Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR. 

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Okres realizacji projektu: 02.10.2015 – 30.09.2019

Wartość projektu:  8 309 388,23 zł

 • wydatki kwalifikowane: 6 550 541,23 zł
 • dofinansowanie: 3 930 324,74 zł
 • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 2 620 216,49 zł

 

Cel projektu:
Celem projektu jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej sześciu budynków użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego. Realizacja projektu jest jednym z wielu elementów otoczenia społeczno-gospodarczego, które ma wpływ na następujące cele ogólne:

 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • redukcja zużycia energii,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • poprawa jakości powietrza,
 • poprawa ogólnego stanu środowiska i zapobieganie degradacji walorów naturalnych obszaru,
 • podniesienie atrakcyjności regionu oraz powiatu dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • Przebudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie.
  Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wynosi 681 541,00 zł.
 • Przebudowa budynku AB Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
  Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wynosi 1 266 283,47 zł.
 • Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Krakowska 1.
  Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wynosi 1 254 667,11 zł.
 • Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu, ul. Batorego 27.
  Całkowita wartość inwestycji realizowanej w ramach projektu wynosi 790 335,50 zł.
 • Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej.
  Całkowita wartość inwestycji realizowanych w ramach projektu wynosi 713 505,94 zł.