Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2006

Kazimierz Bandyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą 402/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Pan Kazimierz Bandyk urodził się 31 października 1932 roku w Barcicach. Po ukończeniu studiów od 1952r. pracował jako nauczyciel w Wałbrzychu i Janczowej, Grybowie. Pomimo bardzo trudnych warunków lokalowych potrafił zaszczepić w młodzieży ducha sportu osiągając wiele sukcesów dydaktycznych i sportowych.
Od 1970 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grybowie a następnie Naczelnika Miasta i Gminy Grybów . Dzięki jego staraniom rozbudowano i zmodernizowano Zakład Stolarki Budowlanej i Wytwórnię Konstrukcji Stalowych w Grybowie, przy której utworzono także Przyzakładową Szkołę Zawodową. Był inicjatorem wielu inwestycji m. in.: modernizacji i przebudowy dróg na terenie miasta, budowy przemiennika telewizyjnego, zainstalowania najnowszej centrali telefonicznej, wykonania regulacji rzeki Biała, oddania do użytku stadionu sportowego i wybudowania pierwszych bloków osiedla 30-lecia (obecnie gen. J. Bema).
Do jego niewątpliwych sukcesów było zajęcie przez miasto Grybów I miejsca w 1972 roku a III miejsca w 1973 roku w konkursie „Mistrz Gospodarności”.
Pan Kazimierz Bandyk był głównym inicjatorem i pomysłodawcą powstania Spółdzielni Inwalidów „Karpaty”, która przez wiele lat zatrudniała średnio 800 osób, głównie inwalidów – chałupników z całego terenu ówczesnego województwa nowosądeckiego. Początkowo Spółdzielnia miała profil odzieżowy a następnie rozszerzyła swoją działalność o branżę elektroniczną. Kiedy w styczniu 1976 roku rozpoczęto realizację inwestycji – budowę Spółdzielni Inwalidów „Karpaty” – Pan Kazimierz Bandyk objął funkcję Prezesa Spółdzielni i pełnił ją przez 17 lat do czasu przejścia na emeryturę. W 1989 r. grybowskie „Karpaty” zdobyły I miejsce
w konkursie o tytuł najestetyczniejszego zakładu na terenie kraju a wcześniej dwukrotnie uzyskały wicemistrzostwo. Obiekt był wyposażony nie tylko w hale produkcyjne, ale również zaplecze techniczne, przychodnię lekarską, stomatologiczną, rehabilitacyjną oraz salę gimnastyczną. Do dnia dzisiejszego
z obiektu tego korzystają niepełnosprawni pacjenci. W latach 1994 do 1998 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Grybowa.
Za swoje osiągnięcia w pracy społecznej i zawodowej pan Kazimierz Bandyk został odznaczony wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

 

Marian Chronowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 385 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Marian Chronowski urodził się 10 kwietnia 1949r. w Krużlowej Wyżnej. Długoletni działacz spółdzielczości rolniczej oraz jednostek ratownictwa OSP. Do Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej wstąpił mając zaledwie 16 lat. Od tej pory przez 41 lat każdą wolną chwilę poświęcał swojej pracy doskonaląc systemy ratownicze OSP. Jego zaangażowanie w rozwój jednostek OSP i liczne zasługi z tego tytułu znajdują odzwierciedlenie w pełnionych funkcjach: Prezesa OSP Krużlowa Wyżna, Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego OSP oraz Członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
Bezinteresowna i nieustanna aktywność społeczna oraz zdobyty olbrzymi kredyt zaufania i uznania w społeczeństwie przełożyła się na powierzenie Panu Marianowi Chronowskiemu mandatu Radnego Gminy w latach 1970 - 1980 oraz mandatu radnego wojewódzkiego w latach 1994 – 1998.
Jest inicjatorem wielu szkoleń, ćwiczeń i zawodów strażackich, sprzyjających zdobywaniu niezwykle cennego doświadczenia ratowniczego. Udziela się również społecznie w podejmowaniu inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej, agroturystyki, kultury Ziemi Grybowskiej i promocji Sądecczyzny.
Za dotychczasową działalność społeczną został odznaczony wieloma medalami Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Barbara Cieniawa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 392/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. 

Uzasadnienie:
Pani Barbara Cieniawa urodziła się 4 grudnia 1937 roku w miejscowości Kałuż, obecnie mieszka w Krakowie. Od 1993 roku jest członkiem, a od 1997 roku prezesem zarządu Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury. Nawiązała współpracę z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
Pomysłodawczyni i organizatorka powstania pomnika Jana Kiepury, który został odsłonięty w 2004 roku w Krynicy-Zdroju. Przy współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach od kilku lat z powodzeniem organizuje w Krynicy Zdroju Kurs Wokalistyki Operowej. Współtwórczyni Letnich Festiwali Muzycznych – cyklu koncertów przybliżających najbardziej znane arie operetkowe w wykonaniu wybitnych śpiewaków. Jej zaangażowanie i praca na rzecz kultury przyczynia się do szerokiej popularyzacji naszego regionu. Za swoje zasługi w roku 2003 Pani Barbara Cieniawa otrzymała od Ministra Kultury Złotą Odznakę „Zasłużony dla Kultury”.

 

Wiesław Czop

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 389/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Wiesław Czop urodził się 26 lutego 1958 r. w Nowym Sączu. Jest zasłużonym działaczem społecznym. Od lat angażuje się w organizację oraz wspiera finansowo imprezy kulturalno - oświatowe o charakterze ponad lokalnym, takie jak m. in. Małopolski Przegląd Dziecięcych Grup Kolędniczych – Pastuszkowe Kolędowanie, Konkurs muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych – Drużbacka, Przegląd dorobku artystycznego szkół, przedszkoli, festynów ludowych. Ponadto współfinansuje Zespół Pieśni i Tańca Podegrodzie oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  Aktywność Wiesława Czopa wykracza daleko poza teren Małej Ojczyzny.
Od trzech kadencji jest radnym Gminy Podegrodzie. W tym czasie był inicjatorem wielu przedsięwzięć m.in. budowy Gimnazjum i sali sportowej w Podegrodziu, pełnowymiarowej hali sportowej w Brzeznej, kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy stadionie w Podegrodziu. Czynny działacz LKS „Gród” Podegrodzie, współorganizator rozgrywek V Ligi Piłki Nożnej, czynny zawodnik oldbojów reprezentujący „Gród” Podegrodzie. Jest również sponsorem rozbudowy stadionu sportowego „Gród” w Podegrodziu. Jest druhem OSP w Podegrodziu, wspiera finansowo jej działalność jak również rozbudowę jej siedziby. Jako właściciel największej firmy w Gminie Podegrodzie daje zatrudnienie ponad 100 osobom, a poprzez rozszerzanie działalności firmy zwiększa stale zatrudnienie. Pan Wiesław Czop swoją postawą kształtuje w młodym pokoleniu wzorce postawy obywatelskiej, uczy szacunku dla kultury i tradycji Sądecczyzny.

 

Józef Długosz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 383 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Józef Długosz ur. się 17 maja 1934 roku w Piwnicznej. Zasłużony działacz PTTK i kustosz Muzeum Piwniczańskiego. Swoją pasję z dziedziny kultury poświęcił na ratowanie od zapomnienia kultury Czarnych Górali. Przez lata odwiedzał rozsiane po lasach i górach stare chaty – fotografując resztki śladów życia Czarnych Górali oraz ginącą przyrodę. Z Jego inicjatywy utworzono w Piwnicznej Zdroju Muzeum Regionalne, którego jest kustoszem od 1992 roku. Pan Józef Długosz posiada cenny dar przekazywania swojej ogromnej wiedzy w sposób barwny, ciekawy i sugestywny podczas organizowanych wycieczek i spotkań m. in. z udziałem dzieci młodzieży i dorosłych. Jest to jedna ze skutecznych form promocji Sądecczyzny. Za swą niestrudzoną pracę na rzecz kultury i propagowania turystyki na terenie Sądecczyzny został wyróżniony i odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Piwniczna, Medalem 40-lecia PL, Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Srebrną Odznaką Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży.

 

Czesław Frączek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 382 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Czesław Frączek – zasłużony działacz społeczny - urodził się 27 października 1930 r. w Juraszowej w Gmine Podegrodzie. W swojej ponad 50–letniej działalności społecznej inicjował i realizował wiele przedsięwzięć w dziedzinie kultury, pożarnictwa i spółdzielczości. Przez wiele lat był członkiem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie” i współautorem sukcesów tego zespołu – w regionie, kraju i zagranicą.  Za działalność w dziedzinie kultury został wyróżniony w 1977 r. przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Od 1966 roku jest członkiem powstałej jednostki OSP w Juraszowej, a od 1995r. pełni funkcję prezesa Gminnego Zarządu OSP Gminy Podegrodzie. Za swój wkład pracy w rozwój pożarnictwa został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa” oraz złotym medalem „ Związku Krajowego OSP”. W uznaniu działalności na polu spółdzielczości bankowej wyróżniony został odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”.
Za całokształt działalności odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym „Krzyżem Zasługi”.

 

Piotr Gniadecki 

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 399 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Pan Piotr Gniadecki urodził się 12 czerwca 1938 roku w Mogilnie.Od bardzo wielu lat aktywnie angażuje się w prace społeczne na rzecz wsi Posadowa Mogilska, w której pełni funkcję sołtysa. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Był przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Posadowej Mogilskiej, za co został odznaczony odznaką Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Jego zasługą jest również budowa boiska sportowego z którego korzystają uczniowie szkoły oraz młodzież pozaszkolna sąsiednich miejscowości. Był czynnie zaangażowany w rozwój infrastruktury tj. gazyfikacji, telefonizacji oraz budowy gazociągu na terenie gminy Korzenna. Od wielu lat jest zaangażowany w prace Rady Duszpasterskiej w Parafii Mogilno. Niestrudzony działacz na rzecz kultury ludowej. Jego życiową pasją jest pielęgnowanie zwyczajów i tradycji a szczególnie muzykowanie. Przez 25 lat należał do Zespołu Regionalnego „Koronka”, który odnosił sukcesy na wielu występach w całym kraju i Europie, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia wiele nagród i wyróżnień. Za swoją działalność i prace społeczną został odznaczony Srebrną Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego oraz nagrodą honorową Sądecki Sołtys Roku 2005. Swoją postawą i pracą daje młodzieży przykład niedościgłego wzoru społecznika.

 

Grupa Poszukiwawczo – Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 401/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. 

Uzasadnienie:

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR) funkcjonuje od 1998r. Jest specjalistyczną ekipą ratowniczą przeznaczoną do realizacji zadań poszukiwawczo- ratowniczych w następstwie zaistniałych klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń.  Fundamentem działania GPR jest fachowa wiedza ratowników oraz połączenie biologicznych (psy ratownicze) i technicznych (urządzenia lokalizacyjne) możliwości poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach grupy działa 30 osób. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej Nowy Sącz została zgłoszona poprzez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej do Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ, jako specjalistyczna ekipa ratownicza mogąca podjąć działania na terenach objętych klęską żywiołową. GPR, dzięki temu została włączona jako ekipa ratownicza do systemu INSARAG - tj Grupy Doradczej ds. Działań Poszukiwawczo Ratowniczych ONZ. W 1998 roku została rozpoczęta współpraca GPR Nowy Sącz z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Dzięki temu psy ratownicze mogą być wykorzystywane do poszukiwań górników podczas zawałów w kopalniach węgla kamiennego. GPR uczestniczyła w wielu zagranicznych akcjach ratowniczych niosąc pomoc m.in. albańskim uchodźcom z Kosowa, w roku 2000 ofiarom powodzi na Węgrzech i w Rumunii, a w 2001r. w zniszczonych przez trzęsienie ziemi Indiach. Poza akcjami zagranicznymi, ratownicy biorą udział w wielu akcjach ratowniczych w kraju. Wielokrotnie uczestniczą w poszukiwaniu zaginionych osób. W lutym 2006r. Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza z powodzeniem poszukiwała ofiar tragedii katastrofy budowlanej w Katowicach.

 

Ks. Bazyli Gałczyk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 391/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Ks. Bazyli Gałczyk urodził się 2 stycznia 1952 roku w Polanach w województwie podkarpackim. W 1981 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej przez Metropolitę do Krynicy Zdroju. Od tej chwili zaczął kontynuować rozpoczęte w 1947 roku przez ks. dziekana Andrzeja Jakimiuka – swojego poprzednika – starania o erygowanie parafii prawosławnej na terenie Krynicy-Zdroju. Następnie rozpoczął starania o budowę cerkwi. Projekt trójdzielnej łemkowskiej cerkwi został opracowany przez zespół architektów z Nowego Sącza i w 1983 roku przystąpiono do jej budowy. Ukończona cerkiew poświęcona 1996 roku. Ikony znajdujące się w cerkwi pochodzą z XIX i XX wieku, a ołtarz rzeźbiony wykonał artysta Rafał Barecki.  Turyści i kuracjusze z całej Polski i zagranicy, przebywający w Krynicy-Zdroju licznie odwiedzają cerkiew, podziwiając jej architekturę i kunszt wnętrz. Ks. Bazyli Gałczyk organizuje wraz ze Stowarzyszeniem Łemków Międzynarodowe Biennale Łemkowskie. Przy parafii działa również chór uświetniający nabożeństwa w cerkwi oraz święta państwowe. Dzięki pracy i oddaniu ks. Bazylego Gałczyka bogate dziedzictwo kulturowe i zwyczaje Łemków są nadal kontynuowane.

 

Ks. Stanisław Olesiak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 395/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Ks. Stanisław Olesiak urodził się 15 lutego 1952 roku w Nowym Sączu. Po ukończeniu Seminarium Misyjnego w Pieniężnie w 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie i po rocznym kursie językowym w Portugalii wyjechał do Afryki. Przez siedem lat pracował w bardzo trudnych warunkach w N’zeto w Angoli, najbardziej malarycznym rejonie kontynentu, gdzie ciągła wojna, głód, bieda i zabójczy klimat nie zniechęcały go do posługi. W Afryce mógł czuć sie potrzebny: prowadził budowę ośrodka misyjnego, zabiegał o żywność dla głodujących. Po 7 latach misji, ze względu ujawnienie się poważnej choroby i zły stan zdrowia musiał powrócić do kraju i podjąć leczenie. W krótkim czasie doszedł kolejny cios, – diagnoza choroby i brak szans na powrót do zdrowia. Stając sie niepełnosprawnym, poruszając się o kulach a później skazany już tylko na wózek postanowił pójść do innych niepełnosprawnych i chorych, których w Polsce żyje około 5 milionów.
Ksiądz Stanisław Olesiak podjął nową misję – postanowił być z cierpiącymi, ułomnymi, osamotnionymi w swoim nieszczęściu i ich wspierać. Odnalazł swoją drogę, kontynuację misji afrykańskiej w nowym wymiarze. Jest zawsze tam, gdzie dzieje się krzywda, pomaga w potrzebie. Prowadzi terapię duchową dla osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych w Iwoniczu, Rzeszowie na Kaszubach na rekolekcjach w Myścu. Sprawuje Eucharystię dla niepełnosprawnych w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu i w Starym Sączu.  Reaktywował w Nowym Sączu Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Spokojne jutro”. Organizuje spotkania, pielgrzymki, wspólne modlitwy, wycieczki, zachęca do aktywności. Wielu zdrowych ludzi włączyło się w apostolstwo wśród chorych. Ks. Stanisłw Olesiak mówi: „Jedni drugim jesteśmy wciąż potrzebni. Ja też byłbym nikim i nic nie zdziałałbym bez pomocy, opieki i troski moich bliskich, rodziców, rodzeństwa, bratowej. To oni ze mną dźwigają codzienny krzyż niosąc jego brzemiona i zdają egzamin z miłości i dobroci”.

 

Ks. Prałat Władysław Sitko

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 394 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. 

Uzasadnienie:

Ks. Prałat Władysław Sitko urodził się 16 stycznia 1934 roku w Miechowcu. Emerytowany proboszcz parafii Tęgoborze z 48-letnią posługą kapłaństwa.  Swoją misję duszpasterza rozpoczął w 1958 roku w parafii Krościenko, Kamienicy a następnie Brzeźnicy i Mochnaczce. Od 1976 roku został mianowany proboszczem parafii Tęgoborze. Przez wiele lat pełnił zaszczytną funkcję Dekanalnego Notariusza oraz Dekanalnego Duszpasterza Rodzin. Jako proboszcz parafii podjął trud ukończenia budowy nowego kościoła. Szczególną troską otoczył stary drewniany kościółek, który po wielkich staraniach i za zgodą konserwatora zabytków został przeniesiony do Tabaszowej, gdzie w pełni swego chrześcijańskiego i historycznego splendoru służy mieszkańcom jako kościół parafialny.  Ks. prałat wyremontował również słynny zabytkowy kościółek na Juście. Kolejne zadanie, które sobie postawił to wybudowanie kaplicy na Skrzętli. Na wysokości 727 m. n.p.m., wśród lasu stoi od 1992 roku Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej – miejsce nieustannych pielgrzymek. Wszystkie te działania świadczą o umiłowaniu swojej Ziemi oraz o szacunku do korzeni i tradycji. Poprzez liczne materiały propagujące piękno naszej Sądeckiej Ziemi (foldery, kalendarze, widokówki, breloczki) ks. Prałat docierał do wszystkich , którzy również ukochali naszą Ziemię.
Szczególną kartę w historii działań stanowi współpraca z młodzieżą. Trudno wprost zliczyć ile godzin poświęcił na wychowanie młodego pokolenia. Dla dojeżdżającej do szkół młodzieży utworzył na starej plebani internat wraz z wyżywieniem. Wspólnie z młodzieżą organizował jasełka, spotkania opłatkowe, konkursy, pielgrzymki, oazy i wycieczki. Działalność ks. Prałata wykraczała również poza granice kraju. Od wielu lat gośćmi tęgoborskiej plebani są dzieci z Ukrainy i Białorusi, którzy będąc Polakami kultywują polskie tradycje.  Jest również autorem akcji „Pomoc dla Polaków na kresach”, w ramach której organizował wielokrotnie transporty darów do Żytomierza i Krysowa.  Ks. Prałat – człowiek z “sercem na dłoni” - nader skromny i pozostający w cieniu swych zasług.

 

Ks. Prałat Kazimierz Stępień

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 390 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Ks. Prałat Kazimierz Stępień, emerytowany proboszcz parafii Krużlowa , urodził się 4 maja 1935 r. w Łużnej. Od 1985 do 2005 roku ks. prałat służył parafianom krużlowskim jako proboszcz , pomagał również w pracy duszpasterskiej okolicznym parafiom.
W 1987 roku krużlowianie pod egidą ks. proboszcza rozpoczęli budowę nowego kościoła, która trwała 16 lat i zakończyła się konsekracją kościoła – Sanktuarium Przemienienia Pańskiego - w 2003 roku. Równocześnie kontynuowana była budowa kaplicy w Starej Wsi, budowa plebani oraz domu parafialnego w którym od września br. zacznie swoją działalność przedszkole wiejskie. Ks. prałat dał się również poznać jako człowiek, który podchodzi z wielką troską o dziedzictwo kulturowe w tym m. in. o zabytki. Prowadził i prowadzi wiele prac naprawczych i konserwatorskich w starym kościele modrzewiowym z 1520 roku, nie dopuszczając do jego degradacji. Środki finansowe na powyższy cel zdobywa poprzez datki parafian oraz występując do odpowiednich instytucji. Dzięki temu część polichromii kościoła została już odnowiona. Gruntownemu badaniu, konserwacji i odnowieniu poddał też zabytkowy obraz Przemienienia Pańskiego datowany na ok. 1500 rok – obraz łaskami słynący. Jako proboszcz parafii, z której wywodzi się symbol sztuki gotyckiej – rzeźba Pięknej Madonny z Krużlowej, gromadził dokumenty i materiały związane z rzeźbą, ujmując je w album „Opera omnia Pięknej Madonny z Krużlowej”, który jest pierwszym tego typu zbiorem w parafii. Dbał o godną i dostępną pątnikom i turystom ekspozycję rzeźby, przygotowywał i wydawał okolicznościowe biuletyny parafialne informujące o zabytkach kościoła. Ks. proboszcz monitorował prace nad kopią rzeźby Pięknej Madonny z Krużlowej wykonywaną przez artystę Mieczysława Bogaczyka a wręczoną Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II jako dar od mieszkańców Sądecczyzny. Ks. prałat to nie tylko kustosz zabytków, ale również opiekun biednych, organizator wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, organizator pomocy dla ukraińskiej parafii Czerniowce.

 

Ksiądz Prałat Józef Trzópek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 400  /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Józef Trzópek w parafii rzymsko – katolickiej w Łącku, od wielu lat działa społecznie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa regionalnego oraz zabytków. Jest organizatorem życia społecznego i imprez parafialnych m. in. „Świętojańskich Dni Młodych”. Dzięki jego staraniom został odnowiony kościół parafialny w Łącku oraz zabytkowa chrzcielnica. Ponadto Ks. proboszcz Józef Trzópek jest duszpasterzem Rolników Indywidualnych. Jest wzorem do naśladowania zarówno dla ludzi młodych jak i dla ludzi sukcesu.

 

Mieczysław Łukasik

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 397/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Pan Mieczysław Łukasik urodził się 3 marca 1933 roku w Nowym Sączu. Od młodych lat bardzo aktywnie uczestniczył w życiu społecznym wielu miejscowości na terenie Powiatu Nowosądeckiego, m. in. Piątkowej, Paszyna i Boguszowej. Pan Mieczysław Łukasik był organizatorem a później prowadzącym wiele klubów sportowych w tym obecny Klub „Jedność”. Organizował i czynnie wspierał prace na rzecz budowy obiektów i boisk sportowych oraz całej infrastruktury sportowej koniecznej dla jego rozwoju. Był również organizatorem budowy wodociągów, kanalizacji oraz telefonizacji wsi. Bardzo aktywnie uczestniczył w przygotowaniach i pracach na rzecz budowy dróg wiejskich oraz budowy szkoły w Piątkowej. Był inicjatorem powstania Zespołu Regionalnego „Piątkowiaki” i do dnia dzisiejszego wspiera jego działalność. Zespół ten występując na licznych festiwalach i konkursach rozsławia imię Sądecczyzny. Pan Mieczysław Łukasik to człowiek niezwykle zaangażowany w działania na rzecz mieszkańców i rozwoju Powiatu Nowosądeckiego.

 

Jan Magiera

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 403/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Pan Jan Magiera urodził się 30 września 1938 roku w Jelnej. Zasłużony sportowiec i mistrz kolarstwa szosowego. Wieloletni członek reprezentacji kraju w kolarstwie torowym i szosowym. Dwukrotny olimpijczyk w latach 1964 i 1968, kilkukrotny uczestnik mistrzostw świata i wielokrotny uczestnik Wyścigu Pokoju. Kapitan drużyny, która zajęła I miejsce w Wyścigu Pokoju, a indywidualnie zdobywca III miejsca. Wielokrotny rekordzista oraz mistrz kraju na torze i szosie. Drugi trener reprezentacji kraju. Za swoje osiągnięcia i zasługi dla sportu został odznaczony m. in.: odznaką „Mistrz Sportu”, „Złotym Krzyżem Zasługi”, „Zasłużony Mistrz Sportu”, „Zasłużony w Rozwoju Kolarstwa Polskiego”.

 

Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 381/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Historia Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej sięga 1956 roku i jest ściśle związana z dziejami Karpackiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Funkcję Orkiestry Reprezentacyjnej pełni od roku 1973. W swojej tradycji nawiązuje do sławnej Orkiestry 1-go Pułku Strzelców Podhalańskich z okresu przedwojennego, jak również do folkloru muzycznego regionu Podhala, do muzyki Górali i Lachów Sądeckich. Obecnie bierze udział w licznych uroczystościach na terenie całego kraju. Reprezentuje formację Straży Granicznej RP na festiwalach, defiladach, paradach krajowych oraz zagranicznych. Rokrocznie z dużym powodzeniem uczestniczy w Międzynarodowych Spotkaniach Muzycznych Orkiestr Wojskowych w Krakowie. Kilkakrotnie zapraszana była przez Dowództwo Marynarki Wojennej na obchody Dni Morza w Gdyni, Gdańsku i Sopocie.  Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej – na przestrzeni 50 lat swojej działalności – poszczycić się może liczbą ponad 5 tysięcy koncertów entuzjastycznie oklaskiwanych przez wielomilionową widownię. Szczególnie atrakcyjny i widowiskowy jest pokaz musztry paradnej w jej wykonaniu.  Jest jedyną z orkiestr typu wojskowego używającą tradycyjnych instrumentów ludowych (trombity beskidzkie, dudy podhalańskie, dzwonki pasterskie – „zbyrcoki”, góralska ciupaga w ręku tamburmajora). Orkiestra gościnnie występowała w Rosji, Białorusi, Czechach, Niemczech, Belgii, Danii, USA, na Litwie , Słowacji i we Włoszech. Zespół w czasie swojego istnienia dokonał wielu nagrań płyt CD z repertuarem muzyki klasycznej, regionalnej i rozrywkowej: „Indian fire”, „Na góralską nutę”, „Z historią i honorem”, „Koncert w ramach przewodu kwalifikacyjnego I stopnia – doktoratu”, „Muzyka bez granic”. Za swoją działalność artystyczną orkiestra uhonorowana została wieloma nagrodami oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi.

 

 

Antoni Piętka

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 388/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Antoni Piętka urodził się 26 października 1949 r. w Gołkowicach Górnych. Służbę społeczną podjął w 1973 roku wstępując do Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu. Po odbyciu szeregu szkoleń i ćwiczeń praktycznych w akcjach ratowniczych, zdobyciu szerokiej wiedzy i doświadczenia z zakresu ratownictwa pełnił następujące funkcje: Naczelnika OSDP w Starym Sączu, Komendanta i Członka Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Starym Sączu a następnie Członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu. W okresie ponad 30-letniej służby wielokrotnie brał bezpośredni udział w akcjach ratowniczych podczas powodzi nawiedzających Sądecczyznę, bezinteresownie prowadził szkolenia młodzieży w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego. Wielokrotnie nagradzany odznaczeniami korporacyjnymi OSP oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny, ratowania życia i mienia ludzkiego.

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „BESKID”

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 384/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. 

Uzasadnienie:
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „BESKID” w Nowym Sączu w bieżącym roku obchodzić będzie Jubileusz 100-lecia działalności. Oddział powstał 24 maja 1906 roku jako Towarzystwo Turystyczne przekształcone później w Oddział Towarzystwa Tatrzańskiego,  a w połączeniu z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym w 1950 roku działa jako PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. Jest jedną z organizacji społecznych działających w regionie Ziemi Sądeckiej, która na trwałe wpisała się w realizację priorytetów promowania jej walorów. Prowadzi ono bardzo szeroką działalność w zakresie: popularyzacji turystyki górskiej i aktywnego wypoczynku, poprzez znakowanie szlaków turystycznych  i narciarskich, organizację turystyki narciarskiej, popularyzację turystyki rowerowej, żeglarskiej, organizowanie turystyki wśród młodzieży szkolnej we współpracy ze Szkolnymi Kołami Krajoznawczo – Turystycznymi. Organizowanie imprez turystycznych z osobami niepełnosprawnymi, popularyzację taternictwa jaskiniowego, opiekę nad zabytkami, działalność przewodników turystycznych, którzy oprowadzając wycieczki odwiedzające region sądecki informują o historii Sądecczyzny, jej zabytkach a także o gospodarce i działających tutaj zakładach pracy oraz jednostkach gospodarczych.
Wokół tej organizacji społecznej - skupiała się zorganizowana turystyka w regionie nowosądeckim w okresie 100 lat działalności. PTTK Oddział „Beskid” w Nowym Sączu za swą działalność wyróżniony został: Złotą Honorową Odznaką PTTK, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza, Medalem 700-lecia Miasta Nowego Sącza, Medalem 125-lecia TT-PTT-PTTK, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Józef Tobiasz 

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 393/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Józef Tobiasz urodził się 1 stycznia 1955 r. w Bartkowej w Gminie Gródek nad Dunajcem. Należy do wyróżniających się działaczy społecznych i samorządowych. Jest cenionym pedagogiem, wychowawcą i opiekunem młodzieży. Pod Jego kierownictwem młodzież osiąga wiele sukcesów nie tylko na Sądecczyźnie ale
i w kraju, m. in.: I nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Gazetek Szkolnych, I miejsce w skali Małopolski w V edycji „Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”, udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Należy do wyróżniających się działaczy i strażaków OSP. Przez dwie kadencje był wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gródku nad Dunajcem. Był jednym z inicjatorów powstania sekcji wodnej OSP w Gródku nad Dunajcem, która działa na Jeziorze Rożnowskim.
W okresie powodzi „Lipiec 2001”, która dotknęła m. in. Gródek nad Dunajcem organizował wyjazdy dzieci na kolonie krajowe i zagraniczne. Na nieodpłatny wypoczynek wyjechało wtedy 524 dzieci. Był również współorganizatorem pomocy rzeczowej dla powodzian. Pan Józef Tobiasz osiąga bardzo dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z młodzieżą. Zorganizował Gimnazjum dla Dorosłych w Międzynarodowym Polsko – Niemieckim Ośrodku Resocjalizacyjnym OHP w Gródku nad Dunajcem, gdzie młodzież z marginesu społecznego ma możliwość edukacji. Wspiera młodzież będącą w trudnej sytuacji materialnej współpracując z takimi instytucjami jak: CARITAS Diecezji Tarnowskiej, OPS, PCPR. Za swoją pracę zawodową i społeczną został wyróżniony: medalami za Zasługi dla Pożarnictwa, nagrodą Kuratora Oświaty, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

Towarzystwo Miłośników Muzyki – Orkiestra Dęta w Mystkowie

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 398/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:
Towarzystwo Miłośników Muzyki – Orkiestra Dęta w Mystkowie.  Zespół założył w 1910 ks. Jan Jarzębiński, proboszcz parafii Mystków oraz Pan Jan Gieniec. W okresie międzywojennym orkiestra prowadziła ożywioną działalność, o czym może świadczyć udział jej w Kongresie Stronnictwa Ludowego w Krakowie, udział w obchodach Reymontowskich w Wierzchosławicach czy powitaniu Wincentego Witosa w Grybowie. Przez wiele lat Orkiestra Dęta mieściła się w prywatnych domach (dom Kachniarzów w Mszalnicy i dom Gieńców w Mystkowie). W czasie drugiej Wojny Światowej działalność orkiestry ograniczona była do działalności konspiracyjnej, a członkowie tego zespołu potajemnie przechowywali instrumenty w swoich domach. W 1978 powstał Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej i wówczas orkiestra skupiła swoją działalność przy nowo powstałej placówce kultury. Kilka lat później zespół ten znalazł należne miejsce w Domu Ludowym w Mystkowie. Orkiestra występuje na wielu imprezach państwowych i kościelnych. Osiąga czołowe lokaty w wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych. Jako jedna z nielicznych towarzyszyła Papieżowi podczas Mszy Św. kanonizacyjnej w Starym Sączu w 1999 r. Orkiestra z Mystkowa charakteryzuje się wysokim poziomem muzycznym i posiada w swoim repertuarze wiele marszy
i pieśni patriotycznych, utworów kościelnych oraz wiele opracowań standardów muzyki rozrywkowej. W swoim 96-letnim okresie istnienia gromadziła entuzjastów muzykowania, których łączyła wspólna pasja rozwijania talentu.

Tadeusz Wojnarowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 387 /XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Tadeusz Wojnarowski urodził się 23 października 1935 r. w Łącku. Od 52 lat jest czynnym społecznikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. W miejscowym środowisku szybko dostrzeżono jego bezinteresowność i zaangażowanie na rzecz ratownictwa powierzając mu m. in. funkcje: Naczelnika OSP w Łącku, Komendanta Gminnego, Członka Zarządu Wojewódzkiego OSP w Krakowie. Dzięki jego staraniom w zakresie doposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek OSP, 3 jednostki z terenu Gminy Łącko zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Podejmował z powodzeniem wiele inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Sądecczyzny. Za swoją długoletnią pracę społeczną został odznaczony najwyższymi odznaczeniami i medalami przez Zarząd Główny OSP RP w Warszawie oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Michał Wójcik

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 396/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Michał Wójcik urodził się 29 września 1934 roku w Krasnem Potockiem w Gminie Chełmiec. Jest zasłużonym i powszechnie znanym działaczem społecznym od 50 lat. Jest założycielem i głównym organizatorem Kasy Wzajemnej Pomocy w Gminie Chełmiec. Kasa ta obejmuje swoim działaniem ponad 500 osób potrzebujących wsparcia i pomocy finansowej. Pan Michał Wójcik jest również aktywnym działaczem na niwie kultury i sportu. Pisze wiersze i prowadzi kronikę, spisując w niej dzieje mieszkańców Sądecczyzny. Jego działalność społeczna i kulturalna wybiega daleko poza granice Sądecczyzny.

 

 

Jan Źrałka 

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 386/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r.

Uzasadnienie:

Pan Jan Źrałka urodził się 21 sierpnia 1940 roku w Piwnicznej Zdroju. Jako funkcjonariusz straży pożarnej z wykształcenia, całą swoją wiedzę z zakresu ratownictwa wykorzystywał do pracy zawodowej i społecznej w jednostkach OSP na terenie Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój. Swoją bogatą wiedzę przekazuje młodszemu pokoleniu.
W ciągu 37 lat swej działalności w szeregach OSP pełnił następujące funkcje: Prezesa Zarządu OSP w Głębokim, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP Piwniczna Zdrój i Rytro, Członka Oddziału Powiatowego Zarządu Związku OSP RP i Członka Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie. Podejmuje liczne działania w zakresie rozwoju agroturystyki, rozwoju kultury i tradycji regionalnej oraz utrwalania walorów krajobrazowych i turystycznych całej Sądecczyzny. Odznaczony wieloma najwyższymi medalami przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie oraz Złotym Krzyżem Zasługi za szeroką i wieloletnią działalność społeczną w Powiecie Nowosądeckim.