Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980

Zrealizowana  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów – Krużlowa Niżna w km 3+000 – 3+980” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, i drugim z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim w dniu 26 października 2016 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania nastąpiło w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Całkowita wartość wyżej określonej operacji (zrealizowanej przebudowy) wyniosła 611.922,54 zł brutto, w całości jako koszty kwalifikowane (będące podstawą pomocy finansowej).

Wysokość tej pomocy (w formie refundacji poniesionych wydatków) wynosi 389.366,00 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach powyższej operacji została przebudowana wyżej wymieniona droga powiatowa na długości 0,980 km,  a zakres prac objął: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy oraz jej wzmocnienie środkiem do stabilizacji,  kruszywem łamanym i mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie nowej nawierzchni – warstwy wiążącej i ścieralnej i uzupełnienie poboczy.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie miejscowości Siołkowa w gminie Grybów, w powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim.

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Siołkowa do drogi krajowej nr 28 i ośrodków miejsc prac i usług wyższego rzędu głównie w Nowym Sączu i Grybowie oraz do obiektów użyteczności publicznej.
Umożliwi także poprawę stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,980 km, usprawniając obsługę sąsiadujących z tą drogą terenów w miejscowości Siołkowa.