Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR. 

 

Okres realizacji projektu: 12. 02.2018 – 30.10.2020
Wartość projektu:  964 801,21 zł

  • dofinansowanie: 820 081,00 zł
  •  wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 144 720,21 zł

 

Cel projektu: usuniecie i przekazanie do unieszkodliwienia 3000 Mg wyrobów zawierających azbest z 1111 obiektów na ternie Powiatu Nowosądeckiego. Projekt obejmuje pokrycie kosztów usunięcia odpadów zawierających azbest związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

W ramach projektu zaplanowano usunięcie łacznie 3000 Mg odpadów: w roku 2018 - 1200 Mg, w roku 2019 – 900 Mg i w roku 2020 – 900 Mg.

Na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 25 sierpnia 2020 r. do umowy o dofinasowanie okres realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2020 r. 

Ostatecznie, w trakcie 3-letniej realizacji z 1 137 obiektów usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 3 070 Mg odpadów zwierających azbest.