Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej – rok 2003

Stanisław Baran

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 101/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Stanisław Baran jest długoletnim Prezesem Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej.
Mimo pracy zawodowej i w gospodarstwie rolnym zawsze znajduje czas na pracę społeczną na rzecz Gminy oraz parafii w Tęgoborzy. W dotychczasowej działalności był bardzo zaangażowany w rozbudowę Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej, Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół i Domu Strażaka w Tęgoborzy. Pracę społeczną Pana Stanisława Barana doceniali mieszkańcy Gminy, powierzając mu wiele funkcji: Przewodniczącego Rady Gminny, Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy. Za całokształt pracy został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za zasługi dla województwa nowosądeckiego, Srebrną Odznaką za zasługi dla spółdzielczości bankowej, Odznaką „Zasłużony dla Bankowości RP” oraz Medalem „Zasługi dla Społeczności Bankowej”.

 

Kazimierz Basta

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 94/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Kazimierz Basta w latach 1991-1996 był Prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Podegrodziu zaangażowanym społecznie w budowę remizy OSP w Olszanie, rozbudowę strażnic w Olszance, Juraszowej, Stadłach i Brzeznej oraz pozyskanie samochodów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Podegrodzie. Jest cenionym i aktywnym twórcą ludowym – rzeźbiarzem. Jego „Para Podegrodzka” zdobi centrum wsi Podegrodzie. Wiele prac znajduje się w kolekcjach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą. Tematem twórczości artysty jest folklor i życie codzienne Lachów Sądeckich oraz motywy religijne. Uczestnicząc w licznych konkursach i wystawach, zdobywając nagrody i wyróżnienia promuje Ziemię Sądecką, jej kulturę i folklor. Swoją pasją – rzeźbiarstwem dzieli się z młodymi adeptami tej sztuki, zaszczepiając w nich miłość do folkloru i tradycji Ziemi Sądeckiej. Pracę społeczną i artystyczną Pana Kazimierza Basty doceniają mieszkańcy rodzinnej wsi Stadła, powierzając mu po raz kolejny mandat Radnego Gminnego

 

Antoni Bienias

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 91/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Antoni Bienias z wykształcenia oficer pożarnictwa. W latach 1969-1974 pracował w Komendzie Straży Pożarnej dla Powiatu i Miasta Nowego Sącza na stanowisku oficera operacyjnego. Od 1975 do 1996 r. objął stanowisko Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej. W okresie służby zawodowej był i nadal jest działaczem Związku Ochotniczego Straży Pożarnej. W okresie zatrudnienia zorganizował pracę i dokumentację obiektu zawodowego straży pożarnej i Komendy Rejonowej, co w znacznym stopniu poprawiło warunki socjalne funkcjonariuszy straży. Na terenie Powiatu Nowosądeckiego jest motorem napędowym dla rozwoju sprawności operacyjno-technicznej jednostek OSP poprzez organizację szkoleń i profesjonalnych ćwiczeń strażackich na różnego rodzaju obiektach. Z jego inicjatywy w Powiecie Nowosądeckim zorganizowano i utworzono 55 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, co w dużym stopniu zapełnia dopływ kadr w szeregi OSP.

 

Adolf Cecur

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 99/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Adolf Cecur jest związany z Gminą Nawojowa od 1945 roku poprzez pracę zawodową i społeczną. Od 1958 r. Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nawojowej. W tym okresie doprowadza do rozwoju bazy spółdzielni. Poprzez swoje zaangażowanie przyczynia się do rozwoju działalności kulturalnej - powstaje Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni, Kluby Rolnika, zakłada zespół taneczny i orkiestrę dętą. Poza pracą zawodową udziela się społecznie. Przez 4 kadencje jest radnym Gminnych Rad Narodowych oraz ławnik Sądu Okręgowego. Aktywny członek ruchu ludowego, od 1939 r. poprzez związek „Wici” do chwili obecnej jest członkiem PSL. Działacz AK, obecnie prowadzi Koła ZBOWID w Nawojowej, Łabowej i Kamionce Wielkiej. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

Biskup Józef Gucwa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Biskup Józef Gucwa – robotnik rolny, pracownik gminy w Grybowie, partyzant Armii Krajowej, ksiądz wikariusz w Kolbuszowej i parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, magister Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katecheta szkół średnich i rektor kościoła św. Kazimierza w Nowym Sączu, duszpasterz młodzieży Sącza i Sądecczyzny oraz inteligencji. Wikariusz biskupi ds. Klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu, gorący orędownik Kanonizacji św. Kingi. Następnie Biskup, wikariusz generalny Diecezji Tarnowskiej, odpowiedzialny m.in. za ruch budownictwa sakralnego i kościelnego, Radę Sztuki Kościelnej. Opiekun duszpasterstwa rodzin, organizator poradnictwa rodzinnego, duszpasterstwa charytatywnego. Głęboko zaangażowany w przemiany ustrojowe Polski, w odbudowę samorządu terytorialnego. Za postawę w czasie okupacji i po wojnie otrzymał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Odznakę Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Medal za zasługi dla obronności Kraju, Złoty Krzyż – Odznaka Kapelana Wojska Polskiego i inne.

 

Marcin Kos

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Marcin Kos jest sportowcem niepełnosprawnym od 20 lat czynnie uprawiającym sporty zimowe i letnie. Swoją karierę sportową rozpoczął jako 13-latek w 1983 roku w Wojewódzkim Zrzeszeniu Sportu Osób Niepełnosprawnych „Start” w Nowym Sączu. W sportowo-medycznym języku startuje w grupie LW 5/7 - jest to określenie stopnia niepełnosprawności (obustronny niedorozwój i amputacja kończyn górnych). Pierwsze medale zdobył na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Klasycznym w 1984 roku. W swoim dorobku ma występy na pięciu Zimowych Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata i Europy. Jest wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Świata i Europy oraz laureatem plebiscytów na najlepszego Polskiego Sportowca Niepełnosprawnego. Wyróżniony na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano Złotym Honorowym Medalem przyznawanym za „determinację w przezwyciężaniu kalectwa i klasę sportową”. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zdobył dwa złote medale: w biegu narciarskim na 10 km. oraz w biathlonie. Sportowa pasja i upór w przezwyciężaniu własnej słabości uczyniły z Pana Marcina Kosa wzór do naśladowania zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla osób zdrowych

 

Władysław Kulpa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Władysław Kulpa – zamieszkały Gmina Łabowa. Od 1956 roku nauczyciel i zasłużony działacz sportowy. Blisko pół wieku działał na rzecz upowszechniania sportu wśród młodzieży. Organizował i współorganizował liczne zawody sportowe wszystkich szczebli, na których jego podopieczni zdobywali pierwsze miejsca, a tym samym rozsławiali Ziemię Sądecką. Ponadto wieloletni radny gminny, wojewódzki i powiatowy - niestrudzony społecznik, zaangażowany bez reszty w życie naszego regionu. Odznaczony najwyższymi odznaczeniami, m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej itd.

 

Wanda Łomnicka-Dulak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 91/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Wanda Łomnicka-Dulak jest poetką, autorką wierszy i felietonów gwarowych oraz scenariuszy widowisk obrzędowych związanych z folklorem kulturą i obyczajami mieszkańców Ziemi Sądeckiej. Od 1991 roku jest współredaktorem miesięcznika „Znad Popradu”. W 1994 roku została członkiem Związku Literatów Polskich. Wiele jej wierszy i felietonów ukazało się periodykach o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Od 15 lat jest członkiem Zespołu Regionalnego „Dolina Popradu”. Ponadto jest autorką cyklicznych imprez poetyckich „Wrzosowisko” i „Zaduszki Poetyckie”. Mieszkańcy Piwnicznej Zdroju są dumni ze swojej poetki, co udowadniają licznie przybywając na organizowane przez nią imprezy. Praca twórcza Pani Wandy Łomnickiej-Dulak zaowocowała wieloma wyróżnieniami i nagrodami – łącznie było ich ponad 60.

 

Bożena Mściwujewska-Kruk i Ryszard Kruk

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 89/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Państwo Bożena i Ryszard Kruk są bardzo aktywnymi członkami Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej. Z ich inicjatywy powstało wydawnictwo „Almanach Muszyny” promujące Gminę Muszyna, Ziemię Sądecką, jej kulturę i folklor. Dzięki swojemu zaangażowaniu skupili wokół siebie wiele osób pracujących społecznie dla wydawnictwa. Pomagają młodzieży poprzez utworzenie przy wydawnictwie „Almanach Muszyński” stypendium dla uzdolnionej młodzieży, dzięki któremu może ona rozwijać swój talent. Państwo Bożena i Ryszard Kruk opracowują wnioski grantowe, które otrzymują pozytywną opinię. Dzięki temu stypendium otrzymują dzieci i młodzież z: L.O w Muszynie, gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Muszyna oraz Szkoły Muzycznej w Krynicy Zdroju. Są inicjatorami powołania Młodzieżowego Klubu Wyszehradzkiego, który skupia młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, Starej Lubovni (Słowacja) oraz z Czech i Węgier. Państwo Bożena i Ryszard Kruk poprzez swoją działalnością wydawniczą promują gminę oraz Powiat Nowosądecki, a pomagając dzieciom i młodzieży, troszczą się rozwój młodego pokolenia.

 

Kazimierz Pazgan

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 87/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Kazimierz Pazgan prowadzi działalność gospodarczą na terenie Sądecczyzny w zakresie produkcji drobiarskiej, przetwórstwa mięsa i jego sprzedaży. Jest Prezesem Firmy „Konspol”, człowiekiem otwartym na potrzeby i rozwój regionu. Produkuje zdrową żywność, która jest znana na terenie całego kraju i za granicą. Dzisiaj rozmiary tej działalności sięgają całego niemal kraju i wynoszą w inwestycjach 72 mln dolarów, 120 tys. m2 hal produkcyjnych przy obrotach 420 mln złotych rocznie, z czego 70% stanowi eksport. Uważa, ze Polacy powinni żyć dobrze i godnie, toteż tworzy liczne miejsca pracy dla mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych wsi. Wspiera działania innych; pomaga gminie, szkołom, kościołom i innym instytucjom. Pełni także szereg funkcji społecznych, m.in.: Przewodniczącego Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesa Izby Ekspertów, Członka Europejskiego Klubu Drobiarskiego. Za działalność społeczną i zawodową otrzymał wiele odznaczeń – „Złoty Krzyż Zasługi”, „Nagrodę Szeligi”, „Nagrodę Agrobiznesmena Roku”, „Nagrodę Umiejętności i Kompetencji”. Poprzez swą działalność promuje Ziemię Sądecką w Polsce i za granicą.


Ks. Władysław Piątek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r

Uzasadnienie:
Ks. Prałat Władysław Piątek jest emerytowanym Proboszczem w Łososinie Dolnej. Swoją pracę duszpasterską w Parafii Łososina Dolna rozpoczął w 1979r. Jemu to właśnie parafia zawdzięcza zmianę swojego wizerunku. Mobilizował mieszkańców do budowy nowego kościoła, plebani, kaplicy cmentarnej oraz ogrodzenia cmentarza. Inicjator wielu inwestycji takich jak: szkoła, budynek Urzędu Gminy. Dbając o rozwój gospodarczy i kulturalny nigdy nie pozostawał obojętny na ludzką krzywdę. Współorganizator Święta Kwitnących Sadów, a także licznych koncertów orkiestry dętej, która zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Nagrody odznaką za „Krzewienie folkloru sądeckiego”. Wieloletni organizator pomocy dla Seminarium Duchownego w Tarnowie. Autor czterech książek o tematyce historyczno-religijnej oraz publikacji w „Gościu Niedzielnym”. Mimo odejścia na emeryturę nadal aktywnie wspiera działalność parafii i gminy.

 

Jerzy Piechowicz

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 99/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Jerzy Piechowicz bardzo aktywnie uczestniczy w działalności Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach prac Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci Narodowej opracował XIII tomowy album pt. „Walczącym o Niepodległość Polski”. Jego prace stanowią wielki i nieoceniony wkład w udokumentowaniu udziału Sądeczan w walkach o wolność i niepodległość Ojczyzny. Działacz Spółdzielczości Mieszkaniowej w Nowym Sączu. Założyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Obecnie aktywny działacz Miejskiego Klubu Sportowego „Sandecja”.

 

Ks. Stanisław Pietrzak

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 85/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Ksiądz Stanisław Jan Pietrzak jest proboszczem parafii pw. św. Świerada i Benedykta w Tropiu. Swoją posługę kapłańską pełnił w Szczawnicy, Piwnicznej, Ochotnicy Dolnej i Dębicy. Po przybyciu na teren gminy Gródek nad Dunajcem rozwinął kult św. Świerada zarówno w Polsce jak i za granicą. W 1983r. zorganizował ogólnokościelne jubileuszowe obchody 900 rocznicy kanonizacji Świętych Świerada i Benedykta z udziałem Episkopatu Polski oraz arcybiskupów z zagranicy – Paryża i Rzymu. Na tę okazję Ojciec Święty Jan Paweł II napisał list „Polska, Słowacja, Węgry”. W 1998 roku zorganizował obchody 1000-lecia pobytu i działalności św. Świerada i Benedykta w Tropiu z okolicznościową konferencją naukową pt. „Święty Świerad i jego czasy”, czego rezultatem jest publikacja naukowa. W dniu 27 maja 2003r. zorganizował konferencję naukową na temat – Kultura Słowiańska i Chrześcijańska dawniej i dziś. Ks. Stanisław Pietrzak przeprowadził remont i przebudowę pustelni oraz domu pielgrzyma, dokonał konserwacji organów oraz malowideł w kościele. Ks. Stanisław Pietrzak poprzez swoje liczne publikacje, zaangażowanie i poświecenie swojego czasu dla odwiedzających propaguje kult św. Świerada, jak również walory turystyczne gminy.

 

Władysław Piksa

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 86/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Władysław Piksa jest rolnikiem i działaczem związkowym. Od 1980 roku czynnie uczestniczył w tworzeniu i działalności NSZZ „Solidarność” na Sądecczyźnie. Za swą bezkompromisową działalność był internowany w czasie stanu wojennego. W krótkim czasie stał się liderem sądeckich rolników, biorąc udział w wielu inicjatywach służących poprawie trudnej sytuacji gospodarczej wsi. Między innymi współtworzył Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków oraz Kasę Wzajemnej Pomocy. Zawsze bezinteresowny i zaangażowany w sprawy publiczne jest niekłamanym autorytetem dla mieszkańców Sądecczyzny.

 

Stefan Półchłopek

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 90/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Stefan Półchłopek jest dla Miasta i Gminy Krynica Zdrój postacią bardzo ważną i zasłużoną. Był inicjatorem i współorganizatorem pierwszych 11 Festiwali im. J. Kiepury. Przed wojną współtwórca „Lwowskiej Fali”. W latach II wojny światowej był więźniem obozów w Birkenau, Sachsenhausen i Buchenwaldzie. W okresie między 1956 i 63 rokiem piastował funkcję Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy. Był współinicjatorem „Eksperymentu Sądeckiego” i organizatorem „Festynów z Dziennikiem Polskim” w latach 1973-79. Jest przewodnikiem, znawcą regionu i folkloru Ziemi Krynickiej. O jego życiu i pracy społecznej napisano wiele prac oraz nakręcono film „Magister Półchłopek”.

 

Józef Puścizna

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 83/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r.

Uzasadnienie:
Józef Puścizna od 18 lat kieruje Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu. W tym okresie placówka dobrze służyła dzieciom i młodzieży, rozwijając w nich talenty z zakresu plastyki, muzyki i śpiewu. Jest organizatorem: Festiwalu im. J. Czecha, Powiatowego Przeglądu Instrumentalistów, Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Powiatu Nowosądeckiego, które to imprezy odbywają się corocznie i prowadzone są na wysokim, profesjonalnym poziomie. Ważnym zadaniem na rzecz edukacji kulturalnej młodzieży, realizowanym przez jednostkę kierowaną przez Józefa Puściznę jest prowadzenie Szkółek Ginących Zawodów (11 Szkółek Muzykowania Ludowego i 2 Szkółki Rzeźby Ludowej). Od 2000 roku przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury utworzono Fonotekę Regionalną Ziemi Sądeckiej, dzięki której na trwałe został zapisany na płytach CD repertuar kapel i zespołów regionalnych działających na terenie Sądecczyzny.

 

Stanisław Sędzik

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 100/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r

Uzasadnienie:
Stanisław Sędzik – zamieszkały Gmina Grybów. W roku bieżącym obchodził 50-lecie pracy z zespołami działającymi na terenie Siołkowej. Jest współzałożycielem orkiestry dętej, chóru męskiego oraz teatru obrzędowego. Głównym hasłem przyświecającym jego działalności jest ocalenie od zapomnienia dziedzictwa narodowego, dlatego zbiera stare melodie, przyśpiewki i obrzędy ludowe, a następnie odtwarza je. Za pracę na rzecz krzewienia kultury, obejmującą swym zasięgiem nie tylko powiat ale województwo, a nawet kraj - został uhonorowany wieloma medalami i nagrodami.

 

Stowarzyszeniu Animatorów Kultury

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 96/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r

Uzasadnienie:
Stowarzyszenie Animatorów Kultury powstało w 1991 roku. Od tego czasu prowadzi nieprzerywalnie działalność w Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu. Stowarzyszenie koordynuje pracę amatorskich i profesjonalnych zespołów artystycznych i kół zainteresowań. Jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i festiwali. W 1997 roku z okazji jubileuszu 75 lecia Teatru Robotniczego zorganizowano I Jesienny Festiwal Teatralnych z udziałem największych gwiazd polskiej sceny. Festiwal ten kontynuowany jest nadal i stał się jedną z najważniejszych imprez organizowanych przez to Stowarzyszenie.

 

Jacek Wojciechowski

nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” uchwałą Nr 92/XI/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2003 r

Uzasadnienie:
Jacek Wojciechowski ma ogromne zasługi dla rozwoju bibliotek w Powiecie Nowosądeckim. Jego działania podyktowane są troską, aby biblioteki stały się prawdziwymi ośrodkami informacyjnymi, służącymi w pełni swojemu środowisku. Dzięki jego staraniom, powstała siec bibliotek powiatowych w całym Województwie Małopolskim, w tym Biblioteka Powiatowa w Starym Sączu, która została zaproszona do programu unijnego pn. „Biblioteka Globalna”, obejmującego 50 największych bibliotek w Małopolsce. Wspomaga finansowo biblioteki na terenie naszego powiatu, zakupując fachowe czasopisma i niezbędne podręczniki oraz książki popularnonaukowe. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu bibliotekarstwa, zarządzania bibliotekami i marketingu w bibliotekach, jak również artykułów na temat prawidłowego ich wizerunku i funkcji społecznej. Od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale Komunikacji Społecznej. W swej pracy kładzie nacisk na fachowość zawodu bibliotekarza co owocuje dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich studiami na tym kierunku.