Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Modernizacja obiektu dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki
Okres realizacji projektu: 22.12.2015 – 30.09.2018


Wartość projektu: 8 346 447,95 zł

  • dofinansowanie: 6 259 835,95 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 2 086 612,00 zł

 

Cel projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej dla mieszkańców Grybowa, poprzez rozbudowę obiektu dawnego internatu na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego. Projekt ma wpływ na następujące cele ogólne:

  • poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych,
  • poprawę sytuacji mieszkańców na rynku pracy,
  • poprawę estetyki i dostępności przestrzeni publicznej i jej powiązanie  otoczeniem oraz budowanie tożsamości miejsca,
  • poprawę dostępności infrastruktury edukacyjnej,
  • poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • poprawę konkurencyjności lokalnej szkoły.