Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Patronat honorowy

REGULAMIN
przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Nowosądeckiego

 

ROZDZIAŁ I
Zasady przyznawania patronatu Starosty Nowosądeckiego


§ 1.

 1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Nowosądeckiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, uroczystościami i wydarzeniami mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści zarządzenia „przedsięwzięciami”.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: www.nowosadecki.pl w zakładce: STREFA URZĘDOWA/ ZARZĄD POWIATU/ PATRONATY STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO.
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. Patronat - Patronat Honorowy Starosty Nowosądeckiego,
  2. Starosta - Starosta Nowosądecki,
  3. Starostwo - Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.


§ 2.

 1. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom innym niż określone w § 1 ust. 1, sprzyjającym w szczególności:
  • promocji powiatu,
  • promocji zdrowia,
  • rozwojowi edukacji, kultury, turystyki i sportu,
  • aktywności gospodarczej,
  • działaniom na rzecz ochrony środowiska,
  • integracji społeczności lokalnych i regionalnych.
 2. Patronat nie obejmuje inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.


§ 3.

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 3. Patronat Starosty nad wydarzeniem nie oznacza, że Powiat Nowosądecki będzie jego współorganizatorem.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.
 5. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup upominków, pucharów, statuetek, usług lub innych symbolicznych nagród rzeczowych.
 6. W przypadku, gdy organizator otrzymał z budżetu Powiatu Nowosądeckiego środki na realizację przedsięwzięcia (np. poprzez dotację celową) może ubiegać się jedynie o tytularny Patronat.


§ 4.

 1. Patronat może być przyznany przez Starostę lub Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa w zakładce „PRZYZNANE PATRONATY” oraz przesyłana w sposób elektroniczny lub tradycyjny do Organizatora.

 

ROZDZIAŁ II
Procedura przyznawania Patronatu

§ 5.

 1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jego Organizator.
 2. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171).
 3. Przed wypełnieniem wniosku o Patronat należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
  1. dane kontaktowe Organizatora,
  2. nazwę przedsięwzięcia,
  3. miejsce, termin i zasięg przedsięwzięcia,
  4. opis i cele planowanego przedsięwzięcia,
  5. przewidywaną liczbę uczestników przedsięwzięcia,
  6. informację o patronach medialnych przedsięwzięcia,
  7. informację o partnerach / współorganizatorach przedsięwzięcia,
  8. informację o źródłach finansowania przedsięwzięcia,
  9. informację o odpłatności uczestników,
  10. informację o innych patronatach honorowych,
  11. krótkie uzasadnienie,
  12. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania Patronatu Starosty i spełnieniu jego warunków, w przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem.
 5. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Nowosądeckiego stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4 dostępny jest poniżej jako ZAŁĄCZNIK Nr. 1.
 7. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz lub przesłać na adres: promocja@nowosadecki.pl przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek można złożyć również poprzez GENERATOR WNIOSKU.
 8. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia Patronatem wpływające do Starostwa przekazywane są do wydziału merytorycznego, a także do informacji Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Wydział merytoryczny prowadzący sprawę, jest odpowiedzialny za wprowadzenie informacji o przyznanym patronacie do ewidencji przyznanych Patronatów na stronie www.nowosadecki.pl oraz za poinformowanie Organizatora o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Starosty.


§ 6.

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym i jest traktowany uznaniowo. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny. Odmowa udzielenia przedsięwzięciu Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.
 2. O decyzji Starosty, Organizator powiadamiany jest niezwłocznie. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów itp.).

 

ROZDZIAŁ III
Korzystanie z Patronatu


§ 7.

 1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
  1. zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia np. zaproszeniach, plakatach lub stronie internetowej czy facebooku informacji: PATRONAT HONOROWY: TADEUSZ ZAREMBA– STAROSTA NOWOSĄDECKI oraz HERBU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO. Herb powiatu należy zamieszczać bez modyfikacji proporcji tarczy herbowej i z napisem „Powiat Nowosądecki” – zgodnie ze wzorem jaki znajduje się na stronie www.nowosadecki.pl/pl/patronat-honorowy,
  2. umieszczenia informacji dotyczącej przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
  3. umieszczenia w widocznym miejscu elementów systemu identyfikacji wizualnej Powiatu Nowosądeckiego (roll up, ścianka lub baner z herbem Powiatu Nowosądeckiego) podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem. Elementy te zostaną wypożyczone Organizatorowi na czas trwania przedsięwzięcia przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa,
  4. złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie 10 dni po jego zakończeniu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu,
  5. sporządzenia i przesłania dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia, w liczbie min. 5 szt. wybranych zdjęć, pocztą elektroniczną na adres promocja@nowosadecki.pl, w ciągu 3 dni po zakończeniu przedsięwzięcia.
 2. Z chwilą przekazania zdjęć Powiat nabywa prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania w swoich publikacjach promocyjnych, prasowych oraz stronie internetowej.
 3. Organizator może upublicznić informację o Patronacie, po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi.
 4. Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i marketingowych.
 5. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lit. d) dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.nowosadecki.pl.
 6. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 stanowi podstawę odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Nowosądeckiego oraz domagania się zwrotu przekazanego wsparcia przyznanego w ramach Patronatu Starosty Nowosądeckiego.

 

 

GENERATOR WNIOSKU O PATRONAT HONOROWY:

Złóż wniosek o patronat honorowy Starosty Nowosądeckiego

Uwaga! Po wygenerowaniu wniosku oczekuj na e-mail zwrotny z potwierdzeniem odbioru. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych następujących po wygenerowaniu wniosku nie otrzymasz informacji zwrotnej, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 18 41-41-831.

 

Starosta Nowosądecki objął patronatem honorowym wydarzenia:

 

Pliki do pobrania