Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2005

Jan Bieniek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 296/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Jan Bieniek od 26 lat nieprzerwanie pełni funkcję radnego Gminy Chełmiec. Jest inicjatorem wielu społecznych inwestycji m. in. budowy dróg, wodociągów, cmentarza i rozbudowy szkoły w Librantowej. Był współorganizatorem wielu ponadlokalnych przedsięwzięć w tym gazyfikacji na terenie gmin: Chełmiec, Korzennna i Gródka nad Dunajcem. Powołał, zorganizował oraz kieruje jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Librantowej. Był współinicjatorem powstania Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Librantowa. Obecnie Jan Bieniek pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec.

 

Bronisław Bugański

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 298/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Bronisław Bugański od 1951 roku jest związany z Gminą Nawojowa poprzez swoją pracę zawodową i społeczną. Do 1984 roku pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej. Poza pracą z młodzieżą udzielał się społecznie: przez szereg kadencji był radnym Gminnej Rady Narodowej, działaczem Ruchu Ludowego, angażował się szczególnie w rozwój kultury i sportu w gminie i regionie. Od lat bierze czynny udział w życiu mieszkańców swojej społeczności, również poprzez organizację kursów i szkoleń dla rolników. Współtworzył i aktywnie działa w zespole regionalnym „Nawojowiacy” prezentującym folklor Lachów Sądeckich. Zespół za swoje osiągnięcia otrzymał wiele nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych.
Za pracę zawodową i społeczną Bronisław Bugański został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi.

 

Ks. Prałat Stanisław Czachor

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 320/XXXII/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Stanisław Czachor urodził się 8 maja 1931 roku w Niedzieliskach koło Brzeska. W 1955 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. Pracował kolejno w Łęgu Tarnowskim, Borzęcinie Górnym i Dębicy. Do Nowego Sącza przyjechał 6 stycznia 1969r., gdzie objął funkcję po ks. Józefie Gucwie, który został biskupem. Od 1977 do chwili przejścia na emeryturę, tj. 2001 roku, był Proboszczem Parafii pw. św. Kazimierza w Nowym Sączu. Ksiądz Prałat Stanisław Czachor jest współzałożycielem i aktywnym działaczem nowosądeckiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz oddziałów: Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców a także hospicjum domowego. Ksiądz Prałat Stanisław Czachor pełni również funkcję kapelana kombatantów w Nowym Sączu. Czynnie uczestniczy w życiu społecznym Sądecczyzny. Za swą pracę został uhonorowany wieloma odznaczeniami oraz zyskał powszechne uznanie i szacunek mieszkańców regionu.

 

Stanisław Duda

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 303/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Duda przy współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu doprowadził do otwarcia jedynej w Polsce Wiejskiej Galerii w Jazowsku, w której organizował wernisaże i wystawy znanych artystów. Sam również jest twórcą wielu prac rzeźbiarskich i malarskich, pozwalających na przetrwanie „perełek” architektonicznych i przyrodniczych, które niszczy czas i działalność człowieka. Przez lata pracy twórczej brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Założył przy Wiejskiej Galerii – Klub Twórców Nieprofesjonalnych, dający możliwość pogłębiania wiedzy o sztuce w teorii i praktyce. Aktywnie działał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu.

 

Firma „FAKRO” Sp. z o.o. w Nowym Sączu

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 299/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Firma „FAKRO” jest światowym potentatem w produkcji okien dachowych. Przedsiębiorstwo istnieje od roku 1991. Intensywnie się rozwija, obecnie jest drugim w świecie producentem okien dachowych (17% rynku globalnego). „FAKRO” jest jednym z większych pracodawców w regionie - zatrudnia około 2000 pracowników w kilku zakładach wytwarzających elementy do okien. W jej skład wchodzi pięć zakładów produkcyjnych i osiem zagranicznych firm dystrybucyjnych (w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie, Węgrzech i w USA). Za pośrednictwem innych firm „FAKRO” sprzedaje swoje wyroby w Kanadzie, Chile, Nowej Zelandii i Japonii. Łącznie za granicę trafia 70% produkcji. Obecnie Firma stawia na automatyzację produkcji, co pozwala każdego roku zwiększać jej skalę. Całość oparta jest na nowoczesnych technologiach i dbałości o środowisko naturalne. Co istotne, przedsiębiorstwo pozostaje w polskich rękach i w zasadzie nie posiłkuje się kredytem. Zasługa w tym Prezesa Ryszarda Florka, który od początku swej działalności przyjął zasadę inwestowania całego zysku w rozwój firmy. Dla kierownictwa „FAKRO” i osobiście samego Prezesa Ryszarda Florka ważna jest jednak nie tylko sama firma, ale także region w którym funkcjonuje. Jego inicjatywy inwestowania w infrastrukturę turystyczną dodatkowo wzmacniają potencjał rozwojowy Sądecczyzny. Miejsce Firmy na rynku światowym i lokalnym, pełnienie funkcji lidera przedsiębiorczości w regionie oraz postawa społeczna Prezesa Ryszarda Florka zasługują na najwyższe uznanie.

 

Gospodarstwo Pasieczne „SĄDECKI BARTNIK”

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 291/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik jest jedną z największych firm pszczelarskich w Polsce. Obok produkcji i handlu prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną. Na terenie Gospodarstwa organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne tj. Dni Pszczelarza, Biesiada u Bartnika, dożynki wiejskie. Sądecki Bartnik wspiera działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie i jego filii w terenie. Współwłaściciele Firmy Sądecki Bartnik w 2000 r. założyli Muzeum Skansen Pszczelarski w Stróżach. Tam prowadzona jest działalność edukacyjna w ramach której: organizowane są zielone szkoły i warsztaty – zajęcia poglądowe z zakresu historii pszczelarstwa i biologii pszczół. Sądecki Bartnik czynnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy wśród dzieci i młodzieży organizując konkursy tematyczne, fundując nagrody i wyróżnienia. Inną formą popularyzacji pszczelarstwa i produktów pszczelich jest działalność edytorska Sądeckiego Bartnika: wydawane są książki oraz broszury o tematyce pszczelarskiej i znaczeniu produktów pszczelich w żywieniu i lecznictwie. Firma zajmuję się również produkcją filmów popularnonaukowych i historycznych o tematyce pszczelarskiej. Sądecki Bartnik prowadzi także działalność charytatywną podejmując działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 

Józef Gruca

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 300/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 lipca 2005 r.

Uzasadnienie:
Józef Gruca to urodzony społecznik. Od 16 roku życia pełnił funkcje społeczne w Ochotniczej Straży Pożarnej na Ziemi Grybowskiej. Jest Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Niżnej, Wiceprezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Grybowie, Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu. Józef Gruca jest czynnym Członkiem Ligi Obrony Kraju. Poprzez tę organizację realizuje działalność szkoleniowo-wychowawczą i sportowo-obronną, szczególnie wśród młodzieży. Józef Gruca bierze często udział w inicjatywach podejmowanych przez samorząd lokalny w wielu dziedzinach, nie tylko związanych z pożarnictwem i obronnością. Za aktywną pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany oraz odznaczany medalami i odznaczeniami korporacyjnymi Zarządu Głównego Związku OSP RP i państwowymi – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Edward Grucela

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 305/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Edward Grucela swoje aktywne życie poświęcił realizacji wielu pasji, z których najbliższe są mu: muzyka ludowa, śpiew, taniec oraz rzeźba. Od początku pracy zawodowej tj. od 1952 roku – pracując w „Szkole nad Obłokami” na Niemcowej – jako nauczyciel muzyki spisywał nuty i słowa śpiewek ludowych, gromadził to, co jeszcze było żywym folklorem. Pracując w Domu Dziecka w Rytrze uczył tańców góralskich, czego efektem było trzykrotne zdobycie I miejsca na festiwalach Zespołów Artystycznych Domów Dziecka. W 1957 roku założył kapelę ludową i zespół taneczny przy Kole Dramatycznym w Piwnicznej. Działalność artystyczna Edwarda Gruceli do 1965 była wstępem do wielkiego wydarzenia w jego życiu, jakim było założenie regionalnego zespołu „Dolina Popradu”. Zespół kierowany przez Edwarda Grucelę przez 35 lat upowszechnia folklor górali nadpopradzkich poprzez udział w znaczących festiwalach. Edward Grucela opracowywał scenariusze i wystawiał z zespołem liczne widowiska muzyczno-śpiewaczo-taneczne. Jest autorem opisu 12 tańców Górali Nadpopradzkich zamieszczonego w leksykonie Ludowych Tańców Polskich. Zespół „Dolina Popradu” dał do tej pory ponad tysiąc występów w różnych miejscach Polski. Najważniejsze jego nagrody to Srebrna i Brązowa Ciupaga oraz liczne puchary na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, Brązowe, Srebrne i Złote Serca oraz nagroda specjalna za uratowanie folkloru Czarnych Górali na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, nagroda im. Oskara Kolberga oraz jeden z największych sukcesów: występ w Filharmonii Narodowej w Warszawie w programie „Pieśni ziemi ojczystej” w 1997 r. Niemniejszymi sukcesami szczyci się kapela „Rodzinna muzyka Grucelów”, która przygrywała Dolinie Popradu od 1986 r. Edward Grucela był jej prymistą. Kolejną, wielką pasją jest rzeźbiarstwo. Rzeźbił dla Papieża Jana Pawła II i Prymasa Józefa Glempa. Jego dzieła znajdują się w wielu kościołach i kaplicach na terenie kraju (w Niegowicach, na Śląsku, w Milanówku, w Kołobrzegu, w Głebokiem) jak i zagranicą (Niemcy, Austria, Kanada, USA, Ukraina). Na budowanych przez Edwardę Grucelę instrumentach muzycznych (basy, skrzypce, trombity) grają orkiestry w wielu miastach Polski. Dzięki pasjom Edwarda Gruceli ożył zapomniany folklor, stał się powszechnie znany jako cząstka dziedzictwa kulturowego mikroregionu położonego na schyłku czterech kultur regionalnych: Lachów Sądeckich, Górali Pienińskich, Spiszu Słowackiego i Łemkowszczyzny.

 

Ks. Proboszcz Stanisław Jewuła

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 297/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Proboszcz Stanisław Jewuła od początku swojej posługi kapłańskiej związany jest z Sądecczyzną jako budowniczy kościoła „Biały Klasztor” w Nowym Sączu, aktywny działacz na rzecz parafii w Krynicy-Zdroju, a następnie parafii w Piątkowej. Ks. Proboszcz jest pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć mających na celu pomoc najuboższym: Koło Caritas w Piątkowej, świetlice z douczaniem i dożywianiem dla dzieci ubogich, ferie i wakacje dla dzieci z rodzin patologicznych, stała opieka nad rodzinami dotkniętymi bezrobociem, stała pomoc w organizacji świąt dla w/w rodzin, coroczne festyny rodzinne i Sądecka Droga Krzyżowa. Ks. Proboszcz Stanisław Jewuła angażuje się również w działalność kulturalną, pełniąc m.in. funkcję kapelana Zespołu Regionalnego „Piątkowioki”. Podczas powodzi w 2001 roku współorganizował – z wielkim poświęceniem – akcję ratowniczą, a później pomoc dla powodzian poprzez odbudowę domów i wsparcie materialne udzielane poszkodowanym przez wiele następnych lat. Ks. Stanisław to człowiek szczególnie zasłużony dla Sądecczyzny, jako mieszkaniec i kapłan.

 

Stanisław Kasztelewicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 292/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Kasztelewicz to człowiek zaangażowany szczególnie w działalność kulturalną regionu. Jest niestrudzonym organizatorem i współorganizatorem imprez dla mieszkańców Ziemi Grybowskiej i Powiatu Nowosądeckiego. Stanisław Kasztelewicz w 1972 roku zakładał Ligę Obrony Kraju na terenie Miasta Grybów i okolicy. Od 1979 r. jest Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego LOK w Grybowie oraz Wiceprezesem Zarządu Powiatowego LOK w Nowym Sączu. Jego praca miała bardzo duży wpływ na poszerzenie się szeregów LOK i osiągnięcia organizacji. Stanisław Kasztelewicz od lat prowadzi zawody strzeleckie dla członków Ligi Obrony Kraju, młodzieży i mieszkańców Miasta Grybów w ramach zawodów miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Corocznie organizuje zawody strzeleckie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a w ramach Akcji Lato zapewnia zdobywanie przez młodzież odznaki sprawnościowej i obronnej (OSO). Stanisław Kasztelewicz uzyskał dotychczas wyróżnienia: w 1989 r. – Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za zasługi dla LOK, w 1984 r. – Srebrny Medal za Zasługi dla LOK, w 2004 r. – Medal 60-lecia LOK, w 1999 r. – Odznakę Honorową za Wybitne Zasługi dla LOK, w 1998 r. - Odznakę za Zasługi Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, w 1991 r. – Odznakę Zasłużony Działacz Klubu Oficerów Rezerwy LOK.

 

Bogusław Kaczyński

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 290/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Bogusław Kaczyński jest publicystą muzycznym, popularyzatorem muzyki poważnej, pisarzem, menedżerem kultury, twórcą telewizyjnym i radiowym, niestrudzonym propagatorem najwyższych wartości polskiej i światowej kultury. Mieszkańcom Sądecczyzny jest szczególnie bliski jako dyrektor artystyczny Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Pełni tę funkcję od 1984 r. Obecnie jest organizatorem Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Dzięki inicjatywie Bogusława Kaczyńskiego Festiwal przez lata rozkwita i przyciąga rzesze widzów z całej Polski i spoza jej granic. Przedsięwzięcie organizowane z taką wymową artystyczną, ogromnym rozmachem, skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, przynosi niewątpliwe korzyści nie tyko Miastu Krynica-Zdrój lecz również Powiatowi Nowosądeckiemu.
Bogusław Kaczyński jest założycielem fundacji „Orfeo”, która czynnie wspiera kulturę narodową, propaguje sztukę wśród dzieci i młodzieży oraz promuje ambitne inicjatywy artystyczne. Jest laureatem prestiżowych nagród, zwycięzcą licznych plebiscytów, został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Bogusław Kaczyński dotychczas uzyskał m.in. tytuł „CZŁOWIEKA ROKU” w plebiscycie Gazety Krakowskiej, jest zdobywcą trzech Wiktorów i Super Wiktora, laureatem trzech „Złotych Ekranów”, Kawalerem Orderu Uśmiechu i „Honorowym Obywatelem Krynicy Zdroju”. W plebiscycie „Polityki” na koniec wieku zaliczony został do grona dziesięciu największych osobowości telewizyjnych XX stulecia. Był również nominowany do tytułu „Mistrz Mowy Polskiej”. Jesienią 2002 roku podczas gali z okazji 50-lecia TVP otrzymał statuetkę i tytuł „Gwiazda Telewizji Polskiej”.

 

Jan Koszkul

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 306/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Jan Koszkul jest Prezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Pełni tę funkcję od 1981 r. Pod jego kierownictwem Stowarzyszenie podjęło wiele działań na rzecz ochrony zabytków, gromadzenia i zabezpieczania pamiątek minionych lat oraz popularyzowania historii miasta. Zasługą Towarzystwa jest tworzenie i prowadzenie „Muzeum Regionalnego” nazywanym popularnie „Domem na Dołkach”, któremu Jan Koszkul poświęca szczególną uwagę. Z jego inicjatywy rozbudowano i wymieniono pokrycie dachowe w Muzeum Regionalnym. Pod przewodnictwem Jana Koszkula zmieniono także układ ekspozycji, pozyskano szereg nowych eksponatów, a wiele dotychczasowych zostało poddanych konserwacji. Dzięki Jego inicjatywie otwarto salę wystawową poświęconą Ks. Józefowi Tischnerowi. Jan Koszkul doprowadził także do wydania II tomu „Historii Starego Sącza”, „Przewodnika po Starym Sączu” i pocztówek przedstawiających Stary Sącz. Jan Koszkul to kompetentny znawca i popularyzator historii i kultury regionu.

 

Józef Lizoń

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 296/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Józef Lizoń jest rzeźbiarzem, artystą ludowym i człowiekiem dla którego sztuka jest pasją życia. Rzeźby Józefa Lizonia to autentyczna twórczość ludowa – oryginalna i spontaniczna. To artysta, który poprzez swoją sztukę religijną i rodzajową wrósł w barwny pejzaż kultury Ziemi Sądeckiej świadcząc o jej sile i żywotności. Od 20 – stu lat tworzy oryginalny skansen rzeźby monumentalnej, a jego prace zdobią wiele kościołów na Sądecczyźnie i w Polsce. Józef Lizoń na trwałe zapisał się w dziejach kultury ludowej w kraju. Jego twórczość uwzględnia m.in. „Atlas sztuki i kultury ludowej w Polsce” – autorstwa prof. M. Pokropka. Został odznaczony m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2001 r., uhonorowany tytułem: „Małopolski Rzemieślnik” w 1999 r. oraz „Zasłużony Działacz Kultury” w 2001 r. Był nagrodzony wieloma wyróżnieniami na licznych wystawach, m. in.: na Wystawie Galerii Drzewnej w Sejmie RP w 2004 r. – gdzie otrzymał wyróżnienie, na VII Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii w Gdańsku w 2000 r. – gdzie otrzymał nagrodę specjalną, w Konkursach „Ziemia bliska sercu” w 1979 i 1981 r. – otrzymując wyróżnienia, na wystawie „Matka Boska w sztuce nieprofesjonalnej” 1984 r. – gdzie również otrzymał wyróżnienie.

 

Ks. Prałat Stanisław Pelc

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 285/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Prałat Stanisław Pelc święcenia kapłańskie przyjął w 1954 roku. Następnie był wikariuszem, katechetą – wychowawcą młodzieży szkół średnich w wielu parafiach: w Dąbrowie Tarnowskiej, Grybowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Szczepanowie, Sędziszowie Małopolskim i Bochni. Od 1976 do 1995 r. był proboszczem parafii w Ptaszkowej. Był również Członkiem Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników. To także członek z 20 – letnim stażem – Komisji Homiletycznej /kaznodziejskiej/ przy Kurii Biskupiej w Tarnowie. Jest współorganizatorem dożynek powiatowych, wojewódzkich i centralnych w Częstochowie.
Ks. Prałat Stanisław Pelc, poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi, ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej, patriotycznej i narodowej mieszkańców regionu, a w szczególności Sądecczyzny. Jako kaznodzieja jest znany w całej Diecezji Tarnowskiej. Jego homilie zawsze budziły ducha narodowego i po dzień dzisiejszy wzywają do patriotyzmu, jedności i ludzkiej solidarności. Jako autorytet często jest zapraszany na ważne rocznice, wydarzenia historyczne i kościelne w południowej Polsce. Jego słowa zawsze zawierają cenne wskazówki i nauki dla słuchaczy.

 

Eugeniusz Piksa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 302/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Eugeniusz Piksa jest aktywnym działaczem społecznym: samorządowym i spółdzielczym. Był wieloletnim Radnym Gminnej Rady Narodowej, w której aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej. Jest członkiem samorządu spółdzielczego Gminnej Spółdzielni w Łącku: od 1955 roku do chwili obecnej Członek Zarządu, a w latach 1955-1990 Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Łącku. Z wielkim zaangażowaniem dbał o rozwój Spółdzielni i jej wizerunek. Wykazywał troskę o zaspokojenie potrzeb kredytowych, w aspekcie realizowania inwestycji służących Gminie Łącko i jej mieszkańcom: m.in. budowa sieci wodociągowej i elektryfikacyjnej oraz plantacji wieloletnich i sadów. Eugeniusz Piksa jest zasłużonym Członkiem Spółdzielczych Kółek Rolniczych i Spółdzielni Ogrodniczej. Jest Prezesem Koła Związku Kombatantów w Łącku, Członkiem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W latach 1956- 1959 i 1972- 1974 był Kierownikiem Zespołu Regionalnego Łącko, który pod jego przewodnictwem zdobywał nagrody na wielu festiwalach i przeglądach artystycznych.

 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „BESKID” w Nowym Sączu

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 284/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „BESKID” w Nowym Sączu powstało w 1906 roku. W roku 1950 zostało zlikwidowane, a w roku 1990, dzięki staraniom Pana Macieja Zaremby, reaktywowano je. Maciej Zaremba to zasłużony działacz na rzecz rozwoju turystyki i miłośnik Ziemi Sądeckiej, odznaczony wieloma medalami i odznakami za pracę społeczną w tej dziedzinie. Obszarem działania PTT Oddział „BESKID” w Nowym Sączu jest Powiat Nowosądecki. Dzięki ogromnej pracy Prezesa i członków – Oddział jest największym w kraju, uznawanym również za najlepszy. Przez ostatnie 15 lat PTT Oddział „BESKID” zorganizowało prawie tysiąc imprez turystycznych z udziałem około 30 tysięcy osób z regionu i Polski. Przy Oddziale działa prężne Koło Przewodników. Do niewątpliwych sukcesów PTT Oddział „BESKID” należy: oznakowanie Nowosądeckich Szlaków Spacerowych przebiegających przez teren 6 gmin, utworzenie największej biblioteki górskiej liczącej ponad 6.500 pozycji, redagowanie i wydawanie kwartalnika „Beskid”, reaktywowanie Górskiej Odznaki Turystycznej.

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 294/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Romana Nitribitta w Krynicy-Zdroju jest jednym z głównych popularyzatorów zorganizowanych form turystyki pieszej na terenie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Największą zaletą imprez organizowanych przez Oddział Krynicki PTTK jest łączenie wędrówek po górach z poznawaniem historii, kultury i tradycji subregionu. Rajdy: Wiosenny Rajd Rodzinny, Rajd na Pograniczu Kultur Muszyna – Sulin, „Szlakiem Cerkwi Łemkowskich”, Rajd Uzdrowiskowy – Muszyna, Krynica-Zdrój, Żegiestów, Złockie, Rajd im. Romana Nitribitta – Beskid Krynicki – Czarny Potok, czy Szlakiem Kazimierza Pułaskiego, przyciągają nie tylko członków Towarzystwa i ich najbliższych. Specjalna oferta turystyczna skierowana jest do dzieci i młodzieży – Zlot Młodzieży Szkolnej – Jaworzyna Krynicka oraz „Wakacje z Plecakiem” – wędrówki szlakami beskidzkimi. Oddział PTTK w Krynicy-Zdroju jest również organizatorem Sylwestrowego Zlotu Turystów na Jaworzynie Krynickiej. Oddział współpracuje ze Szkolnymi Kołami Krajoznawczo-Turystycznymi działającymi w szkołach na terenie gmin: Krynica i Muszyna a także z Towarzystwem Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Krynickim Towarzystwem Fotograficznym oraz z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy i Muszynie. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krynica zabiega o środki oraz chroni zabytki ruchome i nieruchome zlokalizowane w gminach: Krynica i Muszyna. Prowadzi Muzeum Regionalne PTTK w Muszynie oraz organizuje liczne wystawy i konkursy.

 

Benedykt Poręba

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą NR 288/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Benedykt Poręba w swej długoletniej pracy zawodowej w instytucjach działających na rzecz wsi i rolnictwa, wspierał rozwój infrastruktury wiejskiej. W latach 1992-1998 był delegatem do Sejmiku Województwa Nowosądeckiego. 21 lat temu założył Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Mystkowianie”, którego jest opiekunem. Zespół jest kontynuatorem bogatych tradycji kultury ludowej Sądecczyzny. Od wielu lat Zespół występuje na różnych imprezach ubarwiając tańcem i śpiewem wydarzenia w swoim regionie. „Mali Mystkowianie” promowali Ziemię Sądecką na wielu imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach w kraju i poza granicami, m. in.: w Turcji, na Słowacji i w Bułgarii. Benedykt Poręba jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mystkowie. Jako strażak – ochotnik wielokrotnie brał udział w akcjach ratunkowych na terenie gminy Kamionka Wielka i w sąsiednich miejscowościach, ratując ludzkie mienie i życie. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Wielka podejmuje działania mające na celu poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych. Chętnie włącza się w prace społeczne na rzecz rozwoju regionu.

 

Jan Rybarski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 289/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Jan Rybarski od ponad 50-ciu lat nieprzerwanie daje się poznać jako niestrudzony działacz społeczny na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa, szczególnie wśród młodzieży. Od przeszło 30 lat jest przewodnikiem turystycznym, górskim oraz znakarzem szlaków turystycznych – letnich i zimowych. Jest jednym z założycieli krynickiej grupy GOPR, przez 20 lat był jej naczelnikiem. Do dzisiaj jest aktywnym ratownikiem górskim. Jan Rybarski jest współbudowniczym Muzeum Historii i Turystyki Górskiej na Jaworzynie oraz schroniska PTTK „Nad Wierchomlą”, jednym z inicjatorów odbudowy spalonego schroniska na Jaworzynie Krynickiej. To wybitny krajoznawca, współorganizator rajdów i zlotów organizowanych przez oddział PTTK w Krynicy-Zdroju. Aktywny w pracach Terenowego Weryfikatu Górskiej Odznaki Turystycznej w Krynicy Zdroju. Jan Rybarski został odznaczony m.in. Złotą i Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Złotą i Srebrną Odznaką GOPR oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Nowosądeckiego”.

 

Lesław Smaga

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 287/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Lesław Smaga od prawie 30-tu lat jako trener i zawodnik jest aktywnym działaczem sportowym Ludowych Zespołów Sportowych. W 1977 roku założył Ludowy Zespół Sportowy „Stadła”, którego był czołowym zawodnikiem i pierwszym prezesem. Klub w 1990 roku został włączony do Ludowego Zespołu Sportowego „Gród” Podegrodzie, w którym jako Wiceprezes przyczynił się do wielu sukcesów m. in. do zajęcia III miejsca w „Turnieju o Puchar Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej”, awansu drużyny seniorów do Ligi Okręgowej i utrzymania w tej klasie rozgrywek oraz powołania do reprezentacji Małopolski zawodnika „Grodu” Marcina Platy.
Praca, jaką podjął Lesław Smaga z młodzieżą, znalazła odzwierciedlenie w licznych sukcesach. Założona przez niego w 1999 r. „Szkółka Piłkarska” trampkarzy młodszych, po roku działalności awansowała do I Ligi w tej kategorii wiekowej, w 2002 r. zdobyła I miejsce w „Turnieju Halowym o puchar Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej” w Nowym Sączu, a w 2003 roku Mistrzostwo Małopolski. Lesław Smaga jest ceniony przez społeczność lokalną za rzetelność, profesjonalizm i całkowite oddanie działalności sportowej. Został wyróżniony m.in. Odznaką Honorową Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 2001 roku oraz Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2004.

 

Eugeniusz Sułowicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 307/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Eugeniusz Sułowicz swoją działalność społeczną rozpoczął w okresie międzywojennym w Związku Młodzieży Wiejskiej „WICI” gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Koła. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji w Batalionach Chłopskich. Po wojnie aktywnie uczestniczył w działalności politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i odrodzonym PSL. W latach 1963-1973 był Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Mogilnie, przez dwie kadencje był Radnym Powiatowej Rady Narodowej, a po likwidacji Powiatów Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu. W latach 1973-1977 był Radnym Gminnej Rady Narodowej w Korzennej. Bardzo aktywnie działał i pracował na rzecz rozwoju spółdzielczości jako członek Zarządu GS „Samopomoc Chłopska” w Korzennej, a następnie przez pięć kolejnych kadencji jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni. Był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korzennej. Eugeniusz Sułowicz za swoją działalność i bezinteresowną służbę na rzecz lokalnej społeczności zyskał powszechne uznanie i szacunek. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi są to: Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka „Zasłużony dla Powiatu Nowosądeckiego”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Batalionów Chłopskich, Krzyż Partyzancki, Medal Wincentego Witosa, Krzyż Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 293/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Stowarzyszenie „Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej” powstało w 1989 r. stawiając sobie za cel przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i współczesnym obliczu Ziemi Muszyńskiej, wspieranie działań na rzecz chronienia dziedzictwa narodowego, zabytków kultury materialnej, sztuki ludowej oraz przyrody. Realizując swoje zadania, Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej: organizuje imprezy folklorystyczne, sympozja i konferencje naukowe, patronuje wydawnictwu Almanach Muszyny, patronuje nad Funduszem Stypendialnym Almanachu Muszyny, wydaje miesięcznik „HARNIK”, wspiera Młodzieżowy Klub Wyszehradzki, podejmuje inicjatywy na rzecz lepszej informacji o Powiecie Nowosądeckim dla turystów i kuracjuszy odwiedzających region, wspiera inicjatywy w zakresie promocji twórców Muszyny we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muszynie, współpracuje z kombatantami przy ochronie miejsc pamięci narodowej oraz organizacji uroczystości rocznicowych, współpracuje z Krynickim Towarzystwem Fotograficznym przy realizacji konkursu Detal Architektoniczny Powiatu Nowosądeckiego.

 

Andrzej Wiśniowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 295/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Andrzej Wiśniowski jest twórcą firmy „Wiśniowski”, która powstała w 1989 r. Od tego czasu przedsiębiorstwo systematycznie rozwija się i może być wzorem dla innych. Firma stała się jednym z liderów w branży. Obecnie dysponuje dwoma zakładami wyposażonymi w nowoczesne linie technologiczne, kompleks biurowo-administracyjny oraz własną bazę transportową. Starania właściciela, dążącego do zapewnienia przedsiębiorstwu samowystarczalności oraz wypracowania wysokiej wiarygodności firmy na rynku, przejawiają się ciągłą innowacyjnością oraz wprowadzaniem nowych technologii i rozwiązań, dających z jednej strony wysoką jakość produktów, a z drugiej zachowanie norm i reżimów w zakresie szeroko rozumianej ekologii i zrównoważonego rozwoju. Potwierdzeniem tego było uzyskanie w 1999 roku Certyfikatu Zarządzania Jakością ISO 9001. Od 5 lat przedsiębiorstwo stara się również zaistnieć na rynkach światowych. Eksportuje swoje wyroby do Francji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Czech i krajów arabskich. Firma „Wiśniowski” jest największym pracodawcą na terenie gminy Chełmiec, zatrudnia ponad 600 osób. W odbiorze społecznym oceniana jest jako dobry i wiarygodny pracodawca. Należy podkreślić jej bardzo ważną i wysoką rangę na lokalnym rynku pracy. Działalność firmy „Wiśniowski” jest dowodem na to, iż nawet w tak trudnych realiach jak obecne, możliwe jest osiągnięcie sukcesu i to nie kosztem lecz z pożytkiem dla ogółu. Przedsiębiorstwo, dzięki dużemu wyczuciu społecznemu swego założyciela, podejmuje szerokie działania o charakterze kulturalno-oświatowym oraz prowadzi działalność charytatywną. W obecnym roku za działalność charytatywną firma została laureatem Nagrody „Ziarnko Gorczycy”.

 

Jerzy Wyskiel

nadanie odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 304/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Jerzy Wyskiel to wielki patriota. W latach 1970 – 1985 działał w opozycji demokratycznej. Jest czołowym działaczem Ruchu „Solidarność”: początkowo współtworzył struktury „Solidarności” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu, następnie miał nieoceniony wpływ na powstanie i rozwój „Solidarności” na terenie całej Sądecczyzny. Jerzy Wyskiel przez całe swoje życie konsekwentne dążył do celu, jakim była droga Polaków – mieszkańców Ziemi Sądeckiej do upragnionej wolności, pielęgnował solidarnego ducha narodu. Za wierność zasadom „Solidarności” wielokrotnie był więziony, internowany i represjonowany przez Służby Bezpieczeństwa PRL. Jerzy Wyskiel poprzez swoje oddanie sprawie Wolnej Polski znalazł zasłużone miejsce na niezapomnianych kartach historii Sądecczyzny.

 

Piotr Zelek

nadanie odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 301/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 r.

Uzasadnienie:
Piotr Zelek czynnie uczestniczył w życiu społeczno-gospodarczym ziemi Łososińskiej od początku lat 60-tych. To właśnie w Łososinie Dolnej kładł podwaliny pod działalność Spółdzielni „Rolnik”. Jako członek Rady Spółdzielni inicjował wiele działań firmy, która obecnie jest jedną z najlepszych w Województwie Małopolskim. Przez wiele lat współtworzył oblicze obecnego Banku Spółdzielczego, a wcześniej „Kasy Stefczyka” w Łososinie Dolnej. Ma duży wkład w prace związane z prowadzoną na terenie gminy gazyfikacją oraz telefonizacją. Był inspiratorem m.in. budowy wodociągu i oświetlenia ulic. Reprezentował w sposób skuteczny interesy mieszkańców gminy – co wydatnie przyczyniło się do poprawy warunków ich życia. Angażował się i wspierał działania władz regionu w zakresie rozwoju regionalnego w myśl założeń „Eksperymentu Sądeckiego”. Twórczo wspomagał działalność miejscowej orkiestry dętej i ochotniczej straży pożarnej, które to jednostki promowały Sądecczyznę w kraju i poza granicami. Z głębokiej potrzeby ocalenia pamiątek przeszłości Ziemi Sądeckiej ofiarował dawne sprzęty codziennego użytku do tworzonej w 1998 roku „Gminnej Izby Pamięci”.
Działania Piotra Zelka świadczą o jego głębokim przywiązaniu do rodzinnej Ziemi Sądeckiej, jej ukochaniu oraz miłości do korzeni i tradycji.