Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Planowanym efektem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 25 osób niepełnosprawnych zakłada projekt „Niepełnosprawni sprawni w pracy”, jaki realizuje Powiat Nowosądecki.

Projekt „Niepełnosprawni sprawni w pracy” jest realizowany przez Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. Planowanym efektem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 25 osób (symbol orzeczenia: 05- R, 07- S) z terenu powiatu, pozostających bez zatrudnienia. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni sprawni w pracy.

Głównym celem projektu jest ułatwienie wejścia na rynek osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z chorobami układu krążenia i oddechowego. Ma się to odbywać poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 25 procent objętych działaniami w 2013 r. i 2014 r.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. Doradztwo zawodowe – sesja indywidualna łącznie 125 godzin (5 h po 45 minut dla każdego uczestnika projektu).
 2. Poradnictwo psychologiczne łącznie 48 godzin zajęć (po 24 godziny na grupę) obejmujące:
  a) trzydniowe warsztaty aktywizacyjne wyjazdowe (zapewnione będzie: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną) w tym I Blok psychologiczny (pozytywne myślenie, samoakceptacja, asertywność), II Blok praktyczny (dokumenty rekrutacyjne przy zatrudnieniu, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej) i III Blok prawny (wybrane elementy prawa pracy, informacje o przysługujących świadczeniach dla osób niepełnosprawnych);
  b) wsparcie indywidualne (w tym: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz trenera pracy) – łącznie 200 godzin (po 8h/ uczestnika projektu).
 3. Program aktywizacji zawodowej, w tym:
  a) szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu (indywidualnie dobrane dla każdego) - każdy beneficjent ostateczny otrzyma miesięczne stypendium za udział w szkoleniu, łączna liczba godzin wynosi 2 250h (po około 150 h/uczestnika projektu);
  b) pośrednictwo pracy (dla 25 uczestników projektu) – udzielenie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcy w pozyskaniu pracownika;
  c) subsydiowane zatrudnienie (dla 15 uczestników) – mające na celu zdobycie nowych lub uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji, każdy otrzyma zapłatę w wysokości minimalnego wynagrodzenia (czas trwania 12 miesięcy).

 

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2013 - 31.12.2014
Całkowity budżet: 935 510, 00 zł
Wkład własny Powiatu: 0 zł
Wnioskodawca: Powiat Nowosądecki