowych, działał na rzecz rozwoju Powiatu Nowosądeckiego oraz zjednywał przychylność władz dla naszego regionu. Swoją postawą i pracą Pan Andrzej Szkaradek daje przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Ksiądz Prałat Józef Wałaszek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 206/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Józef Wałaszek objął probostwo w Podegrodziu w 1998 roku. Od samego początku współpracował z władzami Gminy Podegrodzie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie tworzenia i kultywowania tradycji regionu. Ksiądz prałat dał się poznać jako człowiek, dla którego priorytetem była troska o dziedzictwo kulturowe. Z jego inicjatywy został odrestaurowany zabytkowy kościół parafialny w Podegrodziu z 1832 roku. Zaangażowanie księdza prałata Józefa Wałaszka w integrację środowiska lokalnego szczególnie widoczne było w czasie beatyfikacji Ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzięki pracy i oddaniu księdza, rodzime tradycje i zwyczaje Lachów Sadeckich są nadal kultywowane. Z jego inicjatywy, co roku w kościele parafialnym odbywa się konkurs Palm Wielkanocnych. Ksiądz Józef jest organizatorem wielu imprez parafialnych, przeglądów i konkursów folklorystycznych, którym patronuje. Szczególną kartę w historii jego działalności stanowi współpraca z młodzieżą. Trudno wprost zliczyć ile godzin poświęcił na wychowanie młodego pokolenia. Za sprawą księdza prałata Józefa Wałaszka organizowane są Dni Ojca Stanisława Papczyńskiego, a przy parafii działa Amatorski Teatr. Wszystkie te działania świadczą o umiłowaniu Ziemi Sądeckiej oraz szacunku do tradycji.

 

Jadwiga Stramka-Wolanin

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 207/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pani Jadwiga Stramka-Wolanin urodziła się w 1924 roku w Nowym Sączu. Dla Gminy Rytro i okolic jest postacią ważną i zasłużoną. Swoją działalność społeczną rozpoczęła w okresie II wojny światowej. Wraz ze swoim bratem bardzo aktywnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej, pomagając ludziom przedostać się na Węgry. Nigdy nie pozostawała obojętna na ludzką krzywdę. Po okupacji ukończyła szkołę pielęgniarską i przez wiele lat z poświęceniem pracowała w sądeckiej służbie zdrowia. Wśród lokalnej społeczności zyskała powszechne uznanie i szacunek. Pani Jadwiga Stramka-Wolanin od lat bierze czynny udział w życiu mieszkańców swojej społeczności, również poprzez kultywowanie sportu. Sama w latach 40-tych była zawodniczką AZS Zakopane, a później LKS Rytro. W 1962 roku zdobyła mistrzostwo Polski Ludowych Zespołów Sportowych w biegach narciarskich, występując w barwach LKS Rytro. Przez swoje sukcesy sportowe, skutecznie przyczyniła się do promocji Sądecczyzny. Po zakończeniu czynnej kariery sportowej, została sędzią sportowym. Pani Jadwiga ma duży udział w rozwoju kulturalnym miejscowej społeczności. Cyklicznie uczestniczy w przygotowaniach największej, narciarskiej imprezy masowej dla dzieci na Sądecczyźnie, jaką jest Memoriał Romana Stramki. Za wkład w rozwój narciarstwa uhonorowana została przez Polski Związek Narciarski medalem 85-lecia PZN. Jako przedwojenna harcerka, chętnie poświęca czas na spotkania z młodzieżą. Posiada cenny dar przekazywania swojej ogromnej wiedzy z czasów wojny i okupacji hitlerowskiej podczas licznych spotkań w sądeckich szkołach. Za działalność w czasie II wojny światowej Pani Jadwiga Stramka-Wolanin została odznaczona Krzyżem Partyzanckim.

 

Jan Zelek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 208/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Zelek urodził się 4 grudnia 1927 roku we Wronowicach. Od 80 lat nierozerwalnie związany z łososińską ziemią i regionem nowosądeckim. Jest znanym i szanowanym sadownikiem w Gminie Łososina Dolna. Wielokrotnie wyróżniany za wprowadzanie i rozpowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji sadowniczej na Ziemi Sądeckiej. Pan Jan Zelek wielokrotnie był nagradzany za osiągnięcia produkcyjne we wzorowo prowadzonym gospodarstwie sadowniczym oraz za współpracę ze Spółdzielnią Ogrodniczą Ziemi Sądeckiej. W Jego gospodarstwie prowadzono dla sadowników z regionu Sądecczyzny instruktaże i pokazy innowacyjnych produkcji sadowniczej. Nieustanna aktywność społeczna oraz zdobyty olbrzymi kredyt zaufania w społeczeństwie przełożyła się na powierzenie Panu Janowi Zelkowi funkcji sołtysa wsi Wronowice od 1983 roku do chwili obecnej Pracę społeczną Pana Jana Zelka docenili mieszkańcy Gminy Łososina Dolna powierzając mu wiele zaszczytnych funkcji m.in.: Prezesa Kółka Rolniczego, Prezesa Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej, Członka Rady Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Sączu, Członka Rady Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej, Radnego Gminy Łososina Dolna. Był czynnie zaangażowany w rozwój infrastruktury tj. gazyfikacji oraz telefonizacji. Jego zasługą jest również budowa szkoły w Żbikowicach Bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i pracach związanych z wykonaniem oświetlenia ulicznego., które podjął w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców sołectwa. W swojej pracy społecznej wspierał starania o pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań mających służyć społeczności lokalnej. Swoją postawą i pracą Pan Jan Zelek daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi są to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego.

 

Adam Ziemianin

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 209/ XVII /2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uzasadnienie:
Pan Adam Ziemianin urodził się 12 maja 1948 roku w Muszynie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego pracował jako nauczyciel w Brzuśniku, w okolicy Żywca. Wkrótce wrócił do Krakowa jako student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1977 roku rozpoczął pracę dziennikarską w piśmie Kolejarz, a następnie podejmował trud dziennikarski w Echu Krakowa. Obecnie jest dziennikarzem Gazety Krakowskiej. W 1975 roku z Wolną Grupą Bukowina odwiedził Gorzeń Górny-miejscowość rodzinną poety Emila Zegadłowicza. Tam poznał jego wnuczkę Marię, z którą zawarł związek małżeński. W lutym 1968 roku na łamach Życia Literackiego Pan Adam debiutował wierszem „Święty Jan z Kasiny Wielkiej”. Pierwszy tomik „Wypogadza się nad naszym domem” ukazał się w 1975 roku. Praca twórcza Pana Adama Ziemianina zaowocowała wieloma wyróżnieniami i nagrodami. Jest laureatem m.in. Łódzkich Wiosen Poetyckich, konkursu im. Jana Śpiewaka. W lutym 2006 roku, za tom poezji „Makatki” otrzymał nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. Prace Adama Ziemianina tłumaczono w wielu językach m.in. angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Wiersze poety śpiewały w szczególności Wolna Grupa Bukowina, Elżbieta Adamiak, Stare Dobre Małżeństwo. Od 1978 roku aż do rozwiązania artysta należał do Związku Literatów Polskich. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wraz z Markiem Kmiecińskim adaptował „Małego Księcia”. Przedstawienie to z dużym powodzeniem wystawił warszawski Teatr Rozmaitości. Śmierć żony w 2006 roku była dla artysty wielkim wstrząsem. Żal i poczucie całkowitej bezradności po stracie towarzyszki swojego życia, nie wpłynęły jednak na dalszą twórczość poety. W wywiadach zawsze wspomina rodzinne strony, przez co przyczynia się także do szerokiej popularyzacji naszego regionu. W tym roku obchodzi 40-lecie swojej działalności literackiej. Mieszkańcy Sądecczyzny są dumni z Pana Adama, czego dowodem jest liczny udział w imprezach organizowanych z udziałem artysty. To człowiek, który poprzez swój talent twórczy wrósł w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej, świadcząc o jej sile i żywotności.