Facebook
Facebook Powiat Facebook Promocyjny
YouTube
YouTube Powiat YouTube Promocyjny
Pinterest Instagram

Komisja Kultury i Ochrony Dóbr Kultury

Przewodniczący Komisji:

Krzysztof Bodziony

Wiceprzewodnicząca Komisji: 

Anna Radzik

Skład Komisji:

  • Marta Adamczyk
  • Marcin Bulanda
  • Stanisław Dąbrowski
  • Marian Dobosz
  • Zofia Nika
  • Piotr Ogorzałek
  • Maria Barbara Szarota
  • Tadeusz Zaremba
  • Ewa Zielińska

 

Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.

Komisja wykonuje zadania z zakresu rozwoju i wspierania inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dóbr kulturalnych subregionu. Prace Komisji mają na celu zachowanie miejscowego folkloru poprzez stworzenie właściwych warunków rozwoju dla zespołów ludowych, szkół muzykowania oraz wszelkich innych form wspierania inicjatyw środowisk kultywujących tradycyjne zwyczaje Sądecczyzny.
Jej celem jest także popieranie innych inicjatyw kulturalnych na teranie Powiatu.

 

VI Kadencja:

 

V Kadencja:

 

IV Kadencja 

 

III Kadencja