Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Patronat honorowy

 1. Patronat honorowy Starosty Nowosądeckiego stanowi wyróżnienie dla wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją Powiatu Nowosądeckiego.

 2. Prawo do przyznawania patronatu Starosty przysługuje wyłącznie Staroście Nowosądeckiemu.

 3. Patronat honorowy Starosty Nowosądeckiego może być przyznany wydarzeniu, które:
  a. ma zasięg, rangę lub znaczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe,
  b. ze względu na poruszaną tematykę jest istotne dla strategii Powiatu Nowosądeckiego,
  c. jest przedsięwzięciem non profit.

 4. W uzasadnionych przypadkach patronatem może zostać objęte wydarzenie o charakterze komercyjnym.

 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

 6. Przyznanie patronatu Starosty Nowosądeckiego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Powiat Nowosądecki dla organizatora.

 7. Przyznanie patronatu Starosty Nowosądeckiego oznacza:
  a. uzyskanie przez wnioskującego o patronat herbu/logotypu Powiatu Nowosądeckiego,
  b. umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego (wwww.nowosadecki.pl - zakładka: Strefa urzędowa » Zarząd Powiatu » Patronat honorowy),
  c. umieszczenie informacji o wydarzeniu w newsletterze Powiatu Nowosądeckiego,
  d. umieszczenie informacji o wydarzeniu na fanpage Powiatu Nowosądeckiego na Facebooku.

 8. Informacja o przyznaniu patronatu Starosty Nowosądeckiego w formie „Patronat Honorowy: Starosta Nowosądecki” wraz z herbem/logotypem Powiatu musi zostać zamieszczona na stronach internetowych organizatora wydarzenia oraz na plakatach i zaproszeniach związanych z wydarzeniem.

 9. Herb/logotyp Powiatu Nowosądeckiego organizator wydarzenia może pobrać pod artykułem.

 10. Wniosek o przyznanie patronatu Starosty organizator składa w formie pisemnej zgodnie z obowiązującym formularzem (do pobrania pod artykułem) w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, pok. 112-113).

 11. Wniosek, o którym mowa w pkt. 10 powinien być wypełniony nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia.

 12. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w pkt. 11 lub złożony został po terminie, nie będzie rozpatrywany.

 13. O przyznaniu patronatu Starosty Nowosądeckiego albo o odmowie organizator zostanie powiadomiony przez realizujący sprawę zgodnie z kompetencjami wydział Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu – drogą pisemną lub elektroniczną, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 14. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu patronatu Starosty Nowosądeckiego organizator jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania wydziałowi realizującemu sprawę w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu:
  a. logotypu organizatora (jeśli posiada);
  b. logotypu przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).

 15. Organizator wydarzenia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie honorowym Starosty Nowosądeckiego.

 16. W przypadku objęcia patronatem Starosty Nowosądeckiego całości wydarzenia organizator zobowiązany jest umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia oraz na stronie internetowej, na której znajdują się informacje o danym wydarzeniu.

 17. Po zakończeniu wydarzenia organizator jest zobowiązany przesłać na adres mailowy do wydziału realizującego sprawę w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu dokumentację fotograficzną oraz notatkę na temat przebiegu wydarzenia – w terminie do 7 dni od zakończenia wydarzenia.

 18. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu zastrzega sobie możliwość wizytacji wydarzenia objętego patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego.

 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Nowosądecki może odebrać przyznany wcześniej patronat.

 20. O odebraniu patronatu organizator jest informowany telefonicznie oraz pisemnie przez wydział merytoryczny realizujący sprawę w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

 21. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, na których widnieje herb/logotyp Powiatu Nowosądeckiego.

 22. Złóż wniosek o patrona honorowy Starosty Nowosądeckiego.

 

Starosta Nowosądecki objął patronatem honorowym wydarzenia:

 

Pliki do pobrania