Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego – lata 2010 -2011

Głównym celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 623 posesji, oraz prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Głównym celem projektu jest usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w ilości 1.433 Mg z 623 posesji, oraz prowadzenie akcji promocyjnej i edukacyjnej dotyczącej bezpiecznych sposobów usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

Realizacja „programu usuwania odpadów zawierających azbest” polega na pomocy mieszkańcom powiatu nowosądeckiego w bezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Przedmiotowe odpady powstają podczas prac remontowo-budowlanych budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Projekt obejmuje pokrycie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Koszty związane z demontażem elementów budowlanych zawierających azbest ponoszą właściciele budynków (projekt nie obejmuje tego zadania). Do obowiązków właściciela budynku należy również zgłoszenie do Starostwa (organu administracji budowlanej) zamiaru prowadzenia prac budowlanych lub jeżeli zakres prac remontowych będzie wykraczał poza warunki zgłoszenia, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Mieszkańcy powiatu, jednostki organizacyjne jst, przez przestąpieniem do remontu budynków w wyniku którego powstaną odpady zaw. azbest, zgłaszają swój akces w programie poprzez złożenie w Starostwie Powiatowym stosownego wniosku. Jednocześnie informowani są o regulacjach prawnych dotyczących usuwania azbestu oraz zapoznawani z regulaminem udzielanej pomocy.

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2010 roku do grudnia 2011 roku.

Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 i w 15% z wkładu własnego Powiatu Nowosądeckiego