Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego

Wzmocnienie możliwości rozwoju powiatu nowosądeckiego i gorlickiego zakłada projekt realizowany wspólnie przez samorządy obu powiatów, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Małopolską Organizację Turystyczną. Liderem przedsięwzięcia jest MARR.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu, jaki stanowi powiat nowosądecki i gorlicki. Ma się to stać poprzez:

 • podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości;
 • wzmocnienie kompetencji mieszkańców subregionu poprzez wykorzystanie nowoczesnych form szkolenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, doradztwa oraz wizyt studyjnych;
 • stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu terytorialnego subregionu.

 

W przedsięwzięciu zaplanowano następujące działania:

 1. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej – partner odpowiedzialny: MARR S.A.
 2. Stymulowanie rozwoju i promowanie marki lokalnej – partner odpowiedzialny: Powiat Nowosądecki.
 3. Utworzenie punktu sprzedaży produktów lokalnych w Nowym Sączu – partner odpowiedzialny: Powiat Nowosądecki.
 4. Transfer technologii zwiększający konkurencyjność lokalnej przedsiębiorczości – partner odpowiedzialny: Powiat Nowosądecki.
 5. Podniesienie jakości świadczonych usług szkoleniowych i doradczych w tym e-learningowych – partnerzy odpowiedzialni: Powiat Nowosądecki i Powiat Gorlicki.
 6. Szkolenia, warsztaty tematyczne dla mieszkańców obszarów wiejskich powiatu nowosądeckiego i gorlickiego – partnerzy odpowiedzialni: Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki, MARR S.A.
 7. Stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu terytorialnego subregionu – partner odpowiedzialny: MOT.

 

Planowane korzyści z realizacji projektu:

 • zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wymagającym rynku subregionalnym poprzez zwiększenie dostępności do instrumentów finansowych;
 • poprawa kondycji prowadzonych działalności gospodarczych opartych na rolnictwie ekologicznym i przetwórstwie produktów ekologicznych oraz agroturystyce poprzez zwiększenie dostępności do instrumentów finansowym dla przetwórców i rolników;
 • zwiększenie liczby nowych grup producenckich o specjalistycznej produkcji oraz wzmocnienie merytoryczne i organizacyjne już istniejących grup producentów poprzez świadczenie usług szkoleniowo-doradczo-informacyjnych;
 • wsparcie istniejących gospodarstw agroturystycznych poprzez świadczenie usług szkoleniowo-doradczo-informacyjnych;
 • zwiększenie liczby rozpoznawalnych produktów lokalnych i turystycznych subregionu poprzez przeprowadzenie badań rynkowych, inwentaryzację, organizację punktu sprzedaży, udostępnianie linii produkcyjnych;
 • lepsze przystosowanie społeczności subregionu do wymogów lokalnego rynku pracy poprzez umożliwienie szybkiego podwyższenia lub zmiany kwalifikacji w Centrach Kształcenia Ustawicznego;
 • lepsze przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy poprzez profesjonalne przygotowanie w Centrach Kształcenia Ustawicznego;
 • zwiększenie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności lokalnej poprzez organizację spotkań, konferencji, seminariów;
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających subregion, w tym szczególnie turystów zagranicznych, poprzez uruchomienie profesjonalnego portalu internetowego o charakterze promocyjno-informacyjnym;
 • uporządkowanie działań promocyjnych poprzez przeprowadzenie badań ruchu turystycznego w subregionie oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej strategii promocyjnej;
 • zintegrowanie środowiska promocyjnego poprzez uruchomienie procesu opracowania i wdrożenia zintegrowanej strategii promocyjnej;
 • poszerzenie lokalnej oferty turystycznej poprzez rozwój skutecznych instrumentów marketingu turystycznego.

 

Okres realizacji projektu: 04.08.2011 - 31.10.2015
Lider: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Partnerzy: Powiat Nowosądecki, Powiat Gorlicki, Małopolska Organizacja Turystyczna
Budżet całkowity: 21 milionów 361 tysięcy 271,80 zł / 7 milionów 489 tysięcy 927,00 CHF
Budżet projektu dla Powiatu Nowosądeckiego: 5 milionów 914 tysięcy 386,34 PLN / 2 miliony 73 tysiące 768,00 CHF
Wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 887 tysięcy 157,95 PLN / 311 tysięcy 065,20 CHF

 

W ramach projektu powstała LISTA SĄDECKICH I GORLICKICH TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW KULTUROWYCH, która obejmuje tradycyjne produkty kulinarne oraz rzeczy będące wytworem sztuki ludowej. O wpis na Listę może się starać każdy, kto piecze, gotuje, rzeźbi, maluje, haftuje, szyje itd. według tradycyjnych wieloletnich metod.

Na Listę można wpisać potrawy, wyroby cukiernicze, napoje, przetwory, produkty spożywcze oraz wyroby artystyczne wytwarzane przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego i gorlickiego.
Wpis gwarantuje dodatkową promocję wyrobów, stwarza możliwość sprzedaży w miejscach do tego wyznaczonych oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez powiat nowosądecki i gorlicki.
Wyroby kulinarne muszą być wytwarzane w sposób tradycyjny i z użyciem surowców tradycyjnych (wolnych od GMO). Wyroby artystyczne muszą być dziełem, nie dopuszcza się produktów powstających w sposób seryjny.

Lista Sądeckich i Gorlickich Tradycyjnych Produktów Kulturowych jest publikowana (wraz z przepisami kulinarnymi) na stronach internetowych powiatu nowosądeckiego i gorlickiego oraz:

 • służy propagowaniu i upowszechnianiu informacji na temat wytwarzania produktów tradycyjnych;
 • służy pogłębianiu wiedzy konsumentów na temat tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego obszaru powiatu nowosądeckiego i gorlickiego oraz zwiększeniu ich zainteresowania tego rodzaju produktami, co podnosi poziom ich sprzedaży;
 • nie jest podstawą do ochrony prawnej nazw produktów.

 

Z wnioskiem o wpisanie na Listę może wystąpić każdy wytwórca z terenu powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, samorządy oraz jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe. Wniosek należy składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Pliki do pobrania:

 • wniosek o umieszczenie rękodzieła w Bazie Produktów Lokalnych [plik pdf]
 • wniosek o umieszczenie gospodarstwa agroturystycznego w Bazie Produktów Lokalnych [plik pdf]
 • wniosek o umieszczenie produktów kulinarnych w Bazie Produktów Lokalnych [plik pdf]
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych związanych z wpisem do Bazy Produktów Lokalnych [plik pdf]