Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041

Zrealizowana „Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 9+068 – 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów w km 0+007 – 0+041” jest operacją typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, i trzecim z wykonanych zadań inwestycyjnych, na które Powiat Nowosądecki uzyskał pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Powiatem Nowosądeckim w dniu 26 października 2016 r.
Podpisanie umowy z wykonawcą zadania nastąpiło w dniu 28 lutego 2017 r.

Całkowita wartość wyżej określonej operacji (zrealizowanej przebudowy) wyniosła 1.926.739,98 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane (będące podstawą pomocy finansowej) – 1.905.545,84 zł.
Wysokość tej pomocy (w formie refundacji poniesionych wydatków) wynosi 1.212.498,00 zł tj. 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach powyższej operacji zostały przebudowane wyżej wymienione drogi powiatowe na długości 0,845 km, a zakres prac objął: roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy oraz jej wzmocnienie, budowę chodnika i zatoki autobusowej, wykonanie nowej nawierzchni – warstwy wiążącej i ścieralnej i uzupełnienie poboczy oraz przebudowę mostu w km 9+699 w m. Królowa Górna.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie miejscowości Królowa Polska i Królowa Górna w gminie Kamionka Wielka, w powiecie nowosądeckim, województwie małopolskim.

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Siołkowa do drogi krajowej nr 75 i drogi wojewódzkiej nr 981 ośrodków miejsc prac i usług wyższego rzędu głównie w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju oraz do obiektów użyteczności publicznej.
Umożliwi także poprawę stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej na długości 0,845 km, usprawniając obsługę sąsiadujących z tą drogą terenów w miejscowościach Królowa Polska i Królowa Górna.