Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa - Składziste w km 0+146 - 1+100

Zrealizowana „Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K Maciejowa – Składziste w km 0+146 - 1+100” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, i pierwszym z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim w dniu 26 października 2016 r.

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania nastąpiło w dniu 31 marca 2017 r.

Całkowita wartość wyżej określonej operacji (zrealizowanej przebudowy) wyniosła 323.018,91 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane (będące podstawą pomocy finansowej) – 319.559,17 zł brutto.

Wysokość tej pomocy (w formie refundacji poniesionych wydatków) wynosi 203.335,00 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach powyższej operacji została przebudowana wyżej wymieniona droga powiatowa na długości 0,954 km, a zakres prac objął: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy oraz jej wzmocnienie środkiem do stabilizacji, kruszywem łamanym i mieszanką mineralno – bitumiczną, montaż geosiatki wzmacniającej, wykonanie nowej nawierzchni – warstwy wiążącej i ścieralnej, uzupełnienie poboczy i odtworzenie rowów przydrożnych.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie miejscowości Maciejowa w gminie Łabowa, powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim.

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Maciejowa do drogi krajowej nr 75 i ośrodków miejsc prac i usług wyższego rzędu głównie w Nowym Sączu i Krynicy – Zdroju oraz do obiektu użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej.

 Umożliwi także poprawę stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,954 km, usprawniając obsługę sąsiadujących z tą drogą terenów w miejscowości Maciejowa.

W załączeniu zdjęcia zrealizowanego zadania.