Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie
Partner projektu: Powiat Nowosądecki

Okres realizacji projektu: od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku

Wartość projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 227 032,00 zł, w tym:

  • współfinansowanie z UE: 192 977,20 zł
  • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 11 351,60 zł
  • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 22 703,20 zł

 

Cel projektu:

Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.