Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Powiatowe Centrum Edukacji

Podniesienie umiejętności nauczycieli jest celem tworzonego na Sądecczyźnie Powiatowego Cenrum Edukacji. Taki dwuletni projekt realizuje od 1 lipca 2013 roku Powiat Nowosądecki. Działania mają objąć pedagogów z 81 szkół i placówek w regionie.

Tytuł projektu to jednocześnie nazwa tworzonej placówki, czyli Powietowe Centrum Edukacji. Źródłem finansowania zadania jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Główny cel zadania to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowosądeckim. Temu ma służyć Centrum, które do czerwca 2015 roku będzie również opracowywać plany wspomagania spójne z rozwojem placówek oświatowych w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Projekt jest adresowany do nauczycieli i dyrektorów 81 placówek (10 przedszkoli, 71 szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów ogólnokształcących) z terenu Powiatu Nowosądeckiego. Rekrutacja zaplanowana jest na sierpień i wrzesień 2013 roku.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano nastepujące działania:

I. Opracowanie dla każdej z 81 placówek edukacyjnych przy pomocy Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Rocznych Planów Wspomagania (RPW) opartych na wewnętrznej diagnozie potrzeb. Etapy RPW.

 1. Diagnoza (realizacja: SORE, dyrektor i nauczyciele z danej placówki; efekt: wybór tematów ofert; wywiad z dyrektorem – 2h, wywiad z nauczycielami – 2h, warsztat diagnostyczno-rozwojowy dla zespołu wyłonionego z rady pedagogicznej – 4h; ułożenie RPW).
 2. Doskonalenie nauczycieli (realizacja: SORE, trenerzy).
  a) warsztaty dla nauczycieli w 5-os grupach, 5 modułów po 3 h dydaktyczne, po 15h/grupę, łączna liczba grup: 162;
  b) spotkania grupowe w formie wykładów - grupy maksymalnie 25-osobowe, po 12h każda grupa, łączna liczba grup: 162.
 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę w tym:
  a) konsultacje indywidualne – 10h;
  b) wspólna analiza trudności (konsultacje grupowe) – 5h. Liczba spotkań w każdej placówce: 6-8, po ok 2h każde znich. Wszyscy beneficjenci ostateczni mają zapewnione materiały dydaktyczne oraz catering podczas zajęć.
 4. Przygotowanie sprawozdania z RPW:
  a) przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z przebiegu wspomagania – 2h;
  b) opracowanie sprawozdania z RPW, przedstawienie go dyrektorowi i nauczycielom – 4h;
  c) przygotowanie wspólnie z dyrektorem i nauczycielami rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym – 3h.


II. Sieci współpracy i samokształcenia

Utworzenie 4 sieci współpracy (po 2 w każdym roku szkolnym). Spotkania w 25-osobowych grupach w odstępach po około 2 m-ce; łączna liczba spotkań w ramach sieci: 20; liczba spotkań w jednym roku szkolnym: 10. Organizacja pracy sieci:

Organizacja doskonalenia z udziałem trenerów (np. wykłady, warsztaty, lekcje pokazowe), szkolenia organizowane w trybie dogodnym dla BO, wyjazdowym mającym n celu integrację grupy oraz stałą wymianę doświadczeń. Organizacja łącznie 14 spotkań, w tym 12 szkoleń wyjazdowych: 6 dwudniowych z 6-giodzinnymi zajęciami dla grup 25-osobowych oraz szkolenia w Nowym Sączu. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20h na grupę. W sumie będzie 80 godzin zajęć w projekcie. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd, materiały dydaktyczne.

 1. Praca na platformie internetowej - stała wymiana doświadczeń, forum dyskusyjne, materiały do samokształcenia, itp. Dostęp tylko dla członków sieci.


III. Powiatowy Program Wspomagania

Opracowanie oraz monitorowanie PPW obejmować będzie:

 1. Wskazanie tematów i harmonogramu wdrażania RPW
 2. Wskazanie tematów sieci wybranych przez powiat wraz z uzasadnieniem
 3. Źródła pozyskiwania ekspertów uczestniczących w procesie wspomagania


PPW opracowany zostanie dwa razy - na każdy rok szkolny osobno. Opracowany zostanie w okresie do trzech miesięcy od rozpoczęcia projektu/roku szkolnego. Na zakończenie każdego roku szkolnego powstanie raport z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie Powiatu.

 

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 3, tel. 18 262 27 07, 18 443 21 30
Budżet projektu: 1 939 830,00 zł
Okres realizacji: 01.07.2013 - 30.06.2015