Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego

31 stycznia 2008 r.

W Starostowie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego...

W Starostowie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego.

Tematem wiodącym I części posiedzenia były założenia reformy administracji publicznej państwa w aspekcie funkcjonowania samorządu powiatowego, które przestawił przedstawiciel Związku Powiatów Polski świeżo upieczony Doradca Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Ludwik Węgrzyn.

Tym razem starostowie
spotkali sie w nowosądeckim
starostwie

Prezydium

Sekretarz Stanu poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Premier Donald Tusk opowiedział się za bezpośrednimi wyborami starosty oraz zmianami ordynacji wyborczej wprowadzającymi powszechne okręgi jednomandatowe. Premier zapowiedział, że nie będzie zmian w aktualnym podziale terytorialnym kraju, a także, że rząd gotowy jest do dyskusji na temat roli samorządów terytorialnych w prowadzeniu szpitali.

Podczas obrad

Podczas obrad

W dalszej części omówił m.in. zapisy Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie oraz stanowisko Rady Ministrów w tym zakresie. Kierunki i zakres prac rządu stanowiły główny przedmiot dyskusji uczestniczących starostów. Jak zaznaczył przedstawiciel ZPP Ludwik Węgrzyn, starostowie mogą wnieść swoje propozycje w tym zakresie na piśmie do biura ZPP, a te zostaną skierowane dalej.

Prorektor ds. Dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu dr Krzysztof Głuc przedstawił informację nt. przygotowywanego projektu w ramach PO KL dot. Programu Wsparcia Działań Edukacyjnych w trzech województwach Polski Południowej. Szczegółową ofertę współpracy przedstawi poszczególnym starostom w formie pisemnej w najbliższym czasie.

Podczas dyskusji

Podczas dyskusji

Z inicjatywy Starosty Brzeskiego Ryszarda Ożoga Konwent Starostów Województwa Małopolskiego po dokonaniu analizy stanu realizacji obowiązków wynikających z ustawy, z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i obiektywnych czynników warunkujących prawidłowe wykonanie ustawy, postanowił zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z krytyczną oceną zapisów art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 i 3 ustawy i z wnioskiem o wystąpienie, z inicjatywy ustawodawcy, w sprawie zmiany powyższych przepisów poprzez realne określenie nowych terminów realizacji obowiązków ustawowych.

Konwent wyraża przekonanie, że bez tych zmian nie jest możliwe osiągnięcie ustawowego celu, to jest pełnego uregulowania własności Skarbu Państwa w zasobach, którymi w imieniu Skarbu Państwa gospodarują Starostowie a także pozostałych podmiotów własnościowych o których mowa w art.1 ust.1 analizowanej ustawy.

Konwent Starostów Województwa Małopolskiego wyraził podczas dyskusji nt. sposobu finansowania ze środków PFRON warsztatów terapii zajęciowej protest przeciwko zapisom Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776Z z późn. zm.). Niniejsza ustawa bowiem stanowi poważne zagrożenie dla społeczności osób niepełnosprawnych i dla budżetów powiatów, wprowadza bowiem wzrost obciążenia samorządów m.in. kosztami dofinansowania funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz tworzenia nowych warsztatów terapii zajęciowej. W związku z powyższym, Konwent zwróci się z apelem do Posłów i Senatorów Małopolski o czynne poparcie działań powiatów, których celem jest zapewnienie naszym niepełnosprawnym mieszkańcom godnego i aktywnego udziału w życiu społecznym.

Sekretarz Powiatu Witold Kozłowski przedstawił elementy systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu takie jak: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów LOGITO, Elektroniczny System Pracy, stronę www starostwa powiatowego oraz stronę wewnętrzną urzędu intranet, system telewizji przemysłowej i inne.

Wystąpienie Witolda Kozłowskiego

Przewodniczący Konwentu Jan Golonka przedstawił informację z posiedzenia Komitetu Monitorującego MRPO w dniu 10-11 stycznia br. poinformował m.in., iż podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego MRPO 2007-2013, któremu przewodniczył członek zarządu województwa Marek Sowa, przyjęto kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach MRPO 2007-2013. Zatwierdzono ponadto harmonogram prac KM na najbliższy rok. W pracach Komitetu uczestniczył m.in. Dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej - Manfred Beschel.

Komitet przyjął także harmonogram pracy na najbliższy rok. Zgodnie z nim na kolejnych dwóch posiedzeniach (lutowych) przewiduje się zatwierdzenie pozostałych kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach MRPO, na pozostałych - sprawozdań półrocznych z realizacji MRPO za II półrocze 2007 roku oraz I półrocze 2008, a także rocznego - za 2007 rok. Podczas marcowego posiedzenia planuje się ponadto akceptację Zintegrowanego Planu Komunikacji Programów Operacyjnych Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013.

Wicemarszałek Małopolski Leszek Zegzda przedstawił założenia realizacji Projektu pn."M.M. Młoda Małopolska" Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. Projekt łączy elementy realizowanych dotychczas przedsięwzięć z zakresu edukacji regionalnej i obywatelskiej. Projekt przewiduje podjęcie działań, którymi zostaną objęte wszystkie powiaty małopolskie, a przez nie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Kurator Oświaty.

II część posiedzenia Konwentu była poświęcona aktualnym problemom służby zdrowia i kierunkom zmian w tym zakresie z udziałem m.in. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka, Członków Zarządu Województwa Małopolskiego, parlamentarzystów, dyrektorów szpitali powiatowych i wojewódzkich w Małopolsce.

Opracowanie: AA BS

komentarze (0):
dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Archiwum wiadomości

Kliknij na datę, żeby zobaczyć wydarzenia z danego dnia lub wybierz miesiąc i rok aby przejść do wydarzeń z danego miesiąca i roku...

...lub w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie, którego szukasz w wybranej kategorii, a następnie kliknij "Szukaj"...